Över­by IBK gör ny­sats­ning på dam­verk­sam­het

Strömstads Tidning - - Sidan 1 -

Över­by IBK val­de in­för 20182019 att dra ur sitt dam­lag från se­ri­e­spel i di­vi­sion 3. Allt­för tufft mot­stånd och svå­ra mat­cher låg då bakom be­slu­tet. Nu vill för­e­ning­en sat­sa på nytt – men den­na gång un­der mer lätt­sam­ma vill­kor som mo­tion och so­ci­alt um­gänge.

Ca­ro­li­ne Carls­son och Kar­la Val­di­vi­e­so tar plats i fi­ket i ak­ti­vi­tets­hal­len. Bå­da var för­ra året med i Över­bys dam­lag som ha­de ett svet­tigt de­butår un­der led­ning av då­va­ran­de trä­na­ren Andre­as Eriks­son. Men även om re­sul­ta­ten in­te gick de­ras väg ha­de de ro­ligt till­sam­mans. Nu har spe­lar­na, ihop med Över­bys ord­fö­ran­de Hen­rik Ström, kom­mit fram till att man vill få igång dam­verk­sam­he­ten igen.

– Det känns jät­te­spän­nan­de, men fram­för allt ska det bli rik­tigt ro­ligt att ba­ra kom­ma igång, träf­fas och få spe­la in­ne­ban­dy igen, sä­ger Kar­la Val­di­vi­e­so. Det blir till

att kom­ma i gång med in­ne­ban­dyn i Strömstad. Över­by IBK:S ord­fö­ran­de Hen­rik Ström be­rät­tar att man kom­mer att ha trä­ning­ar en gång i vec­kan – och för­e­ning­en väl­kom­nar tje­jer i åld­rar­na från 13 år och upp­åt.

– Vi tes­ta­de att ha ett dam­lag i se­ri­e­spel, men där blev det för tufft för dem. Men vi kän­ner sam­ti­digt att det är fel att in­te ha ett al­ter­na­tiv för tje­jer.

– Nu gör vi en an­nan va­ri­ant där det blir mo­tion i täv­lings­form, sä­ger Hen­rik Ström.

Över­by kal­lar ini­ti­a­ti­vet för Dam­li­gan. Ca­ro­li­ne Carls­son ser fram emot att få kom­ma igång med trä­ning­ar­na.

– Det känns ock­så ro­ligt att vi tes­tar ett bre­da­re grepp och in­te har nå­gon öv­re ål­ders­gräns, sä­ger hon.

Kar­la Val­di­vi­e­so för­kla­rar att man ti­di­ga­re haft bra upp­slut­ning av spe­la­re. Dä­re­mot har in­tres­set för att del­ta i se­ri­e­spel in­te va­rit li­ka stort.

– Nu har fle­ra av dem som in­te ve­lat sat­sa på spel i se­ri­en hört av sig och är in­tres­se­ra­de av att bör­ja. Bå­de Ca­ro­li­ne Carls­son

och Kar­la Val­di­vi­e­so ute­slu­ter in­te att klub­ben åter­i­gen har dam­lag i se­ri­e­spel. Nu lig­ger dock vik­ten på att få ihop en grupp med spe­la­re som vill ha ro­ligt och um­gås.

– Det kom­mer att sat­sas myc­ket på den so­ci­a­la bi­ten och att byg­ga tjej­lag för att byg­ga nya kon­stel­la­tio­ner så­väl på som ut­an­för in­ne­ban­dypla­nen, sä­ger Ca­ro­li­ne Carls­son. Hen­rik Ström hop­pas

ock­så sats­ning­en ska ge ring­ar på vatt­net.

– I dag har vi var­ken dam- el­ler flick­verk­sam­het. Vi får för­sö­ka hit­ta ett sätt att få igång det på. I läng­den hop­pas vi på fler ak­ti­va. Men vi mås­te star­ta nå­gon­stans, sä­ger han. Tho­mas Ben­nelind tho­mas.ben­[email protected] 0526-624 07

Bild: Tho­mas Ben­nelind

Ca­ro­li­ne Carls­son ser fram emot att få kom­ma i gång med in­ne­ban­dyn igen. Över­by IBK har ti­di­ga­re ut­tryckt öns­ke­mål om att få fler tje­jer till in­ne­ban­dyn. Nu är bol­len i rull­ning.

Spe­la­ren Ca­ro­li­ne Carls­son och Över­by IBK:S ord­fö­ran­de Hen­rik Ström är för­vän­tans­ful­la in­för sats­ning­en på dam­verk­sam­he­ten. Bild: Tho­mas Ben­nelind

Över­bys dam­lag käm­pa­de tap­pert men ha­de svårt att räc­ka till i se­ri­e­spe­let. Bild: Vik­to­ria Os­kars­son

Om nya sats­ning­en går i land ute­slu­ter Kar­la Val­di­vi­e­so och Ca­ro­li­ne Carls­son in­te att det kan bli se­ri­e­spel på nytt. Bild: Vik­to­ria Os­kars­son

Spelar­trup­pen 2017-2018. Någ­ra av spe­lar­na som re­pre­sen­te­ra­de dam­la­get i se­ri­e­spe­let i di­vi­sion 3. Bild: Tho­mas Ben­nelind

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.