Få­gelex­kur­sion i Kämpersvik

Strömstads Tidning - - Namn & Nära - LARS JOELSSON

För­ra sön­da­gen ha­de För­e­ning­en Fram­åt sin tra­di­tio­nel­la få­gelex­kur­sion runt Ej­g­detjär­net.

Ex­kur­sio­nen började i li­te mu­let men varmt vä­der, över­gick se­dan i dugg­regn och sku­rar för att slu­ta fint och so­ligt. Ex­kur­sio­nen ha­de sam­lat runt 30 in­tres­se­ra­de få­gel­skå­da­re som till­sam­mans fick se och hö­ra 53 oli­ka få­gel­ar­ter. Lik­som ti­di­ga­re år var det Jan Ud­dén från Bo­hus­läns mu­se­um som led­de ex­kur­sio­nen.

Jan Ud­dén har en myc­ket om­fat­tan­de kun­skap om allt som rör sig i na­tu­ren, in­te ba­ra fåg­lar och fjä­ri­lar, som är hans spe­ci­al­in­tres­se, ut­an ock­så kring det som väx­er på mar­ken. Det som gör des­sa ex­kur­sio­ner ex­tra in­tres­san­ta är att Jan all­tid kan be­rät­ta om för­änd­ring­ar i na­tu­ren.

Ej­g­detjär­net ge­nom­går nu en na­tur­lig för­änd­ring där vat­ten­pilör­ten, som ut­gör en bas­fö­da för många and­fåg­lar, hål­ler på att för­svin­na. I stäl­let har det kom­mit upp and­ra frö­er från bot­ten, när man har grävt, så att det bli­vit mer fö­da för sva­nar­na. 7-8 svan­par häc­ka­de för­ra året vil­ket är ovan­ligt många på en så­dan li­ten yta.

VID VAR­JE EX­KUR­SION lär jag mig nå­got nytt. In­tres­sant var att hö­ra hur and­fåg­lar­na änd­rar sin dräkt när de rug­gar, de tap­par då si­na vack­ra fär­ger och får en mer oan­sen­lig dräkt un­der som­mar­ti­den, så kal­lad eklips­dräkt. Det­ta ba­ra för att mer skyd­da­de då flyg­för­må­gan mins­kar i sam­band med att de tap­par si­na fjäd­rar.

I år var El­vin, 7 år, med, han var myc­ket in­tres­se­rad och ställ­de fle­ra frå­gor till Jan vil­ket gjor­de att ex­kur­sio­nen blev ex­tra in­tres­sant. Bland an­nat frå­gan­de han var­för Jan var så in­tres­se­rad av fåg­lar var­på den­ne myc­ket trev­ligt be­rät­ta­de om hur in­tres­set för fåg­lar kom när han var li­ka gam­mal som El­vin

”Vid var­je ex­kur­sion lär jag mig nå­got nytt”

och hur det har ut­veck­lats med åren. Jan kun­de pre­cis ange den dag då hans få­gel­in­tres­se började på all­var, det var den da­gen då han förs­ta gång­en träf­fa­de sin få­gel­men­tor.

ÄVEN OM EX­KUR­SIO­NEN i år in­te gav någ­ra över­ras­kan­de fynd så var en höjd­punkt när vi kun­de se Sankt Pers nyck­lar växa vilt. Sankt Pers nyck­lar är en or­kidé som väx­er fro­digt på Öland men som är säll­synt här hos oss och är frid­lyst och får ab­so­lut in­te ploc­kas. Nu är det ba­ra att vän­ta tills näs­ta år, för den­na ex­kur­sion är en av årets höjd­punk­ter.

Bild: LARS JOELSSON

TVÅ GENERATION­ER FÅ­GEL­SKÅ­DA­RE. Jan, 63 år och El­vin, 7 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.