strömstads­mo­del­len kan ge vård dyg­net runt

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare - ste­in ru­kin Jour Strömstad

Ny­hets­che­fen i tid­ning­en ha­de den 29 de­cem­ber någ­ra be­trak­tel­ser kring vår­den i Strömstad. Låt mig kom­ma med någ­ra tillägg.

Jour Strömstad la i feb­ru­a­ri 2017 fram ett med­bor­gar­för­slag om ”fris­ka­re vård i Strömstad”. För­sla­get går i kort­het ut på att kom­mu­nen och re­gi­o­nen i en­lig­het med Norr­täl­je mo­del­len eta­ble­rar en vård­lös­nings om ska ge vård dyg­net runt. Ef­teråt la även M fram ett lik­nan­de för­slag, då i re­gi av Anders Ek­ström.

22 feb­ru­a­ri 2018 blev vårt för­slag be­hand­lat först av kom­mu­nens so­ci­al­nämnd där en ma­jo­ri­tet för­kas­ta­de det. Se­dan för­or­da­de även då­va­ran­de ma­jo­ri­te­ten i kom­mun­sty­rel­sen av­slag. För­sla­get togs till slut upp i kom­mun­full­mäk­ti­ge i de­cem­ber 2018 och blev där en­häl­ligt an­ta­get!

Nu är det så att det i Sve­ri­ge, i mot­sats till de öv­ri­ga nor­dis­ka län­der­na, är re­gi­o­nen som har an­sva­ret för kom­mu­nens vård­ut­bud, en­ligt kom­mu­nal­la­gen. Sy­ste­met har nu ifrå­ga­satts i fle­ra stat­li­ga ut­red­ning­ar. Kom­mu­nal­la­gens ka­pi­tel 9 öpp­nar emel­ler­tid för en sam­ver­kan om vår­den ge­nom ett ge­men­samt kom­munal­för­bund. Här har” Norr­täl­je mo­del­len ”, väl­for­tjänt, fått stor upp­märk­sam­het.

Vad går då Norr­täl­je­mo­del­len mer kon­kret ut på?

Norr­täl­je kom­mun och Stock­holms läns lands­ting har, som la­gen tillå­ter, eta­ble­rat det ge­men­sam­ma kom­munal­för­bun­det ”Sjuk­vård och om­sorg i Norr­täl­je” ge­nom vård­bo­la­get Tio­hund­ra AB, vars ägar­skap för­de­las till hälf­ten på Norr­täl­je kom­mun och till hälf­ten på lands­ting­et.

Vård­bo­la­get dri­ver bland an­nat akut­sjuk­hu­set i Norr­täl­je, vård­cen­tra­ler, psy­ki­a­tri, äldre­bo­en­de, BVC, Lss-verk­sam­he­ter och hem­tjäns­ter. Det­ta öpp­nar för en söm­lös ked­ja inom häl­sa, vård och om­sorg.

Kom­munal­för­bun­dets an­svar är att ut­veck­la och för­dju­pa sam­ar­be­tet mel­lan lands­ting­et och kom­mu­nen inom för­bun­dets verk­sam­hets­om­rå­den och att sam­ord­na de ge­men­sam­ma re­sur­ser­na på för med­bor­gar­na bäs­ta sätt.

Lands­ting­et och kom­mu­nen läm­nar år­li­gen bi­drag till kom­munal­för­bun­det som sva­rar mot den verk­sam­het som re­spek­ti­ve part har över­lå­tit hu­vud­man­na­ska­pet för till för­bun­det. Det­ta in­ne­bär att lands­ting­et be­ta­lar för häl­so- och sjuk­vår­den och kom­mu­nen for om­sorgs­verk­sam­he­ten.

Vad sker nu vi­da­re i Strömstad? Frå­gan är hur man kan im­ple­men­te­ra lös­ning­ar från Norr­täl­je i en ”Strömstads­mo­dell”.

En mo­dell som skul­le om­fat­ta vård med nära­kut dyg­net runt på Strömstads sjuk­hus, lätt till­gäng­lig al­la dyg­nets ti­der och att an­sva­ra för fö­re­byg­gan­de ar­be­te, di­a­gnostik, be­hand­ling och re­ha­bi­li­te­ring för de all­ra fles­ta vård­be­hov.

Det­ta skul­le även av­las­ta Nä l och am­bu­lans­sjuk­vår­den. Ock­så en ut­veck­ling a vett grän­sö­ver­skri­dan­de sam­ar­be­te med Nor­ge lig­ger väl till rät­ta för Strömstad och då in­te läng­re i fest­tal men i ett prak­tiskt sam­ar­be­te.

An­ting­en kan” Ström stads­mo­del­len” lö­sas i egen re­gi el­ler ge­nom sam­ar­be­te/av­tal med ex­i­ste­ran­de vård­cen­tra­ler och/el­ler i ett sam­ar­be­te/av­tal med Prak­ti­ker­tjänst som re­dan be­dri­ver vård och rönt­gen på sjuk­hu­set. In­te minst med tan­ke på en till­fäl­lig lös­ning för som­ma­ren 2019 bör det sista ut­vär­de­ras sna­rast.

Det är av­gö­ran­de att man får till ett brett po­li­tiskt sam­ar­be­te med en kom­mu­nal för­valt­ning som ser möj­lig­he­ter­na och in­te be­gräns­ning­ar­na. En po­äng kan va­re att väc­ka upp den ti­di­ga­re par­tiö­ver­skri­dan­de sjuk­vårds­grup­pen, den­na gång­en med ett klart po­li­tiskt man­dat. Vik­tigt kan ock­så va­ra att få till ett sam­ar­be­te med Ta­nums kom­mun, som ock­så är en gräns­kom­mun med up­pen­bar nyt­ta av en lös­ning i Strömstad.

Kan vi nu räk­na med Strömstads po­li­ti­ker och tjäns­te­män för att få till ett vård­ut­bud som ger oss en stör­re trygg­het?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.