Sol­cel­ler för Tanum

Strömstads Tidning - - Nyheter - SARA LUNDIN 0522-99000 sara.lundin@bo­husla­ning­en.se

Tanum ham­nar högt bland kom­mu­ner­na i norra Bohuslän när det gäl­ler sol­cel­ler, sam­ti­digt lig­ger and­ra kom­mu­ner i lä.

På Orust finns det 31,6 W in­stal­le­rad ef­fekt per kom­mu­nin­vå­na­re, vil­ket är tre gång­er så myc­ket som ge­nom­snit­tet i Sve­ri­ge. Med det så ham­nar Orust på plats 18 i en ran­king över vil­ka kom­mu­ner i Sve­ri­ge som får mest el från sol­cel­ler.

Det vi­sar siff­ror från Ener­gi­myn­dig­he­ten över sol­cells­an­lägg­ning­ar in­om el­cer­ti­fi­kat­sy­ste­met i ju­ni i år som sam­man­ställts av Fos­sil­fritt Sve­ri­ge, Po­wer Cir­c­le och Svensk So­le­ner­gi.

I sam­ma lis­ta ham­nar Tanum på plats 51. Minst sol­cel­ler i norra Bohuslän finns i Ly­se­kil som till­sam­mans med Strömstad och Munke­dal ham­nar un­der plats 200 på lis­tan.

I he­la lan­det är ge­nom­snit­tet 10,7 W, vil­ket är en tre­dubb­ling av ka­pa­ci­te­ten se­dan de­cem­ber 2014. El­pro­duk­tio­nen från sol­cel­ler ut­gör i dag cir­ka 0,1 pro­cent av Sve­ri­ges to­ta­la pro­duk­tion

I sam­ma lis­ta ham­nar Tanum på plats 51

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.