debatt ska upp­munt­ras, in­te be­grän­sas

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare - åsa tor­stens­son, anna-le­na carls­son, andre­as her­mans­son eli­sa­beth Jo­hans­son, to­re lom­gård, hans-inge säl­ten­berg För Cen­ter­par­ti­et

Till Ma­ri­el­le Alv­dal, Fi (STNB 3/1)

Lä­ser med in­tres­se Ma­ri­el­le Alv­dals insändare med för­slag som har till syf­te att be­grän­sa kom­mun­full­mäk­ti­ge­le­da­mö­ters en­ga­ge­mang ge­nom att be­grän­sa talar­tid sett ut­i­från jäm­ställd­hets­a­spek­ter.

Om vi väl­jer att blic­ka till­ba­ka på den ti­di­ga­re man­dat­pe­ri­o­den så var det verk­li­gen in­te långa mö­tes­kväl­lar som då­va­ran­de kom­mun­full­mäk­ti­ge­le­da­mö­ter la­de sin tid på. Men vi ser en vik­tig aspekt i Ma­ri­el­le Alv­dals insändare som pe­kar på vik­ten av att al­la le­da­mö­ter ska kän­na trygg­het i att age­ra och via ta­lar­sto­len ar­gu­men­te­ra för sin sak i kom­mun­full­mäk­ti­ge­för­sam­ling­en. Det­ta är vik­tigt för bå­de den en­skil­de le­da­mo­ten, för att ge sak­frå­gan den bredd ären­det of­tast krä­ver, och för att väl­ja­re för­vän­tar sig att al­la för­tro­en­de­val­da ges jäm­li­ka för­ut­sätt­ning­ar.

Det är en själv­klar­het att det lig­ger inom kom­mun­full­mäk­ti­ge­ord­fö­ran­dens an­svar att ska­pa bra för­ut­sätt­ning­ar för al­la le­da­mö­ter och spe­ci­ellt va­ra upp­märk­sam på le­da­mö­ter­nas oli­ka för­ut­sätt­ning­ar som till ex­em­pel sett ur jäm­ställd­hets­per­spek­tiv. Det kan va­ra att ska­pa trygg­het i mö­tesmil­jön så det känns själv­klart att del­ta i kom­mun­full­mäk­ti­ges de­bat­ter, sti­mu­le­ra till bred debatt och mö­ta le­da­mö­ter­na ut­i­från en med­ve­ten­het om de­ras oli­ka er­fa­ren­he­ter. Som till ex­em­pel att bli sedd och till­ta­lad med så­väl för­namn som ef­ter­namn obe­ro­en­de om det är en man el­ler kvin­na.

Ti­di­ga­re Kf-ord­fö­ran­de, Peter Heie, upp­munt­ra­de verk­li­gen le­da­mö­ter­na att age­ra i den ak­tu­el­la ären­de­han­te­ring­en och kom­men­te­ra­de upp­munt­ran­de vid till­fäl­len då över hälf­ten av le­da­mö­ter­na va­rit ak­ti­va och re­do­vi­sat si­na ar­gu­ment. Kom­mun­full­mäk­ti­ge är kom­mu­nens yt­ters­ta be­slu­tan­de or­gan vars le­da­mö­ter av väl­jar­na är di­rekt­val­da.

Kom­mu­nal­la­gen har dess­utom för­ny­ats med in­ten­tio­ner för ökad öp­pen­het för, och att sti­mu­le­ra till, fler de­bat­ter ge­nom till ex­em­pel med­bor­gar­för­slag. Med di­rekt­sän­da full­mäk­ti­ge­de­bat­ter ges väl­jar­na och kom­mu­nin­vå­nar­na möj­lig­het att på en­kelt sätt ta del av le­da­mö­ters tan­kar och för­slag ut­an and­ras om­skriv­ning. Och ibland kan det dess­utom, för ären­dets bredd, be­hö­vas ett läng­re an­fö­ran­de för att det ska sät­tas i sitt sam­man­hang och in­te en­bart ges ett bi­fall­s­yr­kan­de. Då kan det till och med be­hö­vas 14 mi­nu­ter.

De­bat­ter i kom­mu­nens högs­ta be­slu­tan­de or­gan ska upp­munt­ras, in­te be­grän­sas, i en tid då vi fi­rar de­mo­kra­tins 100 år men ser och hör att den in­te är själv­klar ut­an sna­ra­re åter­kom­man­de står un­der ifrå­ga­sät­tan­de. 17 de­cem­ber 1918 be­slöts om all­män och li­ka röst­rätt och vad vo­re mer själv­klart än att med kom­mun­full­mäk­ti­ge­mö­ten som ut­gångs­punkt, den­na man­dat­pe­ri­od, upp­märk­sam­ma 100 år av de­mo­kra­tiskt ar­be­te ge­nom åter­kom­man­de pro­gram för bå­de debatt och upp­lys­ning.

Åsa Tor­stens­son med fle­ra Cen­ter­par­tis­ter vill in­te be­grän­sa talar­ti­den i kom­mun­full­mäk­ti­ge. Bild: Ma­lin Bring

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.