Ef­ter två år – De­me­gård läm­nar Greb­bestad

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Tho­mas Ben­nelind

Spor­ten: Greb­bestad åk­te ur di­vi­sion 1. Med mind­re än två vec­kor kvar till för­sä­songs­trä­ning­en står det klart att trä­na­ren Mat­ti De­me­gård sö­ker nya ut­ma­ning­ar.

Två sä­song­er va­ra­de sa­m­ar­be­tet mel­lan Greb­bestad och trä­na­ren Mat­ti De­me­gård. Klub­bens sport­chef Pe­ter Svensson ha­de dock hop­pats på an­nat be­sked från 48-åring­en. – Vi vil­le själv­klart ha kvar Mat­ti hos oss, och av­vak­ta­de där­för hans be­slut, sä­ger Svensson.

7 ja­nu­a­ri bör­jar Greb­bestad för­sä­songs­trä­ning­en in­för se­ri­e­spe­let i di­vi­sion 2. Men man kom­mer att få gö­ra det med en ny trä­na­re. På an­nan­da­gen med­de­la­de Pe­ter ”Lil­len” Svensson att klub­ben och Mat­ti De­me­gård av­slu­tar sa­m­ar­be­tet.

– Mat­tis tid i för­e­ning­en har va­rit vik­tig bå­de för oss in­om för­e­ning­en men även för spe­lar­na. Han har ta­git för­e­ning­en fram­åt ett par steg och kom in till klub­ben med er­fa­ren­het från hög­re di­vi­sio­ner. Han har va­rit jät­te­duk­tig. Re­sul­tatmäs­sigt har han gjort det jät­te­bra för oss. Det har va­rit en pe­ri­od som vi är super­nöj­da med, sä­ger Pe­ter Svensson.

48-åri­ge Mat­ti De­me­gård an­slöt in­för sä­song­en 2017 till Greb­bestad. Dess­förin­nan ha­de han bland an­nat ar­be­tat som trä­na­re i Öis, Gais, Elfs­borg, och se­na­re även ihop med Pia Sund­ha­ge som ana­ly­ti­ker för Svens­ka dam­lands­la­get.

De­me­gård, som er­sat­te Mat­ti­as Pet­ters­son-pohl, gjor­de snabbt av­tryck på Sil­je­vi ge­nom att un­der förs­ta sä­song­en som hu­vud­trä­na­re vin­na di­vi­sion 2. Man gick där­för upp till di­vi­sion 1, men se­jou­ren i sö­de­ret­tan blev en­dast ettå­rig. Greb­bestad, som av­slu­ta­de sä­song­en med tre ra­ka seg­rar, mis­sa­de kval­plat­sen med ba­ra en po­äng.

I en intervju med ST­NB ef­ter sä­song­en be­rät­ta­de De­me­gård att han ställ­de sig tvek­sam till att för­länga kon­trak­tet med Greb­bestad. Han hän­vi­sa­de då till bland an­nat sin so­ci­a­la si­tu­a­tion. Pe­ter Svensson be­kräf­tar ock­så att det är en av an­led­ning­ar­na till att man nu går vi­da­re på varsitt håll.

– Mat­ti har svårt att få ihop sitt livspus­sel tids­mäs­sigt. Han ar­be­tar i Gö­te­borg, bor i Greb­bestad och har två barn. Det är tids­bris­ten som gör att han hop­par av, men vi vil­le själv­klart ha kvar Mat­ti hos oss och av­vak­ta­de där­för hans be­slut. Egent­li­gen var det kanske in­te nå­got som vi ha­de tid med, men vi var så­pass in­tres­se­ra­de av hans tjäns­ter, sä­ger sport­che­fen.

Han me­nar ock­så att be­ske­det från De­me­gård in­ne­bär att klub­ben kan ar­be­ta vi­da­re för att hit­ta en er­sät­ta­re.

– Det kom­mer na­tur­ligt­vis att lö­sa sig med en ny trä­na­re för oss ock­så. Det finns någ­ra trä­na­re ute på mark­na­den som är le­di­ga. Vi le­tar brett, sä­ger Pe­ter Svensson.

Po­si­ti­va ny­he­ter i mel­lan­da­gar­na är an­nars att 18-åring­ar­na Victor Ed­vards­son och Os­kar Lind­berg för­läng­er över 2019.

– Det känns jät­te­bra. Victor och Os­kar är två ta­lang­ful­la spe­la­re som kom­mer att bli vik­ti­ga för oss näs­ta år. Bäg­ge spe­lar­na är på väg fram­åt i sin ut­veck­lings­kur­va. Jag är över­ty­gad om att de kom­mer att bi­dra med myc­ket, sä­ger Pe­ter Svensson.

Os­kar Lind­berg, som i bör­jan av för­ra sä­song­en till­bring­a­de tid på bän­ken, tog se­na­re på hös­ten plats i star­tel­van. Han sva­ra­de då för fle­ra fi­na in­sat­ser när Greb­bestad – trots ned­flytt­ning­en – ra­da­de upp seg­rar, bland an­nat mot se­rie­seg­ra­ren Mjäll­by.

– Vi har re­dan sett en del av Os­kar. Han är en for­ward som är duk­tig bå­de rätt­vänd och med ryg­gen mot mål som boll­mot­ta­ga­re. Trots sin längd (174 cm) är han tuff och hård. Os­kar kom­mer att bli än­nu bätt­re, sä­ger Pe­ter Svensson.

Greb­bestads sport­chef tror ock­så att Victor Ed­vards­son – bror till Da­vid Ed­vards­son (Malmö FF) kom­mer att få stör­re för­tro­en­de.

– Ja, han trivs bäst som cen­tral mitt­fäl­ta­re. Sam­ti­digt har det ock­så bi­dra­git till att han in­te fått så myc­ket spel­tid ef­tersom kon­kur­ren­sen på de po­si­tio­ner­na va­rit så­pass tuff. Victor är väl­digt duk­tig spe­la­re och i år är jag över­ty­gad om att han kom­mer att få be­tyd­ligt mer spel­tid, sä­ger Pe­ter Svensson.

” ”Mat­ti har svårt att få ihop sitt livspus­sel tids­mäs­sigt. Han ar­be­tar i Gö­te­borg, bor i Greb­bestad och har två barn. Det är tids­bris­ten som gör att han hop­par av, men vi vil­le själv­klart ha kvar Mat­ti hos oss och av­vak­ta­de där­för hans be­slut. Egent­li­gen var det in­te nå­got som vi kanske ha­de tid med, men vi var så­pass in­tres­se­ra­de av hans tjäns­ter.

PE­TER SVENSSON

Sport­chef, Greb­bestad IF

Bild: Tho­mas Ben­nelind

Greb­bestads sport­chef Pe­ter Svensson om Mat­ti De­me­gårds tid i klub­ben: ”Mat­tis tid i för­e­ning­en har va­rit vik­tig för oss in­om för­e­ning­en, men även för spe­lar­na.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.