Är det bo­jan el­ler pas­sa­ge­rar­na som det är fel på?

Strömstads Tidning - - Fria ord & Ledare -

För­ra vec­kan tog tid­ning­en upp frå­gan om fär­jan över Bo­jar­ki­len igen. Den krång­lar. Och det är ing­et nytt. Li­be­ra­ler­na vill då åter ha en bro över Bo­jar­ki­len. De lo­va­de vis­ser­li­gen in­för va­let 2014 att man skul­le fixa en bro om­gå­en­de, men, som med så myc­ket an­nat, så bi­dde det in­te ens en tum­me. Trots att de haft al­la möj­lig­he­ter att dri­va frå­gan i fy­ra år. Nu, två da­gar in­nan den nya kom­mun­led­ning­en till­trä­der på­pe­kar de att frå­gan är an­ge­lä­gen! Det är så dags det!

Men det kanske är bra med en bro. Var­för in­te läg­ga en pon­ton­bro läng­re in i ki­len och gö­ra en pro­me­na­doch cy­kel­väg via Sur­brun­nen till Can­ning. Det skul­le kun­na ske re­dan i vår och för­u­tom att det är en do­ku­men­te­rat bil­lig lös­ning är det en till­gång när man bör­jar byg­ga på Can­ning och fär­jan mås­te va­ra av­stängd un­der lång tid. Ett för­slag fanns fär­digt re­dan för fle­ra år se­dan.

Men vad är då pro­ble­met med Bo­jan egent­li­gen? Den har un­ge­fär 50 000 pas­sa­ge­ra­re år­li­gen pre­cis som fär­jan över Kos­tersun­det. Men där går in­te fär­jan sön­der li­ka of­ta. Där har man koll på vil­ka som an­vän­der den och fram­för allt hur man an­vän­der den.

Det har man in­te i Bo­jar­ki­len: Där finns det tu­sen­tals fär­je­kort ge­ne­röst ut­de­la­de till främst Spa­ho­tel­lets gäs­ter. Ho­tel­let an­ser dess­utom att de ska ha des­sa kort gra­tis och vill in­te be­ta­la ens vad de kos­tar att till­ver­ka och än mind­re bi­dra till re­pa­ra­tions­kost­na­der­na. Trots att ho­tell­gäs­ter­na tvek­löst står för störs­ta de­len av drifts­av­brot­ten.

Det har ju vi­sat sig att de som får kort har be­grän­sad för­stå­el­se för hur fär­jan ska an­vän­das. Of­ta är den kraf­tigt över­las­tad och går då ryc­kigt och ving­ligt och stop­par vil­ket för­där­var bland an­nat väx­ellå­dan då fär­jan star­tas igen på för hög väx­el mitt i sun­det. Det kan när­mast jäm­fö­ras med att man stop­par in sju-åt­ta pas­sa­ge­ra­re i en Volks­wa­gen och för­sö­ker kö­ra igång på fy­rans väx­el i en upp­förs­bac­ke.

Det är allt­så i förs­ta hand pas­sa­ge­rar­nas eget fel att fär­jan går sön­der och det mås­te man ta tag i. Ef­tersom det är vi skat­te­be­ta­la­re i Strömstad som be­ta­lar för al­la re­pa­ra­tio­ner men dä­re­mot står för ett li­tet an­tal över­far­ter är det rim­ligt med en upp­stram­ning av han­te­ring­en. Man kan till ex­em­pel ut­fär­da nya kort som iden­ti­fi­e­rar den som han­te­rat fär­jan vid ha­ve­ri­er. Vid up­pen­bart miss­bruk ska det gi­vet­vis beiv­ras. Spa­ho­tel­let är kol­lek­tivt an­sva­rigt för si­na gäs­ters kort och kan för­slagsvis ta ut en kraf­tig de­po­si­tions­av­gift av de som får lå­na kort så att de får till­ba­ka des­sa. Ka­me­raö­ver­vak­ning bör va­ra stan­dard. Då går det in­te att bort­för­kla­ra ett ha­ve­ri med ma­te­ri­al­fel om 25 gla­da ho­tell­gäs­ter för­sö­ker att kö­ra fär­jan på det sätt som nämns ovan när de ska till­ba­ka ef­ter en sen kväll på nå­gon av sta­dens re­stau­ran­ter. Det fö­re­kom­mer be­vis­li­gen of­ta.

Det finns ut­ö­ver det­ta ett an­tal and­ra möj­lig­he­ter att få koll på verk­sam­he­ten, men skyll in­te på Bo­jan! Den är nog gans­ka oskyl­dig i sam­man­hang­et. lars ge­orgs­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.