Peter Lin­dqvist tving­as bort som Ifk-trä­na­re

Med ba­ra ett få­tal da­gar till för­sä­song­en av­slu­tar IFK Strömstad sam­ar­be­tet med trä­na­ren Peter Lin­dqvist. – Jag gled in på ett ba­nan­skal, och hal­kar även ut på ett så­dant, sä­ger han.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Tho­mas Ben­nelind tho­mas.ben­[email protected] 0526-624 07

Det var på fre­da­gens spe­lar­mö­te som be­slu­tet fat­ta­des.

Peter Lin­dqvist, som tog över la­get in­för sä­song­en 2017 och un­der sin förs­ta sä­song som fot­bollsträ­na­re lyc­ka­des fö­ra la­get till se­rie­se­ger i di­vi­sion 6, får nu läm­na trä­narupp­dra­get i för­e­ning­en.

Sä­song­en 2018 slu­ta­de IFK tvåa i di­vi­sion 5, tog sig vi­da­re till kval till di­vi­sion 4 men föll ef­ter två ra­ka för­lus­ter mot Brå­lan­da och Sva­ne.

Lag­kap­te­nen Adam Jo­hans­son be­kräf­tar upp­gif­ter­na om bryt­ning­en.

– Det en­da jag vill sä­ga är att jag tac­kar Peter för job­bet som han har gjort i IFK. I öv­rigt har jag inga fler kom­men­ta­rer i frå­gan, sä­ger Jo­hans­son. Hur går ni vi­da­re när det nu ba­ra är ett par da­gar kvar till för­sä­song­en?

– Vi kom­mer bör­ja med att sam­la spelar­trup­pen. Där­ef­ter får vi ha mö­te. Se­dan hop­pas vi att sty­rel­sen lö­ser en trä­na­re åt oss så fort som möj­ligt. Spe­lar­mäs­sigt kom­mer he­la trup­pen att va­ra kvar.

Peter Lin­dqvist, som ti­di­ga­re har sagt sig se fram emot sä­song­en, kän­ner dock ing­en bit­ter­het in­för be­slu­tet – i stäl­let blic­kar han fram­åt.

– Spe­lar­na vill ha nå­got nytt. Men jag tar de­ras be­slut med ro. Jag hal­ka­de in i klub­ben på ett ba­nan­skal, och hal­kar även ur på ett så­dant.

– Jag har tre till­fäl­len kvar på min kurs och får en bra trä­nar­ut­bild­ning.

”Jag har tre till­fäl­len kvar på min kurs och får en bra trä­nar­ut­bild­ning.”

Bild: Tho­mas Ben­nelind

Läm­nar strömsval­len. Klub­ben har ef­ter ett spe­lar­mö­te be­stämt sig för att av­bry­ta sam­ar­be­tet med Peter Lin­dqvist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.