Gif­tig last fly­ter mot väst­kus­ten

Strömstads Tidning - - Sidan 1 -

Ny­he­ter:

Ett av värl­dens störs­ta far­tyg tap­pa­de nä­ra 300 con­tain­rar i Nord­sjön. Nu kan in­ne­hål­let va­ra på väg mot svens­ka väst­kus­ten. Någ­ra av con­tain­rar­na har gif­tigt in­ne­håll. Och det finns stor risk för att det ham­nar längs strän­der­na i nor­ra Bo­hus­län. – Ström­men går rätt mot Tjörn och föl­jer se­dan Bo­hus­kus­ten norrut mot Kos­ter. Väst­kus­ten är ty­värr en av­stjälp­nings­plats för Nord­sjön, sä­ger Gö­ran Bro­st­röm, pro­fes­sor i ma­rin ve­ten­skap.

Ström­men går rätt mot Tjörn och föl­jer se­dan Bo­hus­kus­ten norrut mot Kos­ter. Väst­kus­ten är ty­värr en av­stjälp­nings­plats för Nord­sjön GÖ­RAN BRO­ST­RÖM pro­fes­sor

Ett av värl­dens störs­ta far­tyg tap­pa­de nä­ra 300 con­tain­rar i Nord­sjön. Nu kan in­ne­hål­let va­ra på väg mot svens­ka väst­kus­ten. Någ­ra av con­tain­rar­na har gif­tigt in­ne­håll.

Fle­ra av de 281 con­tain­rar som i för­ra vec­kan blås­te i ha­vet från ett av värl­dens störs­ta far­tyg kan va­ra på väg mot Sve­ri­ge. Pa­nama­flag­ga­de MSC Zoe, näs­tan 400 me­ter långt, kan las­ta to­talt 19 000 con­tain­rar av stan­dard­stor­lek.

Bå­ten var på väg till Bre­mer­ha­ven i nor­ra Tyskland när stor­men slog till. Vå­gor­na blev upp

till tio me­ter höga på Nord­sjön och con­tain­rar­na bör­ja­de släp­pa från far­ty­gets däckslast. Da­gen ef­ter spo­la­des de förs­ta con­tain­rar­na i land i Ne­der­län­der­na, många av dem sön­der­slag­na.

Barn­lek­sa­ker, bild­skär­mar, möb­ler och glöd­lam­por fanns bland las­ten som spreds över strän­der­na.

En­ligt den tys­ka Tv-ka­na­len ARD in­ne­hål­ler ock­så tre av con­tain­rar­na som gått över­bord det gif­ti­ga äm­net ace­tyl­pe­rox­id. En an­nan ska in­ne­hål­la li­ti­um­bat­te­ri­er. Från det ak­tu­el­la

om­rå­det bru­kar ström­mar­na fö­ra skräp norrut längs Jyl­lands kust, för­bi Ska­gen och vi­da­re mot väst­kus­ten.

– Ström­men går rätt mot Tjörn och föl­jer se­dan Bo­hus­kus­ten norrut mot Kos­ter. Väst­kus­ten är ty­värr en av­stjälp­nings­plats för Nord­sjön, sä­ger Gö­ran Bro­st­röm, pro­fes­sor vid In­sti­tu­tio­nen för ma­rin ve­ten­skap vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

Hit­tills har 18 con­tain­rar flu­tit iland på öar­na ut­an­för tys­ka kus­ten. En stor del av de öv­ri­ga har re­dan sjun­kit och lo­ka­li­se­rats med hjälp av eko­lod. 40 styc­ken kan fort­fa­ran­de va­ra på drift.

Det är fullt möj­ligt att skräp från olyc­kan når fram till Bo­hus­län in­om ett par vec­kor.

– Mel­lan tum­men och pek­fing­ret kan det ta 15 till 20 da­gar för dem att dri­va he­la vägen, sä­ger Gö­ran Bro­st­röm.

Och den som hit­tar va­ror kan få rätt att be­hål­la dem. Men den som even­tu­ellt skul­le hit­ta gods som fly­ter i land mås­te läm­na in va­ror­na till po­li­sen först. God­set kan dock på sikt kom­ma att till­fal­la upp­hit­ta­ren.

– Dels kan man ju be­gä­ra hit­te­lön om man skul­le hit­ta en hel con­tai­ner. Man kan ock­så sä­ga att man vill ha det som man har hit­tat, men när det gäl­ler hittegods så har man ock­så en viss skyl­dig­het att för­sö­ka spå­ra av­sän­da­ren. Det är väl in­te otänk­bart att det skul­le fin­nas nå­gon iden­ti­fi­e­rings­kod på till ex­em­pel en kar­tong, sä­ger po­li­sens pressta­les­man Hans Lip­pens. Långt ifrån al­la

hop­pas dock att con­tain­rar­na ska fö­ra med sig nå­got vär­de­fullt. Ord­fö­ran­den i Strand­stä­dar­na, Bo­hus­län, är upp­rörd över hän­del­sen.

– Jag har in­te hört ta­las om att en så­dan stor mängd con­tain­rar gått över­bord. Det är in­te klokt! Att de in­te kan sur­ra las­ten bätt­re! tyc­ker Ste­fan van der Hei­den.

Han räk­nar nu med att träf­fa på res­ter­na av far­tygs­las­ten när sä­song­en drar igång i april. Även he­la con­tain­rar finns bland de stör­re fö­re­mål som strand­stä­dar­na stö­ter på.

– Jag blir in­te för­vå­nad om de kom­mer hit. Vi hit­ta­de en på en strand ut­an­för Orust, fort­sät­ter Ste­fan van der Hei­den.

Pro­ble­met är in­te ba­ra ned­skräp­ning­en och gif­ter­na som på­ver­kar mil­jön. Fly­tan­de con­tain­rar är ock­så ett hot mot sjö­far­ten.

– De fly­ter van­li­gen lågt i vatt­net, be­ro­en­de på vad de in­ne­hål­ler, och syns knappt över ytan. Där­för är de oer­hört far­li­ga för sjö­far­ten, me­nar Gö­ran Bro­st­röm. Mind­re fis­ke­far­tyg mås­te

va­ra för­sik­ti­ga. Nö­jes­bå­tar av plast kan rå­ka rik­tigt il­la ut.

– Con­tain­rar är i dag ett re­jält pro­blem för ex­em­pel­vis jor­den runtseg­la­re ute på världs­ha­ven.

En­ligt ARD ram­lar var­je år om­kring 1 500 con­tain­rar av från far­tyg runt om i värl­den. Sven Lundstedt [email protected]­husla­ning­en.se An­ders Abra­hams­son

281 con­tain­rar loss­na­de från MSC Zoe, ett av värl­dens störs­ta far­tyg, i tors­dags för­ra vec­kan. Nu kan skrä­pet va­ra på väg mot Bo­hus­län. Bild: TT

Ste­fan van der Hei­den, ord­fö­ran­de för Strand­stä­dar­na Bo­hus­län, räk­nar med att träf­fa på res­ter­na av far­tygs­las­ten när sä­song­en drar igång i april. Bild: Jen­ny Inge­mars­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.