Slo­pa­de bi­drag stop­par byg­get på Norr­kärr

Den nya stats­bud­ge­ten har ta­git bort bi­drag för bo­stads­byg­gan­de och nu blir byg­get för dyrt. Strömstads­byg­gens VD Gö­ran Wal­lo sä­ger att bo­la­get be­hö­ver po­li­ti­ker­nas stöd för att vär­na all­män­nyt­tan.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 -

Den 12 de­cem­ber 2018 fick Mo­de­ra­ter­na och Krist­de­mo­kra­ter­na ige­nom sitt ge­men­sam­ma bud­get­för­slag i riks­da­gen, tack va­re att de fick stöd av Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na. Med den nya bud­ge­ten för­svin­ner möj­lig­he­ten att få bi­drag för att byg­ga mind­re hy­reslä­gen­he­ter. Även stöd för ener­gi­snå­la lä­gen­hets­byg­gen för­svin­ner.

Strömstads­byg­gen ha­de räk­nat med bäg­ge des­sa stöd för si­na ak­tu­el­la bygg­pro­jekt, bland an­nat på Norr­kärr och Fil­je­stad på Syd­kos­ter.

Det be­ty­der att bo­la­get drar i nöd­brom­sen och läg­ger Norr­kärr i malpå­se, som man ti­di­ga­re gjort med pla­ner­na för Ma­gis­tern vid Karls­ga­tan in­ne i Strömstad. Där be­gär­de Strömstads­byg­gen ägar­till­skott för att få eko­no­mi nog att

kla­ra byg­get, men äga­ren kom­mun­full­mäk­ti­ge sa­de nej. Strömstads­byg­gen får vän­ta ut den för­dy­ran­de hög­kon­junk­tu­ren.

– Med bi­dra­gen ha­de vi kun­nat få byg­get på Norr­kärr att gå runt. När de är bor­ta har vi in­te läng­re råd att byg­ga, sä­ger Gö­ran Wal­lo och tilläg­ger:

– Så här ser det ut i många kom­mu­ner som be­hö­ver byg­ga hy­res­rät­ter. Sa­bo, Sve­ri­ges All­män­nyt­ti­ga

Bostads­fö­re­tag, räk­nar med att de bort­tag­na bi­dra­gen drab­bar tu­sen­tals pla­ne­ra­de bo­stads­byg­gen i Sve­ri­ge. Norr­kärr, som i en förs­ta etapp skul­le ha bi­dra­git till kom­mu­nens be­stånd av hy­res­rät­ter med 48 mind­re lä­gen­he­ter på mel­lan 35 och 45 kvadrat­me­ter, ver­kar bli ett av många stop­pa­de bygg­pro­jekt.

Stö­den, som Strömstads­byg­gen bland an­nat ut­nytt­jat vid Mäll­by­pro­jek­tet, skul­le täc­ka un­ge­fär en fjär­de­del av bygg­kost­na­der­na på Norr­kärr, och ge cir­ka 9 300 kro­nor per kvadrat­me­ter. Bi­drags­stop­pet drab­bar in­te en­bart Norr­kärr. Fler bygg­pro­jekt fram­ö­ver kan rå­ka i svå­rig­he­ter.

– Min be­döm­ning ef­ter Strömstads­byg­gens sty­rel­se­mö­ten fö­re jul är att bo­la­get får kon­cen­tre­ra sig på un­der­hållsåt­gär­der. Och in­te på att byg­ga, sä­ger Gö­ran Wal­lo.

– Ett an­tal bo­lag i lan­det gör som vi, stop­par pro­jekt.

Han sä­ger att all­män­nyt­tans va­ra el­ler in­te va­ra dis­ku­te­ras in­om he­la bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen Sa­bo. Strömstads­byg­gens vd vill vär­na hy­res­rät­ter­na.

– Hy­res­rät­ter säljs ut och om­vand­las till bo­stads­rät­ter, men all­män­nyt­tan fyl­ler ett be­hov. Den ger män­ni­skor med lå­ga in­koms­ter en möj­lig­het att få en lä­gen­het och den är en väg för unga att skaf­fa en förs­ta lä­gen­het.

Han sä­ger att en­kä­ter bå­de från hy­res­gäst­för­e­ning­en och bo­la­get vi­sar att Strömstads­byg­gens hy­res­gäs­ter är myc­ket nöj­da, till och med bland se nöj­das­te i Sve­ri­ge. In­om Strömstads­byg­gen finns dess­utom äld­re lä­gen­he­ter med lå­ga hy­ror.

– Nya blir dub­belt så dy­ra, sä­ger Gö­ran Wal­lo.

Han hop­pas på de lo­ka­la po­li­ti­ker­nas stöd för att be­hål­la all­män­nyt­tan och dess hy­res­rät­ter.

– Kom­mu­nen mås­te ar­be­ta för att ska­pa för­ut­sätt­ning­ar för oss att byg­ga. Vi vill gär­na, men det hand­lar om mark, peng­ar och de­talj­pla­ner.

– Man kan in­te se på Strömstads­byg­gen som på vil­ket bo­lag som helst. Det är kom­mu­nens eget bo­lag för Strömstads­bor­na. Är det vik­tigt för dem med hy­res­rät­ter får man gyn­na sitt eget bo­lag, tol­kar han la­gen.

Till den tolk­ning­en har po­li­ti­ken ställt sig tvek­sam. Tän­ker du att man kan gö­ra någon­ting för att räd­da Fil­je­stad och Norr­kärr?

– När det gäl­ler Norr­kärr tror jag det kom­mer att va­ra svårt ,ef­tersom man re­dan satt pri­set för mar­ken. Jag tror att kom­mu­nen kom­mer att sä­ga un­ge­fär som för Ma­gis­tern; att Norr­kärr in­te är eko­no­miskt för­svar­bart att ge­nom­fö­ra, i och med att bi­dra­gen är bor­ta.

På Kos­ter hand­lar det om så myc­ket me­ra. Där gäl­ler det öar­nas fram­tid som le­van­de samhälle och be­ty­del­sen för Strömstad av att det för­blir le­van­de. Han sö­ker där­för möj­lig­he­ter att byg­ga, även om det blir dy­ra­re än be­räk­nat.

– Jag kom­mer att fö­re­slå bo­la­gets sty­rel­se att änd­ra reg­ler­na så att hy­res­gäs­ter­na på Fil­je­stad kan hy­ra ut ett rum i bo­sta­den för att på så sätt få in­koms­ter och där­med kun­na be­ta­la en hög­re hy­ra.

– Vi kan byg­ga lä­gen­he­ter med ett ex­tra rum för ut­hyr­ning, sä­ger han och hän­vi­sar till kust­bor­nas långa er­fa­ren­het av att hy­ra ut de­lar av si­na bo­stä­der.

Gö­ran Wal­lo på­pe­kar att även and­ra reg­ler miss­gyn­nar den som vill byg­ga hy­res­bo­stä­der, vil­ket le­der till att allt fär­re byg­ger hy­res­rät­ter. Men han sö­ker eko­no­miskt håll­ba­ra pro­jekt för Strömstads­byg­gen.

– Eko­no­miskt bäst är att byg­ga där det re­dan finns in­fra­struk­tur, sä­ger han och plä­de­rar för en för­tät­ning på Råd­hus­ber­get.

Om­rå­det har re­dan i dag 318 lä­gen­he­ter, en dub­ble­ring är in­te omöj­lig, me­nar han – om man byg­ger på höj­den.

– Man be­hö­ver en änd­ring av de­talj­pla­nen för att få byg­ga på två vå­ning­ar och där­med få hus med fy­ra vå­ning­ar, sä­ger han.

Byg­ger man så, har man re­dan bland an­nat vägar, vat­ten­led­ning­ar och fi­ber­nät på plats.

– Det finns re­dan så myc­ket in­ve­ste­rat i Råd­hus­ber­get. En för­tät­ning där är det en­da jag ser som en po­ten­ti­al för fler lä­gen­he­ter, ef­tersom man har så svårt med kom­mu­nal mark.

En del hy­res­gäs­ter har pro­te­ste­rat mot så­da­na idéer för att de får för­säm­rad ut­sikt, men Gö­ran Wal­lo tror att det går att lö­sa ge­nom att er­bju­da om­flytt­ning i sam­band med bygg­ar­be­te­na. Lä­gen­he­ter med mind­re at­trak­tivt lä­ge, ut­an ut­sikt till ex­em­pel, skul­le kun­na bli le­di­ga och va­ra ett ac­cep­ta­belt al­ter­na­tiv för dem som står i kön och sak­nar bo­stad. Ma­ri­ta Adams­son Pon­tus Jo­hans­son Fot­not: Se­ri­en om bo­stä­der fort­sät­ter, bland an­nat med po­li­ti­kerin­ter­vju­er.

Bo­la­get får kon­cen­tre­ra sig på un­der­hållsåt­gär­der. Och in­te på att byg­ga. GÖ­RAN WAL­LO vd Strömstads­byg­gen

Bild: Ja­kob Si­mon­son

Här på Norr­kärr har Strömstads­byg­gen pla­ner för sam­man­lagt 100 nya lä­gen­he­ter. Nu sä­ger vd Gö­ran Wal­lo att byg­ge­na läggs i malpå­se.

Bild: Ma­ri­ta Adams­son

Lä­gen­he­ter med rim­li­ga hy­ror är en ödes­frå­ga för Kos­ters fram­tid och sto­ra för­hopp­ning­ar knyts till Strömstads­byg­gens Fil­je­stads­pro­jekt.

Bild: Ma­ri­ta Adams­son

Att byg­ga på två vå­ning­ar på hu­sen på Råd­hus­ber­get är Gö­ran Wal­los lös­ning på be­ho­vet av fler, bil­li­ga bo­stä­der centralt, me­dan kvar­te­ret Ma­gis­tern får för­bli i sin malpå­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.