Pa­ti­ent: ”Skö­ters­kor­na var stres­sa­de”

Strömstads Tidning - - Nyheter - APRIL CAARP 0526-62406 april.caarp@stnb.se

Jan Jo­hans­son från Strömstad var un­der hel­gen i be­hov av vård, och åk­te där­för till jour­cen­tra­len i Tanumshede. In­tryc­ket han fick var många pa­ti­en­ter, stres­sa­de skö­ters­kor och då­lig ord­ning.

Jan Jo­hans­son kom till jour­cen­tra­len strax fö­re el­va på lör­dags­för­mid­da­gen.

– Det var gans­ka fullt när jag kom dit, så jag tog en kö­lapp och sat­te mig ner. Ef­ter en stund kom en skö­ters­ka och sa att de in­te an­vän­de kö­lap­par ut­an att de tar pa­ti­en­ter­na i tur och ord­ning. En del pa­ti­en­ter blev ir­ri­te­ra­de och ifrå­ga­sat­te det­ta. Un­der ti­den som jag var där var det ing­en som tog mitt for­mu­lär. Jag upp­lev­de att skö­ters­kor­na var väl­digt stres­sa­de, sä­ger han

På När­häl­sans jour­cen­tral i Tanumshede finns det ing­en re­cep­tion där man an­mä­ler sig. Istäl­let tar man en blan­kett där man fyl­ler i sitt namn och an­led­ning­en till be­sö­ket. For­mu­lä­ren sam­las se­dan in av en skö­ters­ka som går ige­nom pri­o­ri­te­ring­en av pa­ti­en­ter­na. Om det kom­mer en pa­ti­ent som är i be­hov av akut vård finns det en ring­kloc­ka att ringa på. Då får man hjälp di­rekt av en sjuk­skö­ters­ka och be­hö­ver ing­en kö­lapp.

Jan Jo­hans­son upp­ger att han vän­ta­de i en kvart in­nan han be­stäm­de sig för att åka till När­häl­sans jour­cen­tral i Bäc­ke­fors, där han fick hjälp in­om en halv­tim­me.

– I lör­dags ha­de vi väl­digt många pa­ti­en­ter, om­kring 45 pa­ti­en­ter mel­lan kloc­kan 10-16. Och just un­der som­ma­ren är det hög­tryck, sä­ger Ag­net­ha Wings­tedt, vård­cen­trals­chef vid När­häl­san Tanumshede jour­cen­tral.

Be­man­ning­en i som­mar be­står av två skö­ters­kor och två lä­ka­re, un­der and­ra de­lar av året be­står be­man­ning­en av en skö­ters­ka och en lä­ka­re un­der jour­tid. Vad tän­ker du om Jan Jo­hans­sons upp­fatt­ning att skö­ters­kor­na var stres­sa­de?

– De skö­ters­kor som job­ba­de i lör­dags kän­de att de ha­de kon­troll på lä­get och att det in­te var ka­os. Det var som en nor­mal som­mar­dag på jou­ren och det var ing­en pa­ti­ent som vi­sa­de nå­got miss­nö­je. Just vid öpp­ning­en var det myc­ket folk, och där­för kans­ke det upp­fat­ta­des som stres­sigt, sä­ger Ag­net­ha Wings­tedt och för­kla­rar vi­da­re att det är det här sy­ste­met som an­vänds på jour­cen­tra­len.

– Vi har ing­en sek­re­te­ra­re som tar in pa­ti­en­ter­na en och en. Och vän­te­ti­den i hel­gen var cir­ka en och en halv tim­me be­ro­en­de på vil­ken tid man var här. I lör­dags var det num­mer­lap­par som gäll­de. An­nars har vi drop-in, man be­hö­ver in­te ringa oss ut­an man kom­mer in och får vän­ta på sin tur. Be­hö­ver man råd­giv­ning så hän­vi­sar vi till sjuk­vårds­råd­giv­ning­en 1177, sä­ger Ag­net­ha Wings­tedt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.