Or­det är fritt

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

* Un­der Fria Ord kan du som lä­sa­re skri­va di­na eg­na in­lägg, fram­fö­ra åsik­ter och syn­punk­ter. Vi har ett tak på 2500 tec­ken in­klu­si­ve blank­steg.

* Tänk på att föl­ja la­gar och för­ord­ning­ar, in­läg­gen får in­te va­ra krän­kan­de el­ler oe­tis­ka.

* Du ska stå för di­na åsik­ter – skriv un­der med ditt namn. In­sän­da­re un­der sig­na­tur kan ac­cep­te­ras i en­sta­ka fall, men re­dak­tio­nen mås­te ve­ta vem du är.

* Re­dak­tio­nen för­be­hål­ler sig rät­ten att av­stå från pub­li­ce­ring.

* Mej­la till: tid­ning­en@st­nb.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.