En rik­tigt häf­tig be­rät­tel­se

Strömstads Tidning - - Namn & Nära - Frank Rob­ra för­sam­lingspe­da­gog

Han ha­de va­rit knark­lang­a­re, en rik­tig tuff kil­le. Ha­de sab­bat det mesta i li­vet och ham­nat i fin­kan, om och om igen. Men även där sat­te han sig med spru­tan när han kun­de få tag i gre­jer. Men nå­gon gång så bör­jar han fat­ta. Fat­tar att han in­te kan fort­sät­ta så här. Att li­vet in­te var me­nat att bli så här. Och så sät­ter han sig ner och skri­ver ett brev till sin far­sa. Han vill gär­na träf­fa ho­nom igen. Men han vet att han har gjort fel i sitt liv. Att he­la li­vet blev shit. Att han gjor­de al­la be­svik­na, att han svek sig själv. Men än­då…

Och han skri­ver att han kom­mer snart ut från fin­kan. Och att han pas­se­rar med tå­get nä­ra för­äld­ra­hem­met på väg till sin nya des­ti­na­tion. Om fa­dern allt­så vill träf­fa ho­nom, då ska han sät­ta upp en vit hand­duk i eken nä­ra räl­sen. Då kom­mer so­nen att kli­va av tå­get. Om det in­te finns nå­gon hand­duk är det ock­så okej, då ska han in­te be­las­ta dem me­ra.

Och så kom­mer da­gen han har sut­tit av sitt straff. So­nen är super­ner­vös när han kli­ver på tå­get. Han svet­tas som ba­ra den och så häng­er han sig ur fönst­ret, spa­nar ef­ter eken – men han kan in­te se nå­gon ek, ef­tersom det står ett träd fullt med vi­ta hand­du­kar som vin­kar i vin­den…

Var­je gång jag lä­ser be­rät­tel­sen för kon­fir­man­der mås­te jag se till att in­te bör­ja li­pa. Som ett värs­ta Ju­lia Ro­berts-me­lo­dram. El­ler på slu­tet i ”Såsom i him­me­len” (tack Mi­chael Nyqvist och Kay Pollak för den­na un­der­ba­ra film!). Jag vet in­te, om be­rät­tel­sen är re­a­lis­tisk, allt­så att den har hänt pre­cis så där. Men för mig är den sann i den me­ning­en, att den ta­lar om en ex­i­sten­ti­ell san­ning.

På sön­dag lyss­nar vi i kyr­kan till en gans­ka lik­nan­de be­rät­tel­se, om ”den för­lo­ra­de so­nen”. Den är li­te me­ra in­veck­lad och har en stör­re rollis­ta, så man mås­te se till att hänga med. Men Her­re Gud, så ball­häf­tig även den är… Kom och hör själv!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.