Där­för upp­fyll­de gam­la ma­jo­ri­te­ten in­te bo­stads­må­len

Den för­ra ma­jo­ri­te­tens mål om att ska­pa 200 nya bygg­rät­ter per år höll in­te. Var­för in­te det? Och hur ser den ny­bil­da­de fyrklö­vern i op­po­si­tion på bo­stads­frå­gan?

Strömstads Tidning - - Sidan 1 -

Ny­he­ter:

I vår ar­ti­kel­se­rie om bris­ten på hy­res­bo­stä­der mö­ter vi nu op­po­si­tio­nen. De vill att po­li­ti­ker, tjäns­te­män och Strömstads­byg­gen ska sät­ta sig ner och dis­ku­te­ra hur bo­la­get ska kun­na byg­ga fler lä­gen­he­ter.

En för­kla­ring till att bo­stads­må­let in­te upp­fyll­des är att det be­höv­de gö­ras nya de­talj­pla­ner och att det­ta tog läng­re tid än vän­tat, sä­ger Bengt Biv­rin (MP) och Mor­gan Gut­ke (C), ord­fö­ran­de och vice ord­fö­ran­de i miljö- och bygg­nämn­den för­ra man­dat­pe­ri­o­den. Över­kla­gan­den och per­so­nal­brist är någ­ra för­kla­ring­ar.

Det har bland an­nat med­fört att pla­nav­del­ning­en in­te kun­nat ar­be­ta med fle­ra de­talj­pla­ner sam­ti­digt, vil­ket lett till att plan­ar­be­tet för en för­tät­ning av Råd­hus­ber­get lagts på is. Miljö- och bygg­nämn­den pri­o­ri­te­ra­de de­talj­pla­ne­ar­be­te för Mäll­by Gård, ef­tersom det finns be­hov av ett nytt sär­skilt bo­en­de och Mäll­by Gård an­ses lämp­li­ga­re för det. Men kom­mu­nen kan

in­te tvinga fram byg­gen. Spin­na­ren 1 vid Norr­tulls­ga­tan, nu­me­ra be­lagt med ut­hyr­nings­för­bud, har till ex­em­pel klar­tec­ken för byg­ge men ing­et har kom­mit igång. Hu­set är till sa­lu.

– Men vill kom­mu­nen ha hy­res­rät­ter mås­te vi vå­ga stäl­la tyd­li­ga krav, sä­ger Kerstin Karls­son (L).

– Det finns fle­ra små de­talj­pla­ner kla­ra, men ing­en byg­ger, kon­sta­te­rar Dag Wersén (M).

De är bå­da ny­bliv­na le­da­mö­ter i miljö- och bygg­nämn­den.

De­talj­pla­nen för Ma­gis­tern är en så­dan fär­dig plan, men Strömstads­byg­gen har lagt pro­jek­tet i malpå­se, ef­tersom det an­sågs bli för dyrt, re­dan in­nan den na­tio­nel­la bud­ge­ten tog bort bi­drag till ny­bygg­na­tion.

– Jag vet in­te om det ha­de räckt för att star­ta, men Mil­jö­par­ti­et vil­le byg­ga fär­re par­ke­rings­plat­ser där för att gö­ra det bil­li­ga­re. Det vil­le in­te ma­jo­ri­te­ten, sä­ger Bengt Biv­rin. Men MP var ju en del av ma­jo­ri­te­ten? Fick ni ge med er?

– Ja, det är så i en ko­a­li­tion. Det finns en ma­jo­ri­tet in­om ma­jo­ri­te­ten.

Lik­som Mor­gan Gut­ke be­kla­gar Bengt Biv­rin att M/kd-bud­ge­ten ta­git bort stat­li­ga stöd, men i lik­het med So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na sör­jer han in­te att Norr­kärr­pro­jek­tet stop­pas.

– Mil­jö­par­ti­et har va­rit tvek­samt till Norr­kärr he­la ti­den. Vi de­lar S syn­punkt att det är för långt från cent­rum och att det bor­de va­ra blan­dad be­byg­gel­se.

Där bör ock­så gö­ras en de­talj­plan, an­ser han, men tyc­ker att man i förs­ta hand bör sat­sa på mer cent­rum­nä­ra lä­gen, – som Gå­se­ber­get, på Ke­bal­si­dan av Bo­jar­ki­len, nä­ra lin­fär­jan och den pla­ne­ra­de gång- och cy­kel­bron från Can­ning. Ett om­rå­de väs­ter om Häl­lestrand­s­vä­gen vill han ock­så tit­ta på igen.

Han hop­pas dess­utom att plan­ar­be­tet för Råd­hus­ber­get åter­upp­tas och att de­talj­pla­ne­ar­be­tet för Can­ning och Mäll­by Gård slut­förs.

– Jag vill ock­så se om det finns and­ra för­tät­ning­ar att gö­ra centralt. Mel­lan taxi och Cir­c­le K finns ett ut­rym­me, vid si­dan av den bli­van­de ska­te­board­par­ken till ex­em­pel.

Bengt Biv­rin för­kla­rar sig myc­ket nöjd med att My­ren­pla­nen nu vun­nit la­ga kraft. Den ger möj­lig­het att byg­ga 200 bo­stä­der.

– Det vo­re jät­te­po­si­tivt om det byggs, ett re­jält till­skott. Det är ett fint om­rå­de, med gång- och cy­kelav­stånd till stan.

Han vet in­te om det pla­ne­ras för hy­res­rät­ter där men han för­kla­rar sig tro på ”hy­res­rät­tens re­näs­sans”.

– Det finns ef­ter­frå­gan, till ex­em­pel från äld­re som säl­jer vil­lan och in­te via en bo­stads­rätts­för­e­ning vill ha un­der­hålls­an­svar.

– Och jag tror att även pla­ce­rar­na ser för­de­lar med hy­res­rät­ter. De får in­te en sum­ma peng­ar som de mås­te pla­ce­ra igen ef­ter ex­plo­a­te­ring­en ut­an har en ga­ran­te­rad av­kast­ning he­la ti­den. Så är det

frå­gan om de höga bygg­kost­na­der­na och kon­se­kven­sen i form av höga hy­ror.

– Pe­ter Sö­vigs (so­ci­al­de­mo­kra­tisk ord­fö­ran­de i miljö och bygg, red:s an­märk­ning) idé från Kor­pe­ber­get om ett ut­hyr­nings­rum i lä­gen­he­ter är in­tres­sant. Jag har kon­tak­ter med and­ra län­der, som Ir­land och Stor­bri­tan­ni­en, och där är det van­ligt att ung­do­mar som flyt­tar hem­i­från hyr en lä­gen­het el­ler ett hus till­sam­mans, sä­ger Bengt Biv­rin.

Ägar­till­skott till Strömstads­byg­gen är han tvek­sam till.

” Råd­hus­ber­get är lät­tast att få igång. KERSTIN KARLS­SON (L)

Dag Wersén (M) och Kerstin Karls­son (L) tyc­ker in­te att sam­ar­be­tet är nå­got pro­blem, trots att M ti­di­ga­re ingick i en an­nan ma­jo­ri­tet.:”vi har högt i tak”. M:s gam­la krav på att de­talj­pla­ne­läg­ga ett stör­re om­rå­de från Can­ning mot Sur­brunns­sa­long­en fal­ler bort. Det an­ses ”in­te po­li­tiskt ak­tu­ellt”, ef­tersom bo­stä­der­na på Can­ning blir dy­ra och ef­ter­frå­gan på dy­ra bo­stä­der är be­grän­sad un­der över­skåd­lig tid. Bild: Ja­kob Si­mon­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.