Åter­före­na­de igen

FAMILJEN KOTROB ÄR TILLBAKA I STRÖMSTAD EFTER TIDEN PÅ RESTAD.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - JAKOB SIMONSON 0526-624 10 jakob.simonson@st­nb.se

Familjen Kotrob tving­a­des läm­na sin stöd­fa­milj, Åke och Le­na Can­dell, när de flyt­ta­des från Häl­lestrand till Vä­ners­borg i vå­ras. Men nu har de bli­vit kom­mun­pla­ce­ra­de i Strömstad. – Här­ligt att ni är tillbaka, sä­ger Le­na Can­dell.

Familjen Kotrob flyd­de från kri­gets Sy­ri­en på en rang­lig båt över Me­del­ha­vet hös­ten 2015, och ham­na­de då på Häl­lestrands asyl­bo­en­de norr om Strömstad.

I Strömstad lär­de de kän­na Åke och Le­na Can­dell, som var de­ras stöd­fa­milj, och fa­mil­jer­na blev snabbt myc­ket go­da vän­ner.

I SLUTET AV feb­ru­a­ri tving­a­des familjen läm­na asyl­bo­en­det i Häl­lestrand då det av­veck­la­des. I stäl­let flyt­ta­des de till Restad gård ut­an­för Vä­ners­borg – Sve­ri­ges störs­ta asyl­bo­en­de.

Men familjen vil­le tillbaka till Strömstad och nu har de bli­vit kom- mun­pla­ce­ra­de här. Flyt­ten gick från flyk­ting­bo­en­det i Vä­ners­borg till en hy­reslä­gen­het på Oslo­vä­gen. Nu träf­fas pa­ret Can­dell och familjen Kotrob minst ett par gång­er i vec­kan, pre­cis som fö­re flyt­ten till Restad gård.

– Un­der­bart att de är tillbaka. Det är en del av vår fa­milj det här, sä­ger Le­na Can­dell, och Sa­lim nic­kar lugnt med ett le­en­de på läp­par­na.

SA­LIM KOTROB ÄR fa­mil­jens över­hu­vud. Till Sve­ri­ge flyd­de han till­sam­mans med sin son Khalil och si­na tre yng­re brö­der, Mo­ha­mad, Hus­se­in och Mah­moud. Men han har läm­nat sju av si­na barn i ett flyk­ting­lä­ger i Li­ba­non – må­let är att de ska få kom­ma till Sve­ri­ge och an­slu­ta.

– Vi vill häm­ta dem hit, men vi har in­te rätt att gö­ra det, sä­ger Sa­lim, och Åke Can­dell in­fli­kar:

– Det bäs­ta för al­la ha­de för­stås va­rit om res­ten av Sa­lims fa­milj ha­de fått kom­ma hit. Men reg­ler­na för an­hö­ri­gin­vand­ring för­änd­ra­des ju 2016 och det blev svå­ra­re att häm­ta hit familjen.

Till hös­ten ska Sa­lim, Mo­ha­mad och Mah­moud bör­ja lä­sa Svens­ka för in­vand­ra­re (SFI). Hus­se­in, som har gått svenskt gym­na­si­um se­dan an­koms­ten, pra­tar re­dan bra svens­ka. Det gör även Khalil, som har fått som­mar­jobb på Si­mons Piz­ze­ria i Strömstad.

Sa­lim, Khalils far, vill ock­så gär­na lä­ra sig bätt­re svens­ka. Han och familjen sat­sar på att stan­na kvar i Strömstad.

– Ja, det är Strömstad som är hem­ma, sä­ger Sa­lim.

De har up­pe­hålls­till­stånd fram till sep­tem­ber. Se­dan får de an­sö­ka på nytt. Hur ser ni på fram­ti­den?

– Jag vet in­te. Jag är här och mi­na barn är i Li­ba­non. Mitt mål är att häm­ta familjen hit, sä­ger Sa­lim på ara­bis­ka, och Hus­se­in tol­kar till svens­ka.

– Nu har det ord­nat sig med bo­stad, och jag hop­pas att det ord­nar sig med up­pe­hålls­till­stån­den – och med res­ten av familjen ock­så, sä­ger Le­na Can­dell.

Bild: JAKOB SIMONSON

GLATT ÅTERSEENDE. Åke och Le­na Can­dell är gla­da för att de­ras vän­ner i familjen Kotrob, flyk­ting­ar från Sy­ri­en, fått kom­mun­pla­ce­ring i Strömstad.

Bild: JAKOB SIMONSON

SERVERAS AV KHALIL. Åke och Le­na Can­dell med Hus­se­in, Mah­moud, Mo­ha­mad, Sa­lim och Khalil Kotrob. Den se­na­re som­mar­job­bar på Si­mons piz­ze­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.