L har in­te va­rit overk­sam­ma i bro­frå­gan

Strömstads Tidning - - Fria ord & Ledare -

Re­plik Till Lars Ge­orgs­son (ST­NB 10/1)

Lars Ge­orgs­son be­skyl­ler Li­be­ra­ler­na från att ha va­rit overk­sam­ma i bro­frå­gan från val­rö­rel­sen 2014 till näst sista da­gen i man­dat­pe­ri­o­den. Det är in­te sant.

Till­sam­mans med den ti­di­ga­re ma­jo­ri­te­ten har Li­be­ra­ler­na ta­git fram ett för­slag till öpp­nings­bar bro till ett pris som i jäm­fö­rel­se med kost­na­der­na för Bo­jan skul­le va­ra fi­nan­si­e­rad in­om någ­ra år. Det­ta pro­jekt skul­le kun­na star­tas täm­li­gen om­gå­en­de ut­an att på­ver­ka ar­be­tet med Can­ning­ber­get. Det som krävs är en vat­ten­dom.

Syf­tet med pla­ce­ring­en i Bo­jar­ki­lens myn­ning är att kny­ta sam­man cent­rum med Ke­bal och ut­veck­lings­om­rå­det Gå­se­ber­get. Den ef­fek­ten skul­le in­te nås via en bro läng­re in i ki­len. Kerstin Karls­son (L) Lars Tysklind (L)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.