Fler vård­bi­trä­den ska ut­bil­das på Näl

I no­vem­ber star­tar en ny in­ten­siv­ut­bild­ning för vård­bi­trä­den på Näl och Ud­de­val­la sjuk­hus. Del­ta­gar­na ska kun­na be­man­na vård­plat­ser och mot­tag­ning­ar med ”rätt kom­pe­tens”.

Strömstads Tidning - - Nyheter - MA­RIA HALL 0520-42 26 00 ma­ria.hall@tte­la.se

Ut­bild­ning­en an­ord­nas av Kun­skaps­för­bun­det Väst och är be­ställd av Väst­ra Gö­ta­lands läns lands­ting. Re­dan in­för som­ma­ren an­ord­na­des en lik­nan­de ut­bild­ning, för att säk­ra be­man­ning­en in­om vår­den.

– Det rå­der ju en brist på ar­bets­kraft i vår­den, spe­ci­ellt på un­der­skö­ters­kor, och ut­bild­ning­en av vård­bi­trä­den kan då hjäl­pa till att lö­sa be­man­nings­pro­ble­met, sä­ger Jan-er­ik Arons­son, verk­sam­hets­chef för vux­en­ut­bild­ning­en på Kun­skaps­för­bun­det väst.

Han me­nar att det är ett stort tryck på per­so­nal in­om vår­den, och att fler be­hövs.

– Vård­bi­trä­den kan hjäl­pa, och vi skul­le ju kun­na ut­bil­da än­nu fler än de som be­ställ­ning­en nu in­ne­fat­tar, sä­ger Jan-er­ik Arons­son.

I NO­VEM­BER UT­BIL­DAS 20 vård­bi­trä­den un­der fy­ra till fem vec­kor. Ut­bild­ning­en sker på Näl och på Ud­de­val­la sjuk­hus, med le­gi­ti­me­ra­de vård- och om­sorgs­lä­ra­re. Den sker pa­ral­lellt med in­tro­duk­tion på av­del­ning till­sam­mans med fad­der för del­ta­gar­na. I ut­bild­ning­en får del­ta­gar­na bland an­nat lä­ra sig om hy­gi­en, etis­ka för­håll­nings­sätt, sek­re­tess, per­son­lig vård och me­di­cin­tek­nis­ka upp­gif­ter såsom blod­trycks­kon­trol­ler. Kerstin Blom­gren är en­hets­chef för kom­pe­tens­för­sörj­ning in­om Nu-sjuk­vår­den och ser ut­bild­ning­en av sjuk­vårds­bi­trä­den i sjuk­vår­dens re­gi som en till­fäl­lig lös­ning.

– Det finns ju en av­sikts­för­kla­ring från SKL om att de vill ha vård­bi­trä­den, och de mås­te då kun­na ut­bil­das vid lä­ro­sä­te­na, sä­ger hon. Av­sikts­för­kla­ring­en in­ne­bär bland an­nat att yr­ket vård­bi­trä­de ska de­fi­nie­ras, och att det fast­slås vil­ken ut­bild­ningsni­vå och ex­akt vil­ket in­ne­håll ut­bild­ning­en som be­hövs för yr­ket ska ha.

Att vård­bi­trä­den ut­bil­dats här på in­ten­siv­ut­bild­ning re­dan in­nan som­ma­ren be­ror på att ex­tra per­so­nal be­höv­des, men in­ten­siv­ut­bild­ning­ar­na hop­pas Kerstin Blom­gren in­te ska bli nå­got per­ma­nent. Att en till ut­bild­ning till hös­ten är be­ställd be­kräf­tar hon, och sä­ger att det är di­rek­tö­rens vil­ja. Men sam­ti­digt ska en ut­vär­de­ring av den re­dan ge­nom­för­da in­ten­siv­ut­bild­ning­en ge­nom­fö­ras. Ef­ter den kan änd­ring­ar i bå­de ut­form­ning och in­ne­håll gö­ras till hös­ten.

– Det kan ju bli tillägg el­ler an­nat, be­ro­en­de på vad ut­vär­de­ring­en vi­sar, sä­ger Kerstin Blom­gren.

Just nu är de som ut­bil­dats in­nan som­ma­ren ute på ar­bets­plat­ser­na och job­bar, och Kerstin Blom­gren har hit­tills ba­ra hört bra sa­ker.

Bild: ANDREAS OLSSON

NÄL. Fler vård­bi­trä­den ska ut­bil­das, bland an­nat på Näl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.