Tra­di­tio­nell lu­ci­a­fest

Strömstads Tidning - - Nyheter -

På själ­va Lu­ci­a­da­gen in­bjöd för­e­ning­en till sin tra­di­tio­nel­la lu­ci­a­fest i Fjäll­bac­ka ser­vice.

Ett char­migt lu­ci­a­tåg från Fjäll­bac­ka sko­la in­led­de kväl­len med sång och mu­sik. I tå­get kun­de man se nio lu­ci­or, tom­tar, möss, pep­par­kaks­gub­bar och en mo­dig stjärn­gos­se.

Där­ef­ter fram­träd­de vår egen Kust­kör med ett jul­pro­gram, där den stäm­nings­ful­la in­le­dan­de de­len över­gick i en mer spex­ig av­slut­ning. Kör­le­da­re Sven Al­freds­son och kör­med­lem­mar­na tac­ka­des med var­ma ap­plå­der. Se­dan vän­ta­de jul­bor­det

till­la­gat av sty­rel­sens med­lem­mar med bi­stånd av någ­ra proffs ur för­e­ning­en. Där fanns det man vill ha på

” Kör­le­da­re Sven Al­freds­son och kör­med­lem­mar­na tac­ka­des med var­ma ap­plå­der

ett jul­bord, sill, gra­vad lax, sill­sal­lad, Jans­sons, skin­ka, hem­gjord le­ver­pastej, kött­bul­lar med me­ra med hem­ba­kat bröd till. Där­ef­ter kaf­fe med bo­hus­läns­ka lus­se­kat­ter – ut­an saff­ran.

I lot­te­ri­er­na kun­de man bland an­nat vin­na en fin gran­bock och gren­ljus skänk­ta av med­lem­mar i för­e­ning­en. Så var vi

en­ligt Lus­se lel­le el­va nät­ter fö­re jul och var och en åk­te hem till sig för att be­grun­da det­ta. Ul­la An­ders­son

Kust­kö­ren med kör­le­da­re Sven Al­freds­son. Bild: Jur­gen Wic­kert

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.