Stäm­nings­fullt när Nä­singe kyr­ka fyll­des av jul­mu­sik

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Ma­ri­ta Adams­son

Nä­singe kyr­ka står in­te var­je dag i hän­del­ser­nas cent­rum, men i tis­dags val­de Strömstads och Ta­nums kyrk­li­ga körle­da­re just Nä­singe för att fram­fö­ra en av jul­ti­dens stör­re kon­ser­ter.

Det var ett loc­kan­de val. Kyr­kan var full­satt när Ta­nums kam­mar­kör, Lau­da­tekö­ren och Ide­fjor­dens kyr­ko­kör tå­ga­de in till­sam­mans med si­na di­ri­gen­ter Carl Mark­man och Ma­ria Brandh.

Med sig som so­list ha­de de ope­ras­ång­a­ren Thomas Flo­din från Strömstad och ur si­na eg­na körled kun­de de se­dan häm­ta Le­na Wal­lin som pi­a­no­ac­kom­pan­ja­tör.

Start med Ad­vent, med mu­sik av O Ols­son och så en gam­mal kär be­kant: Be­re­den väg för Her­ran.

Pro­gram­met är myc­ket va­ri­e­rat, från de mest äls­ka­de psal­mer­na som

Nu tän­das tu­sen ju­le­ljus, där publi­ken får stäm­ma in i re­fräng­en, och ett ar­range­mang med fle­ra stäm­mor av Det är en ros ut­sprung­en sjung­er de sig vi­da­re till go­spel och äld­re tra­di­tio­nel­la sång­er.

Fle­ra kö­rer till­sam­mans blir onek­li­gen mäk­tigt och med Thomas Flo­din som so­list till­förs yt­ter­li­ga­re stark käns­la, med hans för­må­ga att lyf­ta in­te ba­ra tex­ter­nas ord ut­an ock­så de­ras käns­lo­ut­tryck. Hans röst be­rät­tar långt mer än sång­ens yt­skikt.

Den gam­la folk­me­lo­din Ma­ri­as­ång

hör till höjd­punk­ter­na med si­na fi­na bil­der av den unga mo­dern med ny­fött barn, där upp­rep­ning­en av en mys­tisk and­lig när­va­ro ska­par en sug­gestiv stäm­ning och lå­ter var och en ana dra­mat bakom fö­del­sen, hur man än väl­jer att tol­ka den.

Ma­ri­as­ång­en har va­rit li­tet av Thomas Flodins ut­ma­ning till kör­sång­ar­na, för­står vi.

– De har ald­rig gjort den förr och nu ska de hål­la en kvint. Vi har övat två mi­nu­ter, sä­ger han.

Så bra att de fick och an­tog den ut­ma­ning­en!

Präs­ten Niclas Ke­did­jan tar fas­ta på in­sik­ten att ett ljus be­hövs i ”var­je hjär­ta armt och mörkt” och re­fe­re­rar till allt ont om sker in­nan be­sö­kar­na får chan­sen att re­sa sig och tän­da min­nes­ljus på fle­ra stäl­len i kyr­kan.

Eld har ju för al­la folk och al­la stun­der nå­got ma­giskt över sig, in­te minst i årets mör­kas­te tid, och när al­la lju­sen brin­ner har det bäd­dats för yt­ter­li­ga­re käns­lo­full stäm­ning in­nan det kom­mer som är svårt att se som an­nat än den ab­so­lu­ta höjd­punk­ten: O Hel­ga Natt.

Jag har hört Thomas Flo­din tol­ka den fle­ra gång­er för­ut, en­sam i Stads­hu­sets trapp­hall un­der Vev och Fa­sa-kon­ser­ter­na. Här i kyr­kan är hans star­ka och fort­fa­ran­de käns­lo­fullt tol­kan­de stäm­ma ba­ra stund­vis en­sam, för nu stäm­mer kö­rer­na in och ska­par en ef­fekt­full di­a­log, en käns­la av ge­men­sam hän­ryck­ning som jag nog vå­gar på­stå att ing­en för­blir opå­ver­kad av.

På lör­dag är det för­mod­li­gen dags igen i trapp­hal­len i Stads­hu­set. Det finns tra­di­tio­ner som det vo­re allt­för sorg­ligt att bry­ta.

Bild: Ma­ri­ta Adams­son

Många be­sö­ka­re tän­de ljus på fle­ra stäl­len i kyr­kan.

Bild: Ma­ri­ta Adams­son

Ma­ria Brandh är körle­da­re i Strömstads pas­to­rat.

Ljuständ­ning un­der kö­rens sång bi­drog till käns­lo­fylld stäm­ning un­der jul­kon­ser­ten i Nä­singe kyr­ka.

De­lar av kö­ren, sam­man­satt av tre oli­ka.

Ut­tåg un­der sång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.