Dra­ma­tisk av­slut­ning på Kvän­ne­vi

Strömstads Tidning - - Sporten - THO­MAS BENNELIND 0526-624 07 tho­mas.bennelind@st­nb.se

Med tio mi­nu­ter kvar av mat­chen slog Bul­la­rens an­fal­la­re Jen­ni­fer Karls­son till. 4-3-se­gern mot Vä­ners­borgs FK tar upp la­get till säk­ra­re mark i ta­bel­len.

I vår­sä­song­ens sista match tog Bullaren and­ra ra­ka se­gern ef­ter vinst mot ta­bell­fy­ran mot Vä­ners­borgs FK. Med tio in­spe­la­de po­äng på li­ka många om­gång­ar läm­nar Go­if där­med näs­tjum­bopla­ce­ring­en i ta­bel­len.

– Det var en väl­digt vik­tig se­ger för oss. Ef­tersom vi in­te visste hur mat­chen skul­le slu­ta så kän­de vi na­tur­ligt­vis myc­ket lätt­nad och gläd­je, sä­ger Bullaren-spe­la­ren Sara Rörqvist.

HEMMALAGET VI­SA­DE I in­led­ning­en av mat­chen ing­en re­spekt för VFK. Först gjor­de Do­run­ti­na Musta­fa 1-0 ef­ter sex mi­nu­ter och kort där­på ut­ö­ka­de Jen­ni­fer Karls­son till 2-0.

Vä­ners­borg re­du­ce­ra­de ef­ter 28 mi­nu­ter ge­nom Eli­nor Jon­son, men Bullaren sva­ra­de blixt­snabb när Em­ma Ce­der­ström mi­nu­ten se­na­re över­lis­ta­de Sand­ra Jans­son i bor­t­a­må­let. I den 43:e mi­nu­ten ord­na­de Saj­ra Fej­zic 2-3 och gav gäs­ter­na nytt hopp in­för and­ra halv­lek.

– Jag tyc­ker att vi pre­cis som i för­ra mat­chen mot Skepp­lan­da hit­tar ut vårt spel till kan­ter­na och tar oss fram den vägen. Se­dan kom­mer som van­ligt trött­he­ten och då släp­per vi in dem i mat­chen. I halv­tids­vi­lan så pra­ta­de vi egent­li­gen ba­ra om att fort­sät­ta på sam­ma spår för spe­let såg bra ut, sä­ger Sara Rörqvist.

HALVTIMMEN IN I and­ra halv­lek kom Vä­ners­borgs 3-3 och Vä­ners­borg gick då för att av­gö­ra mat­chen på Kvän­ne­vi och be­seg­ra Bullaren för and­ra gång­en un­der sä­song­en. Men med 10 mi­nu­ter kvar av slog Jen­ni­fer Karls­son till på nytt. Må­let var hen­nes sjun­de för sä­song­en och hon le­der där­med in­ter­na skyt­te­li­gan i Go­if.

Sara Rörqvist hyl­lar lagin­sat­sen och mo­ra­len ef­ter vins­ten.

– De ha­de chan­ser och vi ha­de chan­ser. Mat­chen ha­de kun­nat slu­ta hursom­helst. Vä­ners­borg är ett väl­digt starkt lag och duk­ti­ga i pass­nings­spe­let. Vi ha­de det svårt där ett tag, men vi för­sva­rar oss bra och lyc­kas till slut pe­ta in av­gö­ran­det, sä­ger hon.

Vad är det i ert spel som gör ni kla­rar av att vin­na mat­chen - trots att mat­chen väger?

– Vi har en väl­digt stark vil­ja i la­get för att det ska gå vägen, och jag tror att vi kom­mer långt med att vi käm­par som ett lag och vill det­ta.

Ni har två ra­ka seg­rar in­för up­pe­hål­let. Hur vik­tigt var det att få med sig de här sex po­äng­en in till höst­sä­song­en?

– Det var oer­hört vik­tigt. Nu kli­ver vi upp ett till hack i ta­bel­len och det är jät­te­ro­ligt in­för hös­ten. Vi lig­ger in­te läng­re kvar där ne­re, ut­an nu har vi ta­git oss upp.

Bild: VIKTORIA OSKARSSON

REVANSCH FÖR GO­IF. Bullaren för­lo­ra­de pre­miär­mat­chen i vå­ras med 0–4 mot VFK. Nu blev det se­ger för Em­ma Matts­son och hen­nes lag­kam­ra­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.