Pe­ter Svens­son be­rät­tar om den pres­sa­de si­tu­a­tio­nen

Ing­en trä­na­re och ba­ra fy­ra kon­trak­te­ra­de spe­la­re. Och på mån­dag bör­jar för­sä­song­en för Greb­bestad. – Folk är på mig och und­rar vad som hän­der, sä­ger sport­che­fen Pe­ter ”Lil­len” Svens­son.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Joel Hansson

Ing­en trä­na­re och ba­ra fy­ra kon­trak­te­ra­de spe­la­re. Så ser det ut just nu för Greb­bestad och på mån­dag star­tar för­sä­song­en.

Res­pass från di­vi­sion 1. Fy­ra kon­trak­te­ra­de spe­la­re. Ing­en trä­na­re. – Själv­klart är jag oro­lig. Att vi har så få spe­la­re kon­trak­te­ra­de när för­sä­song­en bör­jar på mån­dag. Vi vill såklart få till en slag­kraf­tig trupp som ska till­hö­ra top­pen av di­vi­sion 2, sä­ger Pe­ter ”Lil­len” Svens­son, sport­chef i Greb­bestad.

Han me­nar att klub­ben kom­mer att flyt­ta upp tre, fy­ra ju­ni­o­rer till A-la­get och att yt­ter­li­ga­re två spe­la­re är kla­ra, men att ba­ra un­der­skrif­ter­na sak­nas.

Sam­ti­digt är Pe­ter ”Lil­len” Svens­son kri­tisk till ut­veck­ling­en att allt fler spe­la­re vän­tar med att skri­va på in­för kom­man­de sä­song.

– Det är full­stän­digt hy­ste­riskt. Sä­kert tio av vå­ra spe­la­re har bli­vit

upp­ring­da av and­ra klub­bar och vi har fått age­ra li­ka­dant. Det är hopp­löst för för­e­ning­ar­na i dagens lä­ge – ing­en vet vad som gäl­ler. Det har bli­vit spe­lar­nas mark­nad.

En­ligt Greb­bestads sport­chef är det många män­ni­skor runt och in­om klub­ben som stäl­ler sig sam­ma frå­ga: vad blir det för trä­na­re och spe­la­re 2019?

– Folk är på mig och und­rar vad som hän­der. Men ty­värr hän­der det in­te så myc­ket. Jag tror dä­re­mot att det kom­mer att rö­ra på sig myc­ket un­der ja­nu­a­ri och trupp­byg­get kom­met att på­gå un­der he­la mars in­nan över­gångs­fönst­ret stäng­er. Pe­ter ”Lil­len” Svens­son räk­nar in­te bort nå­gon spe­la­re från fjol­å­rets trupp – för­u­tom de som re­dan har

läm­nat – in­för kom­man­de sä­song.

– Se­dan vet jag att många klub­bar ryc­ker i vå­ra spe­la­re och nå­gon kom­mer sä­kert att för­svin­na, men jag tror in­te att det blir nå­gon mass­flykt.

En­ligt upp­gif­ter till tid­ning­en har Greb­bestad va­rit i kon­takt med bå­de Jim­my Karls­son (ti­di­ga­re IFK Ud­de­val­la) och Stra­tos Kenstan­lis (i fjol i Ly­se­kils AIK), men nu rik­tar klub­ben ögo­nen mot en an­nan trä­na­re.

– Vi har träf­fat en trä­na­re i ons­dags. Jag hop­pas verk­li­gen att han vill hop­pa på upp­dra­get.

Men vem trä­na­ren är vill in­te Pe­ter ”Lil­len” Svens­son be­rät­ta.

– Nej. Men jag är för­hopp­nings­full. Jag är sä­ker på att det är ett bra al­ter­na­tiv. Det är allt jag kan sä­ga. Greb­bestads kon­trak­te­ra­de

spe­la­re in­för näs­ta sä­song är mål­vak­ten Jo­na­tan Hå­ren­berg, lag­kap­te­nen Markus Svens­son, mitt­fäl­ta­ren Victor Ed­vards­son och for­war­den Os­kar Lindberg.

Det är hopp­löst för för­e­ning­ar­na i dagens lä­ge – ing­en vet vad som gäl­ler

Pe­ter ”Lil­len” Svens­son har ett tufft jobb som sport­chef i Greb­bestad. Trup­pen är långt ifrån klar till sä­song­en i di­vi­sion 2.

Bild: Tho­mas Ben­nelind

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.