Visst ger vårdsi­tu­a­tio­nen an­led­ning till oro

Strömstads Tidning - - Fria ord & Ledare -

Re­plik Till Andreas Hans­son (ST­NB 10/1)

Andreas Hans­son fram­för i tid­ning­en någ­ra be­trak­tel­ser om vår­den i Strömstad, men är de för­ank­ra­de i verk­lig­he­ten?

Låt mig kort på­min­na om vad hans par­ti­kol­le­ga, Pe­ter Heie (C), nu ord­fö­ran­de i Nu-sjuk­vår­den, sa till Bo­hus­lä­ning­en i april 2017.

”Till­gång­en till sjuk­vård i Strömstad är för då­lig – nu får det fak­tiskt va­ra nog. Att fol­ket här up­pe fin­ner sig i att ha 12-13 mil till akut­vår­den är obe­grip­ligt. Visst har Strömstad en vård­cen­tral som fun­ge­rar bra – när den är öp­pen. Men ef­ter 17 mås­te man till Ta­num. På nat­ten blir man körd till Näl”.

Hans­son har för­mod­li­gen re­gi­stre­rat att se­den dess, och så sent som i de­cem­ber, blev ”sing­le re­spon­dern” som skul­le er­sät­ta natt­jou­ren av­veck­lad, en nat­tam­bu­lans fö­reslås in­dra­gen och Strömstad taxi kör in­te om nat­ten på vin­ter­halv­å­ret. Nå­gon an­led­ning till oro?

Det är ing­et tvi­vel om att am­bu­lans­per­so­na­len gör ett ut­märkt jobb, men det sy­stem de ar­be­tar un­der ger de­fi­ni­tivt an­led­ning till oro. Sta­tistik för am­bu­lan­sen vi­sar för de förs­ta tio må­na­der­na 2018, en upp­fyl­lel­seg­rad, det vill sä­ga att den an­kom­mit in­om den stat­ligt fast­ställ­da frist på 20 mi­nu­ter, i 80 pro­cent av till­fäl­le­na för Strömstads vid­kom­man­de och för Ta­num 60 pro­cent. Om jag får dra en ti­di­ga­re pa­ral­lell, så skul­le jag de­fi­ni­tivt kän­na oro om jag flög med ett flyg­bo­lag som i 60 till 80 pro­cent av till­fäl­le­na lan­da­de tryggt.

Om det in­te är fa­ra för li­vet, no­te­ra­de jag Hans­sons hän­vis­ning till 1177. Jag vet in­te vil­ken er­fa­ren­het han har av 1177, men han mås­te ha mis­sat de pro­blem som är knut­na till svars­ti­den och den in­for­ma­tion man får. Det går dessvär­re in­te att und­gå att det ska­par oro när man för­ra vin­tern, ef­ter att ha vän­tat 35 mi­nu­ter på svar ef­ter ett möj­ligt ben­brott blir hän­vi­sad till aku­ten vid Strömstads sjuk­hus, ned­lagd för över tio år se­dan!

Jag är obe­kant med vem Hans­son syf­tar på när det gäl­ler krav på ett fullt fun­ge­ran­de sjuk­hus i Strömstad och in­te minst vad han me­nar med ”fullt fun­ge­ran­de sjuk­hus”. Jour Strömstad för sin del me­nar att Strömstad med rät­ta kan krä­va ett vård­ut­bud dyg­net runt var­je dag, som kan di­a­gnos­ti­se­ra, ut­fö­ra rönt­gen (finns in­te i Ta­num), dag­ki­rur­gi, på det he­la ta­get de funk­tio­ner som in­te krä­ver in­lägg­ning och me­di­cinsk be­hand­ling på et spe­ci­a­list­sjuk­hus. Bra för am­bu­lan­sen och in­te minst bra för Näl.

Hans­sons be­trak­tel­ser om­kring hjär­tin­farkt är ock­så opre­ci­sa och för­tjä­nar en kort kom­men­tar. Ef­tersom am­bu­lan­sen är me­nad att ha en pre­hos­pi­tal funk­tion är det sä­kert enig­het om att di­a­gnos­ti­se­ring och be­hand­ling bör ske sna­rast möj­ligt. Mig ve­ter­li­gen finns det in­om am­bu­lans­tjäns­ter­na ett om­fat­tan­de do­ku­ment som be­skri­ver det­ta.

När det gäl­ler hjär­tin­farkt är det möj­ligt att Hans­son syf­tar på Pci­be­hand­ling. Bort­sett från att sjuk­hu­set i Strömstad ald­rig har nämnts i det­ta sam­man­hang, bör det kanske näm­nas att Pci­be­hand­ling­en me­di­cinskt sett bör ske in­om 60 mi­nu­ter. Kal­nes ut­för in­te det­ta. Pa­ti­en­ten blir där­för skic­kad till Oslo Uni­ver­si­tets­sjuk­hus (130 kilo­me­ter). På Näl er­bjuds ock­så så­dan be­hand­ling men in­te på hel­gen! Då blir man skic­kad till Gö­te­borg (180 kilo­me­ter).

Ock­så stro­ke nämns, nå­got som fak­tiskt in­träf­far så of­ta som var 17:e mi­nut i Sve­ri­ge. Ock­så här är den pre­hos­pi­ta­la be­hand­ling­en och ti­den helt cen­tral. I Øst­fold har am­bu­lan­sen i en stör­re stu­die och med ett myc­ket po­si­tivt re­sul­tat fått in­stal­le­rat scan­ners som för­enklar di­a­gno­sen vid stro­ke. Så­vitt jag vet har den trygg­he­ten än­nu in­te till­kom­mit am­bu­lan­ser­na i Bo­hus­län.

Hans­son har ock­så en mind­re ge­nom­tänkt be­trak­tel­se om sam­ar­be­tet med Nor­ge. Ock­så här up­pen­bart i otakt med sin par­ti­kol­le­ga Heie och vad Heie ut­ta­lar om be­ho­vet av ett bredare sam­ar­be­te. Som be­kant har man ett fun­ge­ran­de av­tal från 2016 (blå­lju­so­lyc­kor och barn­föds­lar) som up­pen­bart kan ut­vid­gas. Vi­da­re har man ett re­gel­verk in­om EU som ock­så för­plik­tar för Nor­ge. Var lig­ger den kom­plexa ut­ma­ning­en? Där­e­mot fö­re­lig­ger det do­ku­men­ta­tion om att fle­ra lands­ting kon­kret mot­ar­be­tar sam­ar­be­te över grän­sen.

Oklar är ock­så hän­vis­ning­en till att ett sam­ar­be­te med Nor­ge skat­te­be­ta­lar­mäs­sigt skul­le va­ra en väl­digt dyr lös­ning. Vad i all värl­den me­nar Hans­son kon­kret med det­ta?

Och om Hans­son tän­ker på oss skat­te­be­ta­la­re, var­för då in­te fyl­la upp sjuk­hu­sets le­di­ga lo­ka­ler som kos­tar oss skat­te­be­ta­la­re mer än åt­ta mil­jo­ner år­li­gen, el­ler vad sägs om re­gi­o­nens 1 100 po­li­ti­ker och ett otal by­rå­kra­ter som verk­li­gen bi­drar till kost­na­der.

Om nu Hans­son står ut med yt­ter­li­ga­re fak­ta, så finns det ett par stat­li­ga ut­red­ning­ar (Sti­ernstedt – Ner­gårdh) om bris­ter­na i sjuk­vårds­sy­ste­met, bris­ter som knap­past är äg­na­de att ska­pa lugn och ro. Och skul­le man där­till ta sig tid till att sät­ta sig in i re­gi­o­nens egen ut­red­ning ”För­bätt­rat akut om­hän­der­ta­gan­de i Nor­ra Bo­hus­län” så kan man kon­sta­te­ra att det pe­kas på en be­ty­dan­de för­bätt­rings­po­ten­ti­al.

Jag ska till sist in­te tyc­ka nå­got kon­kret om vård­cen­tra­ler­na i Strömstad. Sä­kert duk­tig och de­di­ke­rad per­so­nal. De stäng­er emel­ler­tid kloc­kan 17 och är stäng­da på hel­ger­na. Kanske in­te li­ka bra för pa­ti­en­ter­na som för per­so­na­len.

Om man som ett tan­ke­ex­pe­ri­ment stäng­de rädd­nings­tjäns­ten sam­ma tids­pe­ri­o­der. Har man då en ”fullt fun­ge­ran­de rädd­nings­tjänst på hög ni­vå”? Ste­in Ru­kin Jour Strömstad

Bild: Tho­mas Ben­nelind Upp­fyl­lel­seg­ra­den för am­bu­lan­ser­na i Strömstad och Ta­num är låg, skri­ver de­bat­tö­ren Ste­in Ru­kin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.