Bryg­gar­pa­ret har sto­ra pla­ner för fram­ti­den – nu ökar de ka­pa­ci­te­ten

Fel öl på kro­gen skul­le se­na­re vi­sa sig bli helt rätt öl för Niclas Arons­son, som till­sam­mans med sin sam­bo Anna Claes­son dri­ver ett mi­kro­bryg­ge­ri i Strömstad. Pa­ret har nu flyt­tat he­la sin verk­sam­het till en stör­re lo­kal och har sto­ra pla­ner för fram­ti­de

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Ma­lin Rind­vik

Mu­si­ken ström­mar ut ur hög­ta­la­ren som står på bor­det. En stark doft kom­mer emot oss när vi tit­tar oss runt i lo­ka­len. Ett ti­o­tal öl­tan­kar står upp­ra­da­de längs med väg­gen. Vi be­fin­ner oss i en lo­kal på in­du­stri­om­rå­det Prästäng­en, och just nu på­går en brygg­pro­cess. Det ska bli suröl i tan­ken.

– Den hål­ler på att mjölk­sy­ras och om tre da­gar ska jäs­ten i, så det kan jä­sas och till slut bli al­ko­hol. I slu­tet av vec­kan kom­mer frukt och bär till åt­ta oli­ka öl­sor­ter som vi se­dan kan tap­pa upp, be­rät­tar Niclas Arons­son som till­sam­mans med sin part­ner Anna Claes­son dri­ver mi­kro­bryg­ge­ri­et Fer­men­te­rar­na.

Pa­ret star­ta­de bryg­ge­ri­et vid års­skif­tet 2017-2018, i sam­band med att de flyt­ta­de till Strömstad. Det var ett li­tet bryg­ge­ri i en käl­la­re – men det var en dröm som pa­ret val­de att sat­sa al­la si­na spar­peng­ar på. De fick ge­nom­slag di­rekt och all­ting som de brygg­de sål­de de ock­så slut på.

– Un­der 2018 brygg­de vi 13 000 li­ter. I år är må­let att bryg­ga 50 000 li­ter. Men vi har ka­pa­ci­tet på när­ma­re 300 000 i den här lo­ka­len, sä­ger Niclas Arons­son.

– Det blev li­te stör­re än vad vi först ha­de trott, med fler öl­tan­kar än vad vi ha­de tänkt oss, tilläg­ger Anna Claes­son som dock in­te ser någ­ra nack­de­lar med det.

En­ligt Niclas Arons­son in­ne­bär det i stäl­let att de har yta att växa i. Men det är myc­ket jobb som vän­tar.

Anna Claes­son på­pe­kar att må­let är att Niclas ska kun­na ar­be­ta en­bart på bryg­ge­ri­et un­der 2019. Hon själv kom­mer att va­ra där så myc­ket som hon kan. Hon job­bar hel­tid som re­stau­rang­chef på Kos­ters träd­går­dar ock­så. Men att ta in nå­gon ex­tra­per­so­nal är in­te ak­tu­ellt för till­fäl­let.

– In­te just nu, men det är klart att vi tän­ker i de ba­nor­na. Men först mås­te vi tes­ta och se hur myc­ket som vi or­kar själ­va, sä­ger Anna Claes­son.

Un­der 2018 brygg­de vi 13 000 li­ter. I år är må­let att bryg­ga 50 000 li­ter.

– Vi kän­ner in­te till gre­jer­na än. Så det blir en helt ny verk­sam­het för oss, tilläg­ger Niclas Arons­son.

De bå­da tror att det som lig­ger bakom fram­gång­en är att de ti­digt ni­scha­de in sig på surö­len, som är ett an­nat ord för syr­lig öl. Att det blev suröl från all­ra förs­ta bör­jan var för att Niclas rå­ka­de be­stäl­la in fel öl på kro­gen en gång.

– Det var en suröl som jag fick in och då tänk­te jag: ”Vad in­tres­sant. Hur kan jag gö­ra det här själv?”, sä­ger han.

Un­der 2018 har bryg­gar­pa­ret pro­du­ce­rat 24 oli­ka öl­sor­ter. En smak­kom­bi­na­tion som pa­ret fast­nat för är körs­bär och es­pres­so­bö­nor.

Det här året kom­mer pa­ret att fort­sät­ta att ex­pe­ri­men­te­ra med sma­ker. Tre nya sma­ker är re­dan på gång och snart kan det ock­så bli tal om att säl­ja folk­öl i livs­me­dels­bu­ti­ker. Pla­nen är även att släp­pa en öl på Sys­tem­bo­la­get nå­gon gång i april.

Fle­ra mäs­sor vän­tar ock­så för pa­ret. Först i Gö­te­borg, se­dan i Kal­mar och där­ef­ter rul­lar det på i stort sett var­je helg. Se­na­re i vår blir det ock­så en tripp till Kö­pen­hamn.

– Det kan bli en helt ny mark­nad för oss. Att ex­por­te­ra till Nor­ge ha­de ock­så va­rit trev­ligt, sä­ger Anna Claes­son som sam­ti­digt har en vi­sion om att hål­la öl­prov­ning­ar i de­ras nya lo­ka­ler.

Hon för­kla­rar att man mås­te va­ra li­te av en nörd för att det ska bli en kva­li­ta­tiv pro­dukt. Ett stort in­tres­se för öl är minst li­ka vik­tigt.

Det gång­na året har som sagt gått i re­kord­fart för Anna Claes­son och Niclas Arons­son. De för­kla­rar att 2018 var li­te av ett te­står och att det nu känns mer på rik­tigt.

Vad har ni för mål med bryg­ge­ri­et?

– Att för­sör­ja sig på det här, sä­ger Niclas Arons­son som får med­håll från Anna Claes­son.

– Ja pre­cis, och att vi ska kun­na ploc­ka ut en lön och kun­na le­va på det här. Men just nu vill vi få snurr på det nya och kom­ma in i ru­ti­ner.

Anna Claes­son och Niclas Arons­son sål­de sin förs­ta öl i feb­ru­a­ri 2018 och i no­vem­ber sam­ma år flyt­ta­de de ut ur lo­ka­len. Nu be­fin­ner de sig i sin nya lo­kal pla­ce­rad i om­rå­det Prästäng­en i Strömstad.

Bild: Ma­lin Rind­vik

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.