Slags­mål var­dag på Strömsti­er­na­sko­lan

Strömsti­er­na­sko­lan har bli­vit un­der­känd på fle­ra punk­ter av Skol­in­spek­tio­nen. Nu har sko­lan fy­ra må­na­der på sig att åt­gär­da pro­ble­men för att und­vi­ka vite.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - HAMPUS EKLUND 0526-62 40 00 hampus.eklund@stromstads­tid­ning.se

NYHETER: Skol­in­spek­tio­nen har grans­kat Strömsti­er­na­sko­lan och le­ve­re­rar besk kri­tik i en rap­port. Ele­ver be­rät­tar om slags­mål näs­tan var­je vecka, ska­de­gö­rel­se och stöl­der.

– Utred­ning­en är själv­fal­let en väl­digt trå­kig läs­ning, sä­ger nämnds­ord­fö­ran­de Kerstin Karls­son (L).

Det var i maj som Skol­in­spek­tio­nen be­sök­te Strömsti­er­na­sko­lan. Ef­ter in­ter­vju­er med bå­de per­so­nal och ele­ver har fler­ta­let pro­blem upp­da­gats. Bland an­nat ska hälf­ten av klas­ser­na ha pro­blem med stu­di­e­ron och det finns ele­ver som in­te kän­ner sig tryg­ga på sko­lan.

Ele­ver har be­rät­tat att det är slags­mål näs­tan var­je vecka, att det be­gås ska­de­gö­rel­se och stöl­der. Det ska en­ligt utred­ning­en fin­nas grup­pe­ring­ar bland ele­ver­na som in­te kom­mer öve­rens. Ele­ver­na upp­le­ver att det sak­nas vux­na till hands och att det bland ung­do­mar­na finns en ”in­te tjal­la”-kultur, där ele­ver kän­ner ett hot av re­pres­sa­li­er ifall man skvall­rar. Där­till har ele­ver­na ett me­rit­vär­de långt un­der det ge­nom­snitt­li­ga i Sve­ri­ge, fram­förallt bland poj­kar­na. De­ras me­rit­vär­de lig­ger på 189, i jäm­fö­rel­se med 209 i he­la lan­det.

EN OR­SAK SOM om­nämns i utred­ning­en är att sta­den sak­nar ”stu­die- tra­di­tion”, vil­ket be­ty­der att man vet att jobb finns i om­rå­det, även ut­an ut­bild­ning. Ba­ra 60 pro­cent av al­la ele­ver upp­fyl­ler kun­skaps­kra­ven i al­la äm­nen. I he­la lan­det lig­ger siff­ran på 74 pro­cent.

”Utred­ning­en är själv­fal­let en väl­digt trå­kig läs­ning, men sam­ti­digt är vi väl­digt tack­sam­ma för att des­sa pro­blem kom­mit upp till ytan”

KERSTIN KARLS­SON (L) ord­fö­ran­de i barn- och ut­bild­nings­nämn­den

AV SKO­LANS 418 ele­ver ska ett 40tal ha så­pass stora från­va­ro­pro­blem att det har in­ver­kan på de­ras stu­di­er. Ele­ver som stän­digt kom­mer för sent gör att lek­tio­ner­na in­te kan star­ta or­dent­ligt i tid och en stor del av lek­tio­ner­na går åt till att upp­rätt­hål­la ord­ning­en. Det har fun­nits be­stäm­da åt­gär­der för per­so­na­len för att kom­ma till­rät­ta med pro­ble­men, men des­sa ska in­te

ha följts upp av al­la lä­ra­re. Sko­lan får ock­så kri­tik för att ele­ver­na in­te har möj­lig­het att på­ver­ka ar­bets­sät­tet samt un­der­vis­ning­ens in­ne­håll. Det sak­nas ock­så ett fö­re­byg­gan­de ar­be­te för ele­ver­nas väl­be­fin­nan­de.

STRÖMSTADS KOM­MUN HAR nu på sig till 20 no­vem­ber att åt­gär­da pro­ble­men. Skol­in­spek­tio­nen krä­ver en skrift­lig re­do­vis­ning för åt­gär­der, an­nars kom­mer kom­mu­nen att krä­vas på 600 000 kro­nor i vite. Barn- och ut­bild­nings­nämn­dens ord­fö­ran­de Kerstin Karls­son (L) sä­ger att kom­mu­nen tar rap­por­ten på störs­ta all­var och att åt­gär­der kom­mer att sät­tas in för att kom­ma till rät­ta med pro­ble­men.

– Utred­ning­en är själv­fal­let en väl­digt trå­kig läs­ning, men sam­ti­digt är vi väl­digt tack­sam­ma för att des­sa pro­blem kom­mit upp till ytan. Det är ing­et vi ve­tat om och nu ska vi gö­ra en ge­men­sam kraft­sam­ling så att det­ta rät­tas till. Men tack va­re Skol­in­spek­tio­nen har vi nu en tyd­lig åt­gärds­lis­ta att ar­be­ta ef­ter, sä­ger hon.

På grund av se­mester­ti­der har Strömstads Tid­ning in­te kun­nat få nå­gon kom­men­tar från sko­lans rek­tor.

STRÖMSTI­ER­NA­SKO­LAN. En­ligt Skol­in­spek­tio­nens ut­red­ning finns det all­var­li­ga bris­ter på sko­lan. Ele­ver­na kän­ner då­lig stu­di­e­ro samt att det finns viss otrygg­het på sko­lan.

Bild: HAMPUS EKLUND

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.