Mat­ti De­me­gård om Gifav­ske­det: ”Jag har grubb­lat”

Greb­bestad öns­ka­de för­länga. Mat­ti De­me­gård vill tes­ta nya vägar i kar­riä­ren. Trä­na­ren är dock in­te främ­man­de för att åter­vän­da till Sil­je­vi. – Jag går vi­da­re. Men där­med är det in­te sagt jag in­te dy­ker upp i Greb­bestad i fram­ti­den. Det får vi se, sä­ger h

Strömstads Tidning - - Sidan 1 -

Greb­bestad står just nu ut­an hu­vud­trä­na­re. Mat­ti De­me­gård om be­ske­det, fram­tids­pla­ner­na och come­back-tan­kar­na.

48-åring­en, som har fi­rat jul i Bra­si­li­en med fa­mil­jen, har ef­ter lång be­tän­ke­tid läm­nat be­ske­det att han in­te kom­mer att trä­na Greb­bestad över sä­song­en 2019.

Se­dan det stod klart att la­get åk­te ur sö­de­ret­tan har han re­flek­te­rat över sin fram­tid.

– Jag har grubb­lat en del, det be­ror ock­så på att man kän­ner för för­e­ning­en och män­ni­skor­na runt den. Det kän­des så­där att hop­pa av när det blev som det blev. Man ha­de en käns­la av att man vil­le va­ra kvar och bi­dra till att för­sö­ka få klub­ben till­ba­ka till di­vi­sion 1. Men så blir det in­te, sä­ger han.

För­kla­ring­en bakom är att De­me­gård, som bland an­nat ar­be­tar i Gö­te­borg och har fa­mil­jen i Greb­bestad, har svårt att få ti­den att räc­ka till. Att i det ske­det gå in i en ny sä­song med nya mål­sätt­ning­ar och för­be­re­del­ser var in­te ak­tu­ellt.

– Det tar en hel del ener­gi so­ci­alt. Nu är det lä­ge för att häm­ta an­dan och för fa­mil­jen att få ti­den. Se­dan får vi se om det kan bli fot­boll i an­nat upp­lägg. Det får fram­ti­den ut­vi­sa, sä­ger han.

– Att ar­be­ta i en för­e­ning in­ne­bär of­ta star­ka re­la­tio­ner. Men jag bor kvar i Greb­bestad. Or­ten är ock­så så­pass li­ten att jag än­då kom­mer att träf­fa många av spe­lar­na och le­dar­na i sam­häl­let. Jag kom­mer ock­så att ta mig upp till Sil­je­vi för att kol­la på de mat­cher jag kan.

– Vi får se vad det blir. Det kan bli ett år där jag för­sö­ker att re­sa, träf­fa kol­le­ger och för­kov­ra mig i äm­net fot­boll.

Mat­ti De­me­gård ute­slu­ter Har du hun­nit sät­ta upp mil­stol­par för 2019?

Mat­ti De­me­gård tac­kar för sig och be­rät­tar om be­slu­tet att läm­na för­e­ning­en: ”Jag har grubb­lat en del, det be­ror ock­så på att man kän­ner för för­e­ning­en och män­ni­skor­na runt den.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.