Två nya namn till fes­ti­va­len

Strömstads Tidning - - Kultur & Nöje - HAMPUS EKLUND 0526-624 08 hampus.eklund@stnb.se

Den nors­ka podcas­ten Jente­gar­de­ro­ben 2.0 och nors­ka rap­pa­ren Oral Bee är de se­nas­te till­skot­ten till Strömstad­fes­ti­va­len.

I år kom­mer för förs­ta gång­en Strömstad­fes­ti­va­len att ar­ran­ge­ras i sta­den och fest­lig­he­ter­na kom­mer att ske hel­gen 4-5 au­gusti. Se­dan ti­di­ga­re har sto­ra namn som Tim­buk­tu, Lo­reen och Post­gi­ro­byg­get va­rit kla­ra för fes­ti­va­len. Men det blir in­te ba­ra mu­sik. Nu är det ock­så klart med den nors­ka podcas­ten Jente­gar­de­ro­ben 2.0.

UN­DER 2016 NOMINERADE­S Jente­gar­de­ro­ben 2.0 till årets podcast i Nor­ge. I podcas­ten hörs de tre tje­jer­na Ki­ne Emi­lie Bru­land, Per­nil­le Kjöl­berg Wi­kö­ren och Mar­te Ved­de. Det he­la star­ta­de som ett pro­gram de gjor­de un­der de­ras stu­di­er. Men när de var kla­ra med stu­di­er­na kun­de de in­te släp­pa sin publik. Pro­gram­met görs nu un­der pro­duk­tions­bo­la­get Mo­der­ne Me­dia och är en av Nor­ges mest om­ta­la­de podcasts. Nu kom­mer de allt­så till Strömstad­fes­ti­va­len för en li­veshow av sin podcast.

Än­nu ett norskt namn har till­kom­mit till fes­ti­va­lens mu­sikar­tis­ter. När­ma­re be­stämt rap­pa­ren Oral Bee. Rap­pa­ren har va­rit med länge in­om den nors­ka hip hop­sce­nen och släpp­te sitt förs­ta al­bum 2001. Han har även skri­vit en själv­bi­o­gra­fi med nam­net ”Li­vet til en norsk boss”.

Bild: PRESSBILD

JENTE­GAR­DE­RO­BEN 2.0. Från väns­ter: Mar­te Ved­de, Per­nil­le Kjöl­berg Wi­kö­ren och Ki­ne Emi­lie Bru­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.