Man kör­de på per­son – åk­te iväg

Strömstads Tidning - - Nyheter -

En man kör­de på en gång­tra­fi­kant. Trots att man­nen märk­te kol­li­sio­nen så läm­na­de han plat­sen.

För cir­ka två år se­dan kör­de en man på en gång­tra­fi­kant vid Svi­nesunds han­dels­om­rå­de. Trots att man­nen märk­te att han ha­de kört på en gång­tra­fi­kant, så läm­na­de han plat­sen ut­an att ta kon­takt med den påkör­da per­so­nen och kon­trol­le­ra den­nes häl­so­till­stånd.

En­ligt man­nen i per­son­bi­len så var det in­te hans fel då gång­tra­fi­kan­ten ut­an för­var­ning ba­ra ska ha gått ut i hans kör­fält. An­led­ning­en till att han se­dan ba­ra kört iväg ef­ter kol­li­sio­nen ska ha va­rit att det re­dan fanns män­ni­skor på plats som kun­de ha upp­sikt över den påkör­de i vän­tan på am­bu­lans.

Man­nen ska in­te hel­ler ha läm­nat upp­gif­ter om va­re sig sitt namn, adress el­ler te­le­fon­num­mer för vi­da­re kon­takt.

Nu döms man­nen av Ud­de­val­la tings­rätt för obe­hö­rigt av­vi­kan­de från tra­fi­ko­lycks­plats och får be­ta­la 40 dags­bö­ter à 50 kro­nor.

APRIL CAARP 0526-62406 april.caarp@st­nb.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.