Od­la­de knark i lä­gen­he­ten i Ta­num

Strömstads Tidning - - Nyheter - ANDRE­AS ENGBLOM 0522-99200 ae@bo­husla­ning­en.se

Ecsta­sy, LSD och en hel can­na­bis­od­ling var vad po­li­sen fann vid en hus­rann­sa­kan i en bo­stad i Ta­nums kom­mun. Nu åta­las lä­gen­hets­in­ne­ha­va­ren för att ha fram­ställt och sålt nar­ko­ti­ka.

Po­li­sen ha­de ge­nom tips och spa­ning fått upp­gif­ter om att en man i 20-års­ål­dern, bo­satt i Ta­nums kom­mun, han­te­ra­de nar­ko­ti­ka. I de­cem­ber 2016 gjor­des en hus­rann­sa­kan. I lä­gen­he­ten fann man bland an­nat 17 plan­tor med can­na­bis i sov­rum­met, som var om­gjort till ett od­lings­rum med lam­por och fläk­tar. To­talt ska man­nen ha fram­ställt cir­ka 590 gram can­na­bis.

För­u­tom can­na­bi­sen fann po­li­ser­na ock­så syn­te­tisk nar­ko­ti­ka i form av 208 ta­blet­ter MDMA (ecsta­sy), 76 do­ser LSD, 30 ta­blet­ter alpra­zo­lam och 10 ta­blet­ter klo­na­ze­pam. Samt ett ku­vert som in­ne­höll 10 000 kro­nor i kon­tan­ter.

MAN­NEN BE­RÄT­TA­DE I po­lis­för­hör att han od­lat nar­ko­ti­ka i två må­na­der, att han li­der av en ovan­lig sjuk­dom och att can­na­bi­sen var för me­di­cinskt bruk, för att dö­va smär­ta.

– Jag har väl in­te så myc­ket att för­lo­ra. Jag kän­ner att det in­te är värt att le­va ut­an nå­gon sorts me­del i krop­pen. Jag har fått allt som finns på apo­te­ket ut­skri­vet, har han sagt till po­li­sen i för­hör.

– I USA får folk med min sjuk­dom ut­skri­vet can­na­bis på re­cept.

FÖR­U­TOM INNEHAV OCH fram­ställ­ning miss­tänks man­nen ock­så för för­sälj­ning av nar­ko­ti­ka.

Han på­stås ha sålt can­na­bis vid sex till­fäl­len och ecsta­sy vid ett till­fäl­le 2016. Po­li­sen har säk­rat sms­tra­fik mel­lan den miss­tänk­te och ett fler­tal tro­li­ga kö­pa­re, och en av kö­par­na har även kal­lats att vitt­na. I po­lis­för­hör har vitt­net be­rät­tat att hon kon­tak­ta­de den miss­tänk­te via snapchat och stäm­de träff vid en bu­tik på or­ten.

– HAN KOM dit och ha­de med sig ma­riju­a­na, jag be­ta­la­de 300 kro­nor för 2,5 gram, har vitt­net sagt.

Man­nen har er­känt brott vad gäl­ler nar­ko­tikafram­ställ­ning­en och in­ne­ha­vet av nar­ko­ti­kan som hit­tats i hans hem. Han er­kän­ner ock­så för­sälj­ning­en av can­na­bis och ecsta­sy, men ne­kar till att ha skaf­fat de syn­te­tis­ka dro­ger­na i syf­te att säl­ja vi­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.