Krab­bor och spring i be­nen

Strömstads Tidning - - Nyheter - MARITA ADAMSSON 0526-624 02 marita.adamsson@st­nb.se

Vindarna drev Sjör­ädd­nings­säll­ska­pet från kaj när Rossö ställ­de till med hamn­fest i l sön­dags. Men på hamn­pla­nen sken sol och be­sö­ka­re ikapp.

Sjör­ädd­nings­säll­ska­pet bru­kar vi­sa upp sig och ta till­fäl­let i akt att in­for­me­ra un­der hamn­fes­ter­na, men den här ef­ter­mid­da­gen blås­te det hårt ute på sjön, stund­tals även i Rossö hamn, där san­den ibland ven om­kring. Sjör­äd­dar­na fick ge sig till havs och hjäl­pa nöd­ställ­da.

MEN BESÖKARNA PÅ fes­ten lät sig in­te stö­ras. De var många. Den som till även­tyrs för­sök­te kö­ra bil till Rossö hamn un­der sön­dag ef­ter­mid­dag val­de fel dag. Här är det stro­san­de och spring­an­de som gäl­ler när det är hamn­fest. Bi­lar­na läm­nas längs väg­kan­ter­na. Det syns lång väg att nå­got sär­skilt är på gång.

Längs bryg­gor­na låg den­na kon­trol­lant so­li­ga ef­ter­mid­dag kla­sar av barn och för­äld­rar på mage och me­ta­de krab­bor. En go­dis­bit el­ler lek­sak per upp­ha­lad krab­ba var lock­be­tet för män­ni­skor, muss­lor för by­tes­dju­ren.

HOS KONTROLLAN­TEN PALLE Johansson ho­pa­de sig fångs­ter­na, bland dem en fan­tas­tiskt fär­gad krab­ba i blågrönt, i säll­skap med en be­tyd­ligt mind­re, för­sedd med di­stinkt vit teck­ning. Palle hop­pa­des på hjälp att få dem när­ma­re art­be­stäm­da in­nan de skul­le släp­pas tillbaka.

– Re­kor­det i dag lig­ger på 39 krab­bor på en me­ta­re, sam­man­fat­ta­de han se­dan, kort in­nan han stäng­de mot­tag­ning­en för att ge ut­rym­me åt to­tal kon­cent­ra­tion på löp­ning.

Många av bar­nen me­ta­de näm­li­gen med num­mer­lap­par på trö­jor­na. Rossölop­pet för del­ta­ga­re upp till 12 års ål­der är en sta­bil tra­di­tion. I lug­net vid sand­stran­den bort­om våf­fel­stånd och boklå­dor vän­ta­de Jakob, Aslak och Sig­ne Skeie från Aas till­sam­mans

”Re­kor­det i dag lig­ger på 39 krab­bor på en me­ta­re.”

PALLE JOHANSSON

med för­äld­rar­na Sind­re Skeie och Ing­jerd Aar­seth på start och pas­sa­de på att va­da om­kring och un­der­sö­ka havs­vi­ken. Aslak och Jakob kom till start för tred­je året i rad, me­dan det var förs­ta gång­en för lil­la­sys­ter Sig­ne.

– Mi­na för­äld­rar har stu­ga på Daftö och vi är här en vec­ka var­je år. Det har pas­sat så att det va­rit hamn­fest var­je gång, sä­ger Sind­re, re­do att föl­ja med dot­tern på de­but­lop­pet.

En stund se­na­re ger sig 80-ta­let lö­pa­re iväg över pla­nen och föl­jer vägen upp­åt, me­dan to­ast­mas­ter Hå­kan Johansson fre­ne­tiskt ser till att hål­la un­dan bi­lar­na. En sjö­mil spring­er man när det är hamn­fest – 1 852 me­ter.

DET GÅR BRA att hål­la sin egen takt, men först i mål var re­jält snabb i år, rap­por­te­ra­de funk­tio­nä­rer­na. Fa­mil­jens Skei­es al­la del­ta­ga­re full­föl­jer loppet, me­dan Ing­jerd he­jar på, och får kex­cho­klad vid mål­gång­en.

Det­ta är nå­got av hamn­fes­tens höjd­punkt, men när av­spärr­ning­ar­na ploc­kas ner och hamn­pla­nen blir fri för strö­van­de och um­gänge igen åter­står fort­fa­ran­de nå­gon tim­me av fes­ten och mas­sor av folk drö­jer sig kvar.

Fler bil­der på stromstads­tid­ning.se.

Bild: MARITA ADAMSSON

HÖJD­PUNKT. Rossölop­pet loc­ka­de många, bå­de del­ta­ga­re och åskå­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.