En flic­ka är född

Strömstads Tidning - - Fria ord & Ledare -

In­för ju­len, där ett ny­fött barn står i cent­rum, be­hö­ver vi på­min­na oss om att ett barn som föds som flic­ka ges helt and­ra för­ut­sätt­ning­ar än poj­kar. På många plat­ser i värl­den på­ver­kar hen­nes kön chan­sen att bli folk­bok­förd, hur myc­ket mat hon får och hur länge hon får gå i sko­lan. Det på­ver­kar hen­nes möj­lig­he­ter att väl­ja om hon ska gif­ta sig, vad hon ska ar­be­ta med och om och hur myc­ket hon får be­talt. Flic­kors och kvin­nors krop­par ses i många fall som mäns egen­dom, och de­ras främs­ta vär­de kopp­las till barna­fö­dan­de. Tvångs­gif­te, köns­stymp­ning och sex­u­ellt våld är ex­em­pel på över­grepp som flic­kor ut­sätts för.

Som kyr­ka är vi smärt­samt med­vet­na om att re­li­gi­on i många fall an­vänds för att upp­rätt­hål­la dis­kri­mi­ne­ring och för­tryck av flic­kor. Re­li­giö­sa tra­di­tio­ner, bi­bel­tolk­ning­ar och nor­mer osyn­lig­gör kvin­nor och flic­kor och de­ras lev­nads­vill­kor. De till­de­las be­grän­sa­de rol­ler i hem och sam­fund med hän­vis­ning till he­li­ga tex­ter. Till och med våld kan ut­övas i re­li­gi­o­nens namn.

Där­för kän­ner vi som kyr­ka ett sär­skilt an­svar att ar­be­ta för flic­kors rät­tig­he­ter. Vi gör det ut­i­från en djup över­ty­gel­se om att var­je män­ni­ska är ska­pad och äls­kad av Gud, och har sam­ma vär­de och rät­tig­he­ter.

Svens­ka kyr­kans in­ter­na­tio­nel­la ar­be­te job­bar var­je dag för att stär­ka flic­kors och kvin­nors rät­tig­he­ter. Vi gör det till­sam­mans med och i di­a­log med så­väl se­ku­lä­ra som re­li­giö­sa ak­tö­rer, i en­skil­da län­der i FN och and­ra glo­ba­la sam­man­hang. Jäm­ställd­het ska ge­nom­sy­ra allt vårt ar­be­te. För det är ju så: det är omöj­ligt att upp­nå fred och rätt­vi­sa, el­ler utro­ta hung­er och fat­tig­dom, om in­te kvin­nor får stör­re in­fly­tan­de och dis­kri­mi­ne­ring­en av kvin­nor och flic­kor upp­hör. Erik Lysén Chef för Svens­ka kyr­kans in­ter­na­tio­nel­la ar­be­te

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.