Öl­brygg­ning i Strömstad

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - MARITA ADAMSSON 0526-624 02 marita.adamsson@stnb.se

The Pi­raya Brewe­rys Strömsta­döl finns nu på re­stau­rang­er i sta­den. Vi har träf­fat bryg­ga­ren Cal­le Berg­ström.

Nors­ka tul­len tar allt­mer öl och sprit i be­slag. Det vi­sar en rap­port om årets förs­ta sex må­na­der som nors­ka NRK re­do­gör för på sin hem­si­da.

Den vi­sar att tul­len på Svinesund har ta­git 11 075 li­ter mer bränn­vin än sam­ma pe­ri­od i fjol, och 41 259 li­ter mer öl.

För he­la Nor­ge är ök­ning­en 322 000 li­ter kon­fis­ke­rat öl un­der förs­ta halv­å­ret. Mot­sva­ran­de tid 2016 låg siff­ran på 261 741 li­ter.

Per Kristi­an Gran­dahl, kon­tors­chef vid Svi­nesundstul­len, sä­ger till NRK att han tror skä­let till de stör­re vo­ly­mer­na är ökad smugg­ling på grund av stor ef­ter­frå­gan i Nor­ge. Han sä­ger att öl fram­för allt säljs till nors­ka ung­do­mar, som slip­per ta­la om hur gam­la de är.

Per Kristi­an Gran­dahl tror ock­så att en för­kla­ring till de öka­de be­sla­gen är att smugg­lar­na över­gått till att ar­be­ta i stör­re ska­la.

– För­ut har de smugg­lat i va­ru­bi­lar, men nu har de över­gått till trai­ler. Det är pro­fes­sio­nellt folk som gör det­ta, och vi vet att de läg­ger ner sto­ra re­sur­ser på att fö­ra va­ror över grän­sen som är be­lag­da med höga skat­ter i Nor­ge, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.