De­talj­plan för Råd­hus­ber­get kan drö­ja upp till två år

Strömstads Tidning - - Sidan 1 -

Ny­he­ter:

Råd­hus­ber­get lyfts av Strömstads po­li­ti­ker åter­kom­man­de fram som ett bra al­ter­na­tiv för att ska­pa centralt be­läg­na hy­res­rät­ter. Men plan­ar­be­tet lig­ger på is. En fär­dig de­talj­plan be­hö­ver mel­lan ett och två års ar­be­te till.

I vår se­rie om bo­stä­der för unga har Råd­hus­ber­get åter­kom­man­de dykt upp som ett bra al­ter­na­tiv för att ska­pa centralt be­läg­na hy­res­rät­ter. Men plan­ar­be­tet lig­ger på is. En fär­dig de­talj­plan be­hö­ver mel­lan ett och två års ar­be­te till.

Un­der 2017 sam­man­ställ­de mil­jö- och bygg­för­valt­ning­en en re­do­gö­rel­se för ett plan­pro­gram, som va­rit fö­re­mål för sam­råd, och i maj sam­ma år be­slu­ta­de mil­jöoch bygg­nämn­den att ar­be­tet med de­talj­plan skul­le fort­sät­ta ut­i­från sam­råds­re­do­gö­rel­sen.

Av de tre al­ter­na­tiv som fanns föll va­let på ”Top­pen”, med bygg­na­tion upp mot berget. Al­ter­na­ti­vet skul­le vi­da­re­ut­veck­las med hän­syn till de syn­punk­ter som kom­mit in från bland and­ra bo­en­de, gran­nar och po­li­tis­ka par­ti­er un­der sam­rå­det. I pro­gram­met står

bland an­nat att ny be­byg­gel­se ska föl­ja na­tu­ren, så att ing­en skarp gräns upp­står mel­lan sta­den och hu­sen å ena si­dan och na­tur­om­rå­det å and­ra. Istäl­let ska be­byg­gel­sen gö­ra na­tur­om­rå­det me­ra till­gäng­ligt, så att det ger stör­re möj­lig­het till re­kre­a­tion.

Kom­mu­nens pla­nav­del­ning vil­le ock­så in­klu­de­ra fas­tig­he­ter­na Eken 7 och Tal­len 3 i plan­ar­be­tet. Tal­len 3 vid Brunns­ga­tan in­ne­hål­ler bland an­nat öp­pen för­sko­la, barn­mors­ke­mot­tag­ning och BVC. Va­le­myrs­sko­lan skul­le ock­så be­re­das ut­veck­lings­möj­lig­he­ter och kun­na byg­gas på med en vå­ning.

En ut­bygg­nad av Råd­hus­ber­get krä­ver ock­så ut­rym­me för för­sko­la, sär­skilt som det blir bo­stä­der även på Can­ning­om­rå­det, vil­ket på­pe­kats från fle­ra håll un­der sam­råds­pro­ces­sen. Det skis­sa­des på

170 lä­gen­he­ter i bland an­nat fler­fa­miljs­hus och par­hus. Men ar­be­tet har av­stan­nat.

Ing­et for­mellt be­slut att av­bry­ta fat­ta­des, det väx­te fram i kon­ti­nu­er­li­ga dis­kus­sio­ner mel­lan nämn­den och för­valt­ning­en, för­kla­rar plan­che­fen Elin Sol­vang. För­valt­ning­en har in­te re­sur­ser att dri­va fle­ra sto­ra plan­ar­be­ten sam­ti­digt och Mäll­by Gård pri­o­ri­te­ra­des.

Hon be­dö­mer att det åter­står mel­lan ett och två års ar­be­te fram till en fär­dig de­talj­plan för Råd­hus­ber­get.

– Det är ba­ra på skis­sta­di­et nu. Det kan be­hö­va gö­ras en na­tu­rin­ven­te­ring på berget och vi har i det här ti­di­ga ske­det in­te nå­gon jät­tenog­grann tra­fi­ka­na­lys. Men vad Va­le­bac­ken tål av ökad tra­fik kan bli en be­gräns­ning, sä­ger hon.

I re­do­gö­rel­sen för pro­gram­sam­rå­det står det ock­så att man mås­te ta hän­syn till oskyd­da­de tra­fi­kan­ter, bland an­nat barn på väg till och från sko­lan. I tid­ning­ens se­rie

om bo­stä­der­na har Strömstads­byg­gens vd Gö­ran Wal­lo ar­gu­men­te­rat för att byg­ga på Råd­hus­ber­gets be­fint­li­ga hus med två vå­ning­ar. Det är ett för­slag som po­li­ti­ker och nu även Elin Sol­vang sä­ger har va­rit bor­ta ur pla­ne­ring­en länge. Elin Sol­vang är tvek­sam till tan­ken.

– Råd­hus­ber­get är Strömstads mil­jon­pro­gram. För att va­ra ett så­dant är det fint. Det finns en god tan­ke, be­byg­gel­sen är väl an­pas­sad till plat­sen och hur det ser ut från ha­vet. Det är en tids­ty­pisk 60-70-tals­be­byg­gel­se.

– Hu­sen är ock­så pla­ce­ra­de med ett visst av­stånd till varand­ra så att det blir ljus i al­la lä­gen­he­ter och på går­dar­na. Byg­ger man på hu­sen för­svin­ner ljus på går­dar och i bot­ten­vå­ning­ar.

– Men man ska in­te sä­ga tvär-nej. Vi har sett på möj­lig­he­ten att byg­ga lä­gen­he­ter ovan­på par­ke­rings­däck, som nya in­slag. Då blir det

me­ra som ett tillägg till den be­fint­li­ga be­byg­gel­sen och kan ha en an­nan stil, an­ser hon, och jäm­för med kvar­te­ret Eken väs­ter om Stads­hu­set, som lig­ger i an­slut­ning till Råd­hus­ber­get men har be­tyd­ligt mo­der­na­re ut­fö­ran­de.

Än har för­valt­ning­en in­te hun­nit dis­ku­te­ra pri­o­ri­te­ring­ar med den ny­val­da nämn­den, men Elin Sol­vang hop­pas att det ska ske snart.

Ar­be­tet med de­talj­plan för Mäll­by Gård på­går.

– Det är myc­ket ut­red­nings­ar­be­te, bland an­nat för att vägen till Mäll­by Gård går över den gam­la sop­tip­pen. Vi mås­te se till att ing­et läc­ker ut där­i­från. Marita Adams­son

In­nan plan­ar­be­tet för Råd­hus­ber­get av­bröts skis­sa­des det på att lå­ta be­byg­gel­sen fort­sät­ta en bit upp på berget och sam­ti­digt gö­ra det me­ra lät­tilll­gäng­ligt. Bild: Marita Adams­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.