Jag hop­pas att ni får en God och fan­tas­tisk Jul!

Strömstads Tidning - - Fria & Ledare - In­ga­lill Sund­ha­ge Chefre­dak­tör 0522-992 30 [email protected]­husla­ning­en.se In­ga­lill Sund­ha­ge [email protected]­husla­ning­en.se 0522-992 30

Ni som följt mig ge­nom åren i den här spal­ten vet att jag tyc­ker att jul är en hög­tid man han­te­rar mest som man själv vill.

Man be­hö­ver fak­tiskt in­te hål­la sig till tra­di­tio­nen. Det är ro­ligt med släkt och vän­ner och det är ro­ligt med ma­ten, men det går li­ka bra att ser­ve­ra sop­pa och stäl­la en gra­ti­ne­rad kål­rot på jul­bor­det istäl­let för dop­pet och skin­kan. El­ler man kan, som en kol­le­ga ska gö­ra, or­ga­ni­se­ra ett knyt­ka­las av julaf­ton så slip­per en en­da fa­milj ur släk­ten sli­ta med Jans­sons, sill, dopp i gry­tan, skin­ka och kött­bul­lar­na.

Och man be­hö­ver in­te sit­ta och fros­sa på nöt­ter och ischo­klad i sof­fan allt me­dan te­ven står på, ut­an man kan gö­ra nåt mer ak­tivt, ta en lång­pro­me­nad el­ler en jogg­ningstur med gran­nen el­ler spe­la spel med släk­ten. I min fa­milj har vi un­der fle­ra år ställt upp på fat­ti­ga ridsko­lor vars häs­tar full­stän­digt strun­tat i om det är jul el­ler in­te, dom be­hö­ver sköt­sel, mat och in och ut­släpp oav­sett vad det står i al­ma­nac­kan. Och när släk­ten än­då kom­mer och häl­sar på kan dom väl sam­ti­digt gö­ra li­te nyt­ta. Som sagt, det är upp till var och en hur man vill ha det.

Men ju­len är ock­så bra på att ska­pa mot­sätt­ning­ar. Som när min då­va­ran­de svä­gers­ka på 80-ta­let väg­ra­de åka hem på julaf­ton där­för att nu var det dags för hen­nes fa­milj att ”ska­pa eg­na tra­di­tio­ner”. Svär­mor gil­la­de in­te be­slu­tet, det är svårt att släp­pa ta­get.

I år är den här ju­len trots allt li­te spe­ci­ell för mig, det är näm­li­gen min förs­ta jul som mor­mor. Flic­ke­bar­net har hun­nit bli sex må­na­der och kom­mer in­te att ha ett en­da min­ne kring den här ju­len. Och när hen­nes mam­ma kon­sta­te­rar att, ”vi tän­ker in­te åka nån­stans och jag tän­ker in­te la­ga nån mat” åter­står al­ter­na­ti­ven en lunch i Stock­holms in­nerstad på julaf­ton el­ler ock­så får vi som många mo­der­na fa­mil­jer gör i dag, de­la upp fi­ran­det och mel­lan­da­gar­na istäl­let.

För egen del blir julaf­ton en dag, del­vis for­mat ef­ter eget hu­vud, sov­mor­gon, ett stall­pass kryd­dad med en rid­tur och där­ef­ter en he­der­lig ris­gröt­fru­kost med ka­nel och cle­men­tin. Där­ef­ter får det bli pri­mi­tivt bo­en­de på Skog som lig­ger på grän­sen mel­lan Fär­ge­lan­da och Vä­ners­borgs kom­mu­ner. Där är det be­fri­an­de fritt från tom­tar, glit­ter och in­om­hus­gra­nar. Där finns hel­ler ing­en el el­ler vat­ten men ef­ter en si så där sex tim­mar bru­kar det va­ra la­gom att ta av sig dun­jac­kan. Som tur är finns där gran­nar som har hjär­tat på rät­ta stäl­let samt el och vär­me. Till­sam­mans kom­mer vi att få en for­mi­da­bel jul, nå­got jag hop­pas att du ock­så får.

God Jul!

I år är den här ju­len trots allt li­te spe­ci­ell för mig, det är näm­li­gen min förs­ta jul som mor­mor

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.