”Par­ti­er­na mås­te pra­ta myc­ket me­ra med varand­ra”

Ny­he­ter: So­ci­al­de­mo­kra­ter­na vill för­tä­ta Råd­hus­ber­get och gö­ra Mäll­by­höj­den till ett nytt ut­bygg­nads­om­rå­de för bo­stä­der. De hop­pas på brett po­li­tiskt sam­för­stånd.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Ma­ri­ta Adams­son Pontus Jo­hans­son

De har ta­git över den po­li­tis­ka led­ning­en i Strömstad, men har ing­et sam­ar­be­te som ger ma­jo­ri­tet ut­an mås­te för­li­ta sig på stöd från oli­ka par­ti­er.

– Det mås­te bli ett lag­byg­gan­de. Jag tror in­te det är någ­ra stör­re svå­rig­he­ter. Vi har haft ett bra kli­mat i nämn­den un­der för­ra man­dat­pe­ri­o­den. Det har in­te va­rit någ­ra be­kym­mer med sam­ar­be­tet och ing­en hård sam­tal­ston, sä­ger Peter Sö­vig, ny­bli­ven ord­fö­ran­de i mil­jöoch bygg­nämn­den.

– Vi är över­ens om vad som mås­te gö­ras. Det gäl­ler att fin­na vägen dit.

– Nu mås­te vi pra­ta myc­ket me­ra med varand­ra och få varand­ras tan­kar och idéer myc­ket ti­di­ga­re. Vi kan in­te ha lås­ning­ar, ef­tersom ma­jo­ri­te­ten kom­mer att se oli­ka ut var­je gång, sä­ger Le­na Martins­son.

Han ta­lar med fy­ra år som and­re vice ord­fö­ran­de bakom sig, hon var nämn­dens ord­fö­ran­de un­der förr­för­ra man­dat­pe­ri­o­den och är till­trä­dan­de sty­rel­se­ord­fö­ran­de i det lo­ka­la bo­la­get Strömstads­byg­gen.

– Al­la är över­ens om att det ska byg­gas. När det byggs flyt­tar folk in. Man mås­te ha ett kon­ti­nu­er­ligt byg­gan­de så det upp­står en ked­ja av le­di­ga bo­stä­der, sä­ger Le­na Martins­son.

Hon var med på det sty­rel­se­mö­te i de­cem­ber där det nya lä­get för pro­jek­tet på Norr­kärr dis­ku­te­ra­des, det som bo­la­gets vd Gö­ran Wal­lo re­fe­re­ra­de till i en ti­di­ga­re ar­ti­kel, där han ock­så sa­de att pro­jek­tet läggs på is ef­tersom stat­li­ga bi­drag ute­blir.

– Det kom upp en frå­ga om att be om skat­te­peng­ar för pro­jek­tet, men vi tror att när vi fått nej till ägar­till­skott från full­mäk­ti­ge för byg­get i kvar­te­ret Ma­gis­tern, så lig­ger det här än­nu läng­re bort, sä­ger hon.

Dess­utom tror de bäg­ge so­ci­al­de­mo­kra­ter­na, till skill­nad från Gö­ran Wal­lo, att kom­mu­nen in­te har rätt att gyn­na sitt eget bo­lag.

– Det är risk att det be­trak­tas som osund kon­kur­rens, sä­ger Peter Sö­vig.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na sör­jer dock in­te över ett stopp på Norr­kärr. De har ald­rig va­rit för pla­ner­na på många små lä­gen­he­ter där.

– Det är för långt från cent­rum. Man blir bil­be­ro­en­de, sä­ger Le­na Martins­son.

– Många små lä­gen­he­ter som en sa­tel­lit långt från cent­rum ris­ke­rar att bli ett ka­te­gori­bo­en­de för dem som in­te har råd med an­nat. Vi vill ha en bätt­re bland­ning, sä­ger Peter Sö­vig.

– Al­la vill bo i cent­rum. Vi har ju in­te kol­lek­tiv­tra­fik att li­ta till som stor­stä­der­na, kon­sta­te­rar han.

I cent­rum vill de gå vi­da­re med Can­ning och tror nu att det ska gå att kom­ma över­ens po­li­tiskt om pla­nen. De vill ock­så få fart på ar­be­tet med en änd­rad de­talj­plan för Råd­hus­ber­get.

– Vi vill för­tä­ta där, på ett sätt som om­rå­det tål, sä­ger de, ut­an att ta ex­akt ställ­ning för nå­got av de tre oli­ka för­slag som dis­ku­te­ra­des in­nan den för­ra ma­jo­ri­te­ten lät plan­ar­be­tet vi­la.

De sä­ger där­e­mot, pre­cis som Strömstads­byg­gens Gö­ran Wal­lo, att man ska byg­ga där in­fra­struk­tur, som till ex­em­pel vat­ten­led­ning­ar, re­dan finns. Till det kom­mer att man mås­te se över tra­fik­si­tu­a­tio­nen, ef­tersom Va­le­bac­ken i stort sett får bä­ra all tra­fik till Råd­hus­ber­get.

Det mest om­fat­tan­de för­sla­get, med om­kring 500 nya lä­gen­he­ter, av­vi­sar de där­e­mot, nu som för­ut:

– Det är en våld­sam ut­bygg­nad. Folk trivs på Råd­hus­ber­get i dag och vill bo där. Men med yt­ter­li­ga­re 500 lä­gen­he­ter för­svin­ner triv­seln och ing­en na­tur blir kvar.

Peter Sö­vig vill ock­så fin­na ett stort sam­man­häng­an­de om­rå­de där man kan byg­ga ut i etap­per, i takt med att be­hov upp­står, så som man gjor­de med Råd­hus­ber­get kring 1970-ta­lets bör­jan. Det mås­te fin­nas be­red­skap att byg­ga när kom­mu­nen be­hö­ver re­kry­te­ra till ex­em­pel lä­ra­re och tjäns­te­män, me­nar han, en si­tu­a­tion som re­dan rå­der.

Hans val av ett så­dant stör­re om­rå­de fal­ler på Mäll­by­höj­den, ovan­för brand­sta­tio­nen.

Att kom­mu­nen äger mark där och att över­sikts­pla­nen re­dan har myc­ket in­for­ma­tion om om­rå­det är för­de­lar som So­ci­al­de­mo­kra­ter­na lyf­ter fram.

Ar­be­te med en de­talj­plan för Mäll­by Gård på­går re­dan och kom­mer att fort­sät­ta un­der den nya led­ning­en.

– Det kny­ter sam­man Mäll­by-

Det blir så dyrt att det är frå­gan om man kan kla­ra hy­ran en­sam. PETER SÖ­VIG (S) om ny­bygg­na­tion

da­len och Ån­neröd med cent­rum, sä­ger de.

Pla­nen ska ock­så ska­pa möj­lig­he­ter för ett nytt sär­skilt bo­en­de, men S vill in­te sät­ta ner fo­ten och sä­ga att det är den lämp­li­gas­te plat­sen. De ta­lar till ex­em­pel ock­så om att un­der­sö­ka möj­lig­he­ter­na att byg­ga om Jä­ga­ren.

– På na­tio­nell ni­vå dri­ver vi frå­gan om mel­lan­bo­en­de, för dem som in­te be­hö­ver så myc­ket vård som på ett sär­skilt bo­en­de men in­te vill bo en­sam­ma, på­min­ner Le­na Martins­son.

Bo­en­den för äld­re hör sam­man med till­gång på bo­stä­der för yng­re, sä­ger hon, ef­tersom möj­lig­he­ten att flyt­ta till äldre­bo­en­de blir en del i den ef­ter­strä­va­de ked­jan, där lä­gen­he­ter fri­görs.

Vad det sto­ra pro­ble­met är för att ska­pa den­na ked­ja med bo­stä­der i rö­rel­se, rå­der det ock­så enig­het om: att det är dyrt att byg­ga.

– Det blir så dyrt att det är frå­gan om man kan kla­ra hy­ran en­sam, sä­ger Peter Sö­vig.

Han skul­le där­för vil­ja prö­va ett ny­gam­malt kon­cept.

– I hu­sen på Kor­pe­ga­tan, som bygg­des på 40-50-ta­let, gjor­de man lä­gen­he­ter med två in­gång­ar. Det var tre­rum­ma­re där ett rum ha­de egen to­a­lett och egen in­gång. Det kun­de hy­ras ut, sä­ger han.

Han skul­le vil­ja byg­ga på lik­nan­de sätt nu, men med egen dusch i ut­hyr­nings­rum­met. Det skul­le ge möj­lig­het att få in­koms­ter för att täc­ka hy­ran och sam­ti­digt ska­pa flex­i­bi­li­tet över tid. Som ung kan man hy­ra ut, se­dan kan man an­vän­da extrarum­met själv, för att hy­ra ut igen om man på äld­re da­gar är en­sam.

Sam­ma kon­cept ta­la­de Gö­ran Wal­lo om i en ti­di­ga­re ar­ti­kel, då som ett sätt att ge möj­lig­het till ut­hyr­nings­in­täk­ter för dem som ska bo i de pla­ne­ra­de nya lä­gen­he­ter­na på Fil­je­stad på Syd­kos­ter.

– Det mås­te gå att byg­ga. And­ra kom­mu­ner gör det, bland an­nat i Land­vet­ter. Vi ska ta kon­takt med and­ra och se hur de bär sig åt, sä­ger Le­na Martins­son.

Bild: Ma­ri­ta Adams­son

Le­na Martins­son var ord­fö­ran­de i mil­jö- och bygg­nämn­den förr-för­ra man­dat­pe­ri­den och blir ord­fö­ran­de i Strömstads­byg­gens nya sty­rel­se. Peter Sö­vig har just till­trätt som nämnds­ord­fö­ran­de.

Bild: Ma­ri­ta Adams­son

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na Le­na Martins­son, mil­jö- och byggord­fö­ran­de un­der en ti­di­ga­re man­dat­pe­ri­od och till­trä­dan­de ord­fö­ran­de i Strömstads­byg­gen, samt Peter Sö­vig, ny­till­trädd ord­fö­ran­de i mil­jö- och bygg­nämn­den, vill för­tä­ta Råd­hus­ber­get, men med måt­ta .

Bild: Linda Smith

Can­ning har en­ga­ge­rat Strömstads­bor­na i många år. Här en dis­kus­sion kring en mo­dell för om­rå­det 2015.

Bild: Ma­ri­ta Adams­son

En de­talj­plan för My­ren, med bland an­nat cir­ka 200 bo­stä­der, har i da­gar­na vun­nit la­ga kraft.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.