Kla­gomå­len har ökat mar­kant

Strömstads Tidning - - Nyheter - HAMPUS EKLUND 0526-62 40 00 hampus.eklund@stromstads­tid­ning.se

De se­nas­te åren har kla­go­mål kring post­han­te­ring ökat i Sve­ri­ge. I Strömstad ser dock in­te myn­dig­he­ten PTS att det ska fin­nas sys­te­ma­tis­ka bris­ter.

Post- och te­le­sty­rel­sen (PTS) he­ter myn­dig­he­ten som be­va­kar elektro­nisk kom­mu­ni­ka­tion och post i Sve­ri­ge. Det är där­för de­ras an­svar när post­han­te­ring in­te fun­ge­rar. Lars Forslund som ar­be­tar in­om post­till­sy­nen på myn­dig­he­ten, be­rät­tar att kla­go­mål på post­han­te­ring ökat mar­kant de se­nas­te åren på riks­ni­vå. Just de pro­blem som Christop­her An­der­sen från Strömstad upp­levt, ska dock in­te va­ra så van­li­ga. Det­ta ef­ter att PTS för någ­ra år sen upp­da­ga­de och på­pe­ka­de pro­blem av den ka­rak­tä­ren till Adres­sänd­ring och Post Nord.

– DE FLESTA kla­gomå­len som in­kom­mer nu för ti­den är post som går ut till fel per­son el­ler han­te­rings­pro­blem. Det här ären­det i Strömstad hand­lar om post som av nå­gon an­led­ning fast­nat och bli­vit kvar hos Post Nord, sä­ger Lars Forslund.

Christop­her An­der­sen har va­rit i kon­takt med Post- och te­le­sty­rel­sen och de be­va­kar nu det­ta ären­de.

– Vi har krävt av Post Nords kundom­buds­man att de ska ge Christop­her An­der­sen ett svar kring ären­det och att vi ska få en ko­pia på sva­ret. Sen får vi se ut­ef­ter det om vi kom­mer att gö­ra yt­ter­li­ga­re åt­gär­der i det­ta ären­de, sä­ger Lars Forslund.

ÄVEN OM DET har fun­nits bris­ter in­om Post Nord på riks­ni­vå, är det­ta det förs­ta kla­go­må­let som in­kom­mit från Strömstad un­der 2017. Christop­her An­der­sen vill att PTS ska gö­ra till­syn hos Post Nord i Strömstad, men det­ta är ba­ra ak­tu­ellt om det finns sys­te­ma­tis­ka bris­ter kring ett om­rå­des post­han­te­ring.

– Det finns inga in­di­ka­tio­ner hos oss att det­ta är nå­got sys­te­ma­tiskt fel hos Post Nord i Strömstad. Det är klart att det­ta fall kun­de ha fått för­ödan­de kon­se­kven­ser för in­di­vi­den i det ak­tu­el­la ären­det, men så vitt vi vet är det­ta en en­skild fö­re­te­el­se.

EN­LIGT LARS FORSLUND bru­kar des­sa sa­ker han­te­ras väl­digt bra av kundom­buds­man­nen och han tror att ären­det kom­mer han­te­ras på rätt sätt.

– Kundom­buds­man­nen har per­spek­ti­vet från bäg­ge si­dor. När de ut­re­der fun­ge­rar det of­tast väl­digt bra. Vi får se helt en­kelt vad de sva­rar in­nan vi kan gå vi­da­re med det här ären­det.

VI­DA­RE SÄ­GER LARS Forslund att det är väl­digt vik­tigt att per­so­ner skic­kar in kla­go­mål i fall de­ras post­han­te­ring in­te fun­ge­rar. Det är det en­da sät­tet för myn­dig­he­ten att ve­ta om sa­ker in­te går till på rätt sätt och i så fall kan ut­re­da vad som i så fall är pro­ble­met.

Bild: HAMPUS EKLUND

SENT. Ett av bre­ven som Christop­her An­ders­son fick i ju­li. Da­tu­met sä­ger tyd­ligt att det har sänts i ja­nu­a­ri och att bre­vet har fun­nits hos Post Nord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.