Sats­ning på kli­ma­tet är in­te en upp­off­ring

Strömstads Tidning - - Fria & Ledare -

Kli­mat­för­hand­ling­ar­na i Ka­towice blev en fram­gång ge­nom att man fak­tiskt kom över­ens om en re­gel­bok för hur Pa­ris-av­ta­let ska föl­jas. Sam­ti­digt blev det åter­i­gen up­pen­bart att många, trots de tyd­li­ga ef­fek­ter­na av de på­gåen­de kli­mat­för­änd­ring­ar­na, är mer räd­da för sam­hälls­för­änd­ring än för kli­mat­för­änd­ring­ar­na. Där­för är det olyck­ligt att många helt en­kelt in­te kän­ner till den po­si­ti­va ut­veck­ling som sker på många om­rå­den. Okun­ska­pen om möj­lig­he­ter­na är ett li­ka stort pro­blem som okun­ska­pen om kli­mat­för­änd­ring­ar­na och ris­ke­rar att för­drö­ja den nöd­vän­di­ga om­ställ­ning­en i en tid då många tek­nik­språng mås­te ge­nom­fö­ras.

Det har skett en re­vo­lu­tion in­om för­ny­bar tek­nik. Även om de fos­si­la al­ter­na­ti­ven do­mi­ne­rar in­om el­pro­duk­tio­nen glo­balt har det skett ett pris­ras för sol- och vind­kraft de se­nas­te åren som i sto­ra de­lar av värl­den gör dem till det bil­li­gas­te al­ter­na­ti­vet. På många håll i till ex­em­pel In­di­en är det i dag till och med bil­li­ga­re att in­stal­le­ra ny vind- och sol­kraft än att fort­sät­ta el­da i re­dan ex­i­ste­ran­de kol­kraft­verk. De fles­ta av de sto­ra bil­fö­re­ta­gen sat­sar nu på ladd­ba­ra bi­lar och i takt med att fler ska­lar upp pro­duk­tio­nen fal­ler ock­så pri­set. Re­dan i dag kan en el­bil mä­ta sig med ben­sin och die­sel­bi­lar om man räk­nar på to­tal­kost­na­den för att kö­pa och äga bi­len, och snart gäl­ler det även för in­köps­pri­set.

Ska Sve­ri­ge hänga med och lyc­kas dra för­de­lar av om­ställ­ning­en mås­te vi ock­så va­ra med­vet­na om att den sker. En un­der­sök­ning som opi­ni­ons­in­sti­tu­tet Novus ge­nom­fört på upp­drag av Fos­sil­fritt Sve­ri­ge vi­sar att vi även i Sve­ri­ge sys­te­ma­tiskt un­derskat­tar ut­veck­ling­en på kli­mat­om­rå­det. Ba­ra en av tio viss­te att sol­cells­pri­ser­na in­te ba­ra hal­ve­rats ut­an fal­lit 90 pro­cent på tio år el­ler att el­bils­bat­te­ri­er nu kos­tar en tred­je­del av vad de kos­ta­de för fem år se­dan.

Två tred­je­de­lar av de till­frå­ga­de viss­te in­te hel­ler att Sve­ri­ge fak­tiskt kom­mit en bra bit på vägen mot att bli kli­mat­ne­utralt och att ut­släp­pen in­om Sve­ri­ge har mins­kat un­der 2000-ta­let. Att det här är vik­tig kun­skap är in­te för att vi ska slå oss för brös­tet och tro att vi är bätt­re än and­ra län­der, för det är vi in­te. Po­äng­en är istäl­let att om folk var med­vet­na om att lan­dets ut­släpp mins­kat med 25 pro­cent sam­ti­digt som till­väx­ten ökat, skul­le sats­ning­ar på kli­ma­tet in­te läng­re ses som en upp­off­ring ut­an som ett själv­klart sätt att mo­der­ni­se­ra och ut­veck­la vår väl­färd.

Då kan det bli en kapp­löp­ning ut ur fos­sil­sam­häl­let. Det är vårt hopp! Svan­te Ax­els­son na­tio­nell sam­ord­na­re för Fos­sil­fritt Sve­ri­ge

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.