Oroa er in­te över sjuk­vår­den i strömstad

Strömstads Tidning - - Fria ord & Ledare -

Re­plik på STNB:S års­krö­ni­ka samt and­ra skri­ben­ter om vårdsi­tu­a­tio­nen i Strömstad.

Någ­ra in­vå­na­re och in­sän­dar­skri­ben­ter ut­ger ty­värr en oro över att sjuk­vår­den i Strömstad in­te fun­ge­rar. Nå­got jag får be­mö­ta of­ta bå­de i mitt jobb och som pri­vat­per­son. Som bo­en­de och små­barns­för­äl­der i Strömstad tyc­ker jag att vi har en fun­ge­ran­de sjuk­vård och vill upp­ma­na al­la bo­en­de i Strömstad till att va­ra lug­na och in­te oroa sig över om man skul­le bli akut sjuk.

Vi har för det förs­ta en fullt fun­ge­ran­de pri­mär­vård var­da­gar med två väl fun­ge­ran­de vård­cen­tra­ler som hål­ler hög ni­vå.

För det and­ra har vi en när­lig­gan­de jour­cen­tral på kvälls­tid samt hel­ger. Den ger oss väl­digt bra vård när vi blir sju­ka på jour­tid (pla­ce­ring­en i Ta­num är en ut­märkt plats ur nor­ra Bo­hus­läns per­spek­tiv).

För det tred­je har vi am­bu­lans­sjuk­vår­den i Strömstad som tar hand om oss för al­la aku­ta åkom­mor och trans­por­te­rar oss till sjuk­hus när vi be­hö­ver det. Al­la am­bu­lan­ser är be­man­na­de med minst en myc­ket kom­pe­tent sjuk­skö­ters­ka som kan ta hand om al­la aku­ta åkom­mor samt kla­rar av att be­dö­ma vil­ka åkom­mor som är aku­ta och vil­ka som är mind­re aku­ta. Blir vi akut sju­ka kan vi allt­så vän­da oss till ovan nämn­da. Är det fa­ra för liv ring­er vi 112 och i an­nat fall ring­er vi 1177.

Vad gäl­ler ett fullt fun­ge­ran­de sjuk­hus i Strömstad (vil­ket är det de fles­ta ef­ter­frå­gar i de­bat­ten) så är det en myc­ket kom­plex frå­ga med många in­lägg. Vi ska ve­ta det att sjuk­vår­den har ut­veck­lats enormt myc­ket se­dan det fanns ett sjuk­hus i Strömstad. Till ex­em­pel om man drab­bas av hjär­tin­farkt så finns in­te ens idag kom­plett vård att få vid så sto­ra sjuk­hus som Näl och Kal­nes al­la dyg­nets tim­mar. Även pa­ti­en­ter drab­ba­de av akut stro­ke mås­te till sto­ra stä­der som Gö­te­borg el­ler Oslo där rätt kom­pe­tens finns. Bland an­nat där­för ser jag det som en omöj­lig­het att sam­la all den kom­pe­tens och ut­rust­ning som be­hövs för ett fullt fun­ge­ran­de sjuk­hus i Strömstad. Vad gäl­ler ett ut­ö­kat sam­ar­be­te med Nor­ge så är även det en kom­plex ut­ma­ning och skat­te­be­ta­lar­mäs­sigt tro­li­gen väl­digt dyr lös­ning.

Som tur är har som sagt sjuk­vår­den ut­veck­lats! Pri­mär­vår­den och hem­sjuk­vår­den tar idag hand om långt mer all­var­ligt sju­ka pa­ti­en­ter än vad man gjor­de förr. Am­bu­lans­sjuk­vår­den har ock­så ut­veck­lats och idag be­hand­las många aku­ta till­stånd di­rekt i hem­met och se­dan un­der fär­den till sjuk­hu­set vil­ket räddar och räd­dat otro­ligt många!

Sum­man är allt­så att vi fort­satt kan va­ra tryg­ga med vår vård i Strömstad! andre­as hans­son (c) Am­bu­lans­sjuk­skö­ters­ka

Fär­jan över Bo­jar­ki­len. Bild: Tho­mas Ben­nelind

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.