Fak­ta: GDPR

Strömstads Tidning - - Nyeter - Käl­la: Da­ta­in­spek­tio­nen

GDPR är EU:S all­män­na da­ta skydds­för­ord­ning.

En­ligt GDPR:S ar­ti­kel 33 ska per­son­upp­gifts an­sva­ri­ge, i det­ta fall kom­mu­nen, an­mä­la per­son­upp­gifts in­ci­den­ten till Da­ta­in­spek­tio­nen ut­an dröjs­mål. Un­dan­tag är om det in­te är osan­no­likt att in­ci­den­ten kan med­fö­ra en risk för fy­sis­ka per­so­ner rät­tig­he­ter och fri­he­ter.

För­u­tom det ska an­mä­lan bland an­nat be­skri­va in­ci­den­tens art och de san­no­li­ka kon­se­kven­ser­na av per­son­upp­gifts in­ci­den­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.