Bätt­re ar­bets­mil­jö kan lö­sa Sve­ri­ges lä­rar­kris

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare - ma­lin lern­felt Li­be­ra­la Ny­hets­by­rån

För var­je år som går tycks of­fent­lig sek­tor bli allt mer de­spe­rat i sin jakt på per­so­nal. Fram­förallt är det lä­ra­re och sjuk­skö­ters­kor som ef­ter­frå­gas. re­kry­te­rings­me­to­der­na når stän­digt nya kre­a­ti­va höjd­punk­ter, el­ler låg­vat­ten­mär­ken som man ock­så skul­le kun­na kal­la dem.

Ef­ter att Sve­ri­ges Kom­mu­ner och Lands­ting i en rap­port sla­git fast att den nu­va­ran­de lärar­bris­ten in­te kom­mer att lö­sas med hjälp av fler ut­bild­nings­plat­ser har bland an­nat Skel­l­ef­teå kom­mun bör­jat äg­na sig åt re­kry­te­rings­re­sor ut­om­lands. I Sve­ri­ges Ra­dio (4/1) be­rät­tar den an­sva­ri­ge tjäns­te­man­nen nöjt att pe­da­go­ger från bland an­nat Eng­land, Syd­ko­rea, Gre­kland och USA kom­mer att fin­nas på plats när vår­ter­mi­nen drar igång.

På and­ra håll i lan­det har man valt and­ra vägar. I Da­lar­na får per­so­ner som lä­ser till lä­ra­re ar­be­ta sam­ti­digt och i Sköv­de har man an­ställt ny­an­län­da lä­ra­re.

hur des­sa me­to­der går ihop med kra­ven på lä­rar­le­gi­ti­ma­tion och hög kva­li­tet är myc­ket svårt att för­stå. Rim­ligt­vis har den som in­te ge­nom­gått svensk lä­rar­ut­bild­ning och in­te kan språ­ket var­ken or­dent­lig koll på skol­la­gen el­ler en grund­läg­gan­de för­stå­el­se för lä­ro­pla­ner­na och de­ras in­ne­håll.

Grun­den i all kun­skaps­för­med­ling är dess­utom kom­mu­ni­ka­tion och för många ele­ver som sätts i klass­rum med lä­ra­re ut­an ade­kva­ta svensk­kun­ska­per blir si­tu­a­tio­nen i det när­mas­te omöj­lig.

sär­skilt tufft blir det för de barn som re­dan från bör­jan har in­lär­nings­svå­rig­he­ter. En lä­ra­re från ett an­nat land kan va­ra hur bra på ma­te­ma­tik som helst, men kan han el­ler hon in­te på ett en­kelt och pe­da­go­giskt sätt för­kla­ra för bar­nen hur de ska gö­ra spe­lar det ing­en roll.

Den ab­so­lut all­var­li­gas­te aspek­ten när det kom­mer till of­fent­lig­sek­tors( på fle­ra sätt) kost­sam­ma re­kry­te­rings­bo­na n z a är dock en an­nan. För­sam­ti­digt som det läggs enormt myc­ket tid, re­sur­ser och kre­a­ti­vi­tet på att få tag i nya med­ar­be­ta­re, miss­lyc­kas man gång på gång med att be­hål­la de lo­ja­la, er­far­na, kom­pe­ten­ta an­ställ­da man har.

tan­kes­med­jan ba­lans, som bland an­nat ar­be­tar med att lyf­ta fram hur den il­la sköt­ta styr­ning­en av väl­fär­den ska­par ar­bets­re­la­te­rad psy­kisk ohäl­sa, har gång på gång kun­nat vi­sa hur kom­mu­ner och lands­ting läg­ger spar­be­ting och kort­sik­ti­ga bud­ge­tar som får män­ni­skor att gå in i väg­gen el­ler sä­ga upp sig. Det är sna­ra­re re­gel än un­dan­tag att of­fent­lig sek­tor in­te har råd med en rim­lig ar­bets­si­tu­a­tion. Där­e­mot finns det allt­så peng­ar till att re­sa värl­den runt och rag­ga lä­ra­re och vård­per­so­nal. Oer­hört märk­ligt kan man tyc­ka.

I de fles­ta bran­scher finns det en grund­läg­gan­de san­ning som ing­en kan (el­ler i al­la fall bör) blun­da för. Det är all­tid bå­de dy­ra­re och svå­ra­re att byg­ga upp nya kund­re­la­tio­ner, än att vär­na de man re­dan har.

Den dag man vän­der ryg­gen mot de som är lo­ja­la är man för­lo­rad. Det är nå­got även of­fent­lig sek­tor bor­de lä­ra sig. Slu­ta spa­na ut över världs­ha­ven ef­ter lä­ra­re och bör­ja lyss­na på dem som se­dan länge finns i lan­dets klass­rum. Få dem att vil­ja och or­ka stan­na kvar.

Det är en­da sät­tet att på all­var stop­pa lä­rar­kri­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.