Fler ska båt­luf­fa i Bo­hus­län

Strömstads Tidning - - Nyheter - JAKOB SIMONSON 0526-624 10 jakob.simonson@stnb.se

Tu­ristrå­det Västsve­ri­ge har ska­pat en di­gi­tal platt­form som sam­lar tid­ta­bel­ler för fär­jor längs den bo­hus­läns­ka kus­ten.

På saj­ten ”Båt­luf­fa i Bo­hus­län” finns så­väl ett pla­ne­rings­verk­tyg som för­slag på rut­ter och tips på be­söks­mål.

– Vi drog igång det här pro­jek­tet un­der 2016. Det finns ett stort in­tres­se hos be­sö­kar­na att få be­sö­ka öar­na och skär­gårds­sam­häl­le­na längs kus­ten. Ing­en ak­tör har ta­git ett sam­lat grepp på att tyd­lig­gö­ra vil­ka re­se­al­ter­na­tiv det finns. Där­för val­de vi att sat­sa på det­ta för att un­der­lät­ta för be­sö­kar­na att hit­ta till re­gi­o­nen och spen­de­ra peng­ar på resmå­len, sä­ger Ka­rin Ge­sou­li, fö­re­tags­ut­veck­la­re Tu­ristrå­det Västsve­ri­ge.

Tu­ristrå­det vill loc­ka en ny grupp be­sö­ka­re till kus­ten.

– Om re­de­ri­er­na vi­sar på möj­lig­he­ten att kö­pa en­kel­bil­jet­ter för att nå vå­ra öar och kust­sam­häl­len i Gö­te­borg och Bo­hus­län tror vi att man kan loc­ka en ny typ av kun­der. Vi ser en trend där allt fler vill pa­ke­te­ra si­na resor själ­va och se­mest­ra på ett mer av­slapp­nat vis, li­te som man gör när man båt­luf­far i Gre­kland, sä­ger Ka­rin Ge­sou­li.

Bild: JAKOB SIMONSON

KOSTERBÅTE­N. En av de fär­je­lin­jer som finns med i Tu­ristrå­dets nya di­gi­ta­la platt­form.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.