För oss är det tyd­ligt att vi har miss­lyc­kats

DEBATT. Det är tyd­ligt att vi, och re­gi­o­nen som hel­het, miss­lyc­kats i kom­mu­ni­ka­tio­nen med strömstads­bor­na.

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Det finns idag en stor oro för vil­ken vård som kan er­bju­das i Strömstad. Vi tror att en stor del av den­na oro för­kla­ras av många oli­ka bud­skap och för­vir­ran­de in­for­ma­tion. För oss är det tyd­ligt att vi, och re­gi­o­nen som hel­het, miss­lyc­kats i sin kom­mu­ni­ka­tion med strömstads­bor­na. Vi kan ba­ra be­kla­ga det­ta.

Sam­ti­digt tror vi att Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen står väl rustad att mö­ta de strömstads­bor som be­hö­ver häl­so- och sjuk­vård.

En av de störs­ta ut­ma­ning­ar­na för att nå en jäm­lik vård i he­la re­gi­o­nen är att få till ett jour­sy­stem ut­an­för vård­cen­tra­ler­nas or­di­na­rie öp­pet­ti­der. Svå­rig­he­ten lig­ger i att fin­na ett sy­stem som sva­rar upp mot in­vå­nar­nas be­hov av häl­so- och sjuk­vård på kväl­lar och hel­ger, men som sam­ti­digt nytt­jar vå­ra ge­men­sam­ma re­sur­ser på bäs­ta sätt.

Dessvär­re gör så­da­na av­väg­ning­ar att nöd­vän­di­ga be­slut som fat­tas på lo­kal ni­vå ibland upp­fat­tas som för­säm­ring­ar. För även om många i Strömstad upp­le­ver mot­sat­sen, är det vår över­ty­gel­se att re­gi­o­nen är på väg åt rätt håll. Strömstads­bor­na kan kän­na sig tryg­ga med den vård som er­bjuds.

I dag finns det två vård­cen­tra­ler i Strömstad som är öpp­na till kloc­kan 17 på var­da­gar. Därut­ö­ver finns en jour­cen­tral i Ta­nums­he­de som har öp­pet till kloc­kan 22 på var­da­gar och kloc­kan 16 på hel­ger. Bor du i Strömstad och be­hö­ver akut vård efter kloc­kan 22 blir du nor­malt hän­vi­sad till NÄL i Troll­hät­tan, al­ter­na­tivt till sjuk­hu­set i Bäc­ke­fors. För aku­ta fall finns det nor­malt två am­bu­lan­ser i om­rå­det och för mind­re aku­ta fall er­bjuds hem­be­sök av sjuk­skö­ters­ka via sats­ning­en på en så kal­lad ”sing­le re­spon­der-bil”.

Sam­ti­digt spe­lar sjuk­vårds­råd­giv­ning­en, 1177, en av­gö­ran­de roll för att kun­na ge råd, stöd och väg­led­ning för den som är i be­hov av vård.

För att yt­ter­li­ga­re öka trygg­he­ten be­hö­ver vi sat­sa än mer på den nä­ra vår­den. Där­för ge­nom­för vi nu en rad sats­ning­ar på re­gi­o­nens vård­cen­tra­ler. Det hand­lar bland an­nat om eta­ble­ring av kon­takt­sjuk­skö­ters­kor, ökat öp­pet­hål­lan­de och för­bätt­rat sam­ar­be­te mel­lan pri­mär­vård och sjuk­hus­vård. Vi vill ock­så stär­ka sam­ver­kan mel­lan kom­mun och re­gi­on, såsom gjorts i fler and­ra av kom­mu­ner­na i Fyr­bo­dal.

För att vi ska lyc­kas mås­te di­a­lo­gen med de lo­ka­la po­li­tis­ka fö­re­trä­dar­na i Strömstad fort­sät­ta.

Därut­ö­ver vill vi in­le­da ett för­dju­pat sam­ar­be­te med Nor­ge så att de in­vå­na­re som bor i och kring Strömstad kan åka till Hal­den för att sö­ka vård nat­te­tid. På sam­ma sätt kan in­vå­nar­na på den nors­ka si­dan få möj­lig­het att nytt­ja spe­ci­a­list­vård på den svens­ka si­dan. Här finns ett öm­se­si­digt in­tres­se.

JONAS ANDERSSON (L), ord­fö­ran­de häl­so- och sjuk­vårds­sty­rel­sen

TONY JOHANSSON (MP), 1:e vice ord­fö­ran­de häl­so- och sjuk­vårds­sty­rel­sen

MARTIN ANDREASSON (M), le­da­mot häl­so- och sjuk­vårds­sty­rel­sen

CECILIA ANDERSSON (C), le­da­mot häl­so- och sjuk­vårds­sty­rel­sen

MONICA SELLIN (KD), le­da­mot häl­so- och sjuk­vårds­sty­rel­sen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.