Kän­da ar­tis­ter till Win­ter word: ”Det ska fin­nas nå­got för al­la”

Med ett ti­o­år­sju­bi­le­um i ryg­gen stäl­ler Win­ter Word Fes­ti­val in lju­set på en elf­te om­gång. Fle­ra er­kän­da ar­tis­ter och för­fat­ta­re ut­lo­vas i årets te­ma Mod.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 -

För­ra året rik­ta­de fes­ti­va­len in sig på att även loc­ka en yng­re publik, nå­got som det sat­sas än­nu mer på in­för årets upp­la­ga.

– I år är am­bi­tio­nen att bå­de nå en ung publik med vis­sa in­slag, vil­ket vi in­te rik­tigt lyc­kats med in­nan, men även ska­pa nå­got som ska loc­ka al­la. Det ska fin­nas nå­got som al­la tyc­ker om, sä­ger To­ve Mey­er, kom­mu­nens kul­tur­chef och pro­gram­an­sva­rig för Win­ter Word Fes­ti­val.

Det har Sa­rah Ho­ward fått an­sva­ret att spri­da ljus över ge­nom att in­fö­ra en öp­pen scen. Än så länge har nio an­mäl­ning­ar in­kom­mit, som vi­sar på en bland­ning av sång, el­gi­tar­rer och stand up.

– De vå­gar så myc­ket och är så mo­di­ga, sä­ger ar­tis­ten och pro­du­cen­ten, Sa­rah Ho­ward.

Ett an­nat in­slag som rik­tar sig till den yng­re publi­ken är Mel­lo­ak­tu­el­la Han­na Ferm, som in­tar sce­nen på kul­tur­hu­set på fre­dags­kväl­len. Rappar­tis­ten Pet­ter kom­mer un­der fre­da­gen att hål­la en fö­re­läs­ning på gym­na­si­et om sin upp­växt och pro­ble­ma­ti­ken kring sin dyslexi och hur han fann styr­kan i att gö­ra mu­sik. Äm­net mod kom

till ge­nom in­spi­ra­tion från Kul­tur­sko­lans dans­show med sam­ma te­ma i hös­tas.

– Jag blev så djupt im­po­ne­rad och tänk­te att det te­mat kan man ju ap­pli­ce­ra här ock­så, sä­ger Strömstads stads­bib­li­o­teks­chef, Gu­nil­la San­din, som an­sva­rar för för­fat­tar­fö­re­läs­ning­ar­na i sam­ar­be­te med kyr­kan.

– Fes­ti­va­len ge­nom­sy­ras av män­ni­skor som käm­pat i li­vet och haft en si­tu­a­tion där det krävts en in­sats att gö­ra någon­ting, sä­ger To­ve Mey­er.

Lör­da­gens för­fat­tar­sam­tal i kyr­kan in­leds med Ca­ro­li­ne af Ugglas, som följs av Char­lie Sjö­gren, Fa­ti­ma Brem­mer samt du­on Bo­dil Tings­by och lit­te­ra­tur­ve­ta­ren Yvon­ne Leff­ler. Samt­li­ga skild­rar gri­pan­de livs­ö­den. Sång­ar­tis­ten och konst­nä­ren

Ca­ro­li­ne af Ugglas kom­mer att in­le­da da­gen och i ett sam­tal med Ca­mil­la He­din kom­mer hon att be­rät­ta om sin upp­växt och si­na de­pres­sio­ner, ut­i­från bo­ken Hjälp, vem är jag, som hon skrev till­sam­mans med sin psy­ko­log Ulf Karl Olof Nils­son (UKON).

– Det är väl­digt na­ket och väl­digt öp­pet. Hon be­rät­tar om sin ång­est och si­na de­pres­sio­ner och hur hon

”Fes­ti­va­len ge­nom­sy­ras av män­ni­skor som käm­pat i li­vet” TO­VE MEY­ER pro­gram­an­sva­rig

Bild: Linda Smith

Sa­rah Ho­ward, To­ve Mey­er och Gu­nil­la San­din är tri­on bakom Win­ter word fes­ti­val 2019.

Sa­rah Ho­ward, To­ve Mey­er och Gu­nil­la San­din ser fram emot en elf­te om­gång av Win­ter Word Fes­ti­val. Te­mat är mod och fes­ti­va­len kom­mer bland an­nat att in­ne­hål­la många gri­pan­de för­fat­tar­mö­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.