Hop­par av efter Hei­es ord

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - JAKOB SIMONSON 0526-624 10 jakob.simonson@st­nb.se

Ord­fö­ran­de Pe­ter Hei­es (C) ord om Jour Strömstad i lör­dags­tid­ning­en blev för myc­ket för An­ders Ek­ström. Nu hop­par han av jour-ar­bets­grup­pen.

– Heie av­fär­dar vå­ra för­slag ut­an att ha dis­ku­te­rat dem.

Pe­ter Hei­es (C) ut­ta­lan­den om Jour Strömstad i lör­da­gens Strömstads Tid­ning får nu An­ders Ek­ström att hop­pa av ar­bets­grup­pen för jour­vård i Strömstad.

– När man har en ar­bets­grupp är det väl me­ning­en att man ska ar­be­ta till­sam­mans för att nå en lös­ning. In­te gå ut i me­dia och kri­ti­se­ra för­slag som kom­mer från med­lem­mar i grup­pen, sä­ger An­ders Ek­ström.

DET VAR DEN 13 ju­ni som ar­bets­grup­pen bil­da­des. Det­ta efter att det kom­mit fram att Nu-sjuk­vår­den dra­git in sing­le re­spon­der­bi­len med sjuk­skö­ters­ka, som skött natt­jou­ren i Strömstad och Ta­num, un­der som­ma­ren ut­an att va­re sig kom­mun­po­li­ti­ker el­ler med­bor­ga­re fått ve­ta nå­got om det.

MEN RE­DAN EFTER två vec­kor splitt­ras allt­så grup­pen när nu An­ders Ek­ström, re­pre­sen­tant för Jour Strömstad, hop­par av. Or­sa­ken är in­ter­vjun med grup­pens ord­fö­ran­de Pe­ter Heie i lör­da­gens Strömstads Tid­ning.

– Jag läs­te in­ter­vjun med Pe­ter Heie. Han sä­ger att Jour Strömstad ”skräm­mer upp” folk och att det in­te är möj­ligt för kom­mu­nen att an­stäl­la en lä­ka­re. Då av­fär­dar han ett av vå­ra för­slag ut­an att ens ha dis­ku­te­rat det med oss in­nan.

Be­ty­der det­ta att du för­lo­rat för­tro­en­det för Pe­ter Heie?

– Ja, det har jag.

Hur kom­mer ni i Jour Strömstad att job­ba med den här frå­gan nu?

– Vi har ett mö­te i dag (mån­dag) där vi ska pra­ta om det.

Pe­ter Heie be­kla­gar av­hop­pet.

– Jag be­kla­gar att man drar den slut­sat­sen att man mås­te hop­pa av grup­pen, det är all­tid bätt­re att va­ra med och på­ver­ka i stäl­let för att stå ut­an­för. Hur ser du på kri­ti­ken av di­na ut­ta­lan­den i tid­ning­en?

– Det är in­te så att jag ta­git på mig en mun­kav­le ba­ra för att jag är ord­fö­ran­de i grup­pen. Det är klart att man mås­te få dis­ku­te­ra de för­slag som kom­mer upp. Och det är fak­tiskt in­te möj­ligt, som Jour Strömstad fö­re­slår, för kom­mu­nen att an­stäl­la en lä­ka­re. Re­gi­o­nen stäl­ler sig in­te po­si­tiv till det, och skul­le man job­ba för det så skul­le det ta fle­ra år. Och vi be­hö­ver ju en lös­ning nu.

– Men jag be­kla­gar som sagt att An­ders Ek­ström hop­par av grup­pen, sä­ger Pe­ter Heie.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.