Po­lis­man död - en kår i sorg

Strömstads Tidning - - Nyheter - LOVISA OLSSON OLLE RÅDE

En 43-årig po­lis­man mis­te li­vet i tjäns­ten i Göteborg. Sor­gen var stor in­te ba­ra bland kol­le­gor i Göteborg ut­an även hos po­li­sen runt om i he­la Sve­ri­ge. – Det är ofatt­bart sorg­ligt, sä­ger Klas Fri­berg, re­gi­onpo­lis­chef för po­li­sen i re­gi­on Väst.

Flag­gor­na va­ja­de på halv stång ut­an­för po­lishu­set un­der sön­dags­ef­ter­mid­da­gen. En däm­pad Klas Fri­berg, re­gi­onpo­lis­chef i Väst, in­led­de en press­kon­fe­rens i po­lishu­set.

– Det här är en press­träff vi gär­na ha­de av­stått från att hän­vi­sa till. Det är en tra­gisk hän­del­se vi har va­rit med om, en med­ar­be­ta­re har av­li­dit. Det är ofatt­bart sorg­ligt, sä­ger han.

– Po­lis på plats gör vad de kan för att ge förs­ta hjäl­pen. Po­lis­man­nen förs se­dan i am­bu­lans till Sahl­grens­ka, sä­ger po­lis­om­rå­des­chef Erik Nord.

Vid halv tolv får po­li­sen be­sked om att man­nen av­li­dit. Klas Fri­berg sä­ger att den tra­gis­ka hän­del­sen är än­nu ett ex­em­pel på hur ut­satt po­li­sen är i sitt ar­be­te.

– Vi kan åter­i­gen kon­sta­te­ra att vi som är an­ställ­da in­om po­li­sen ar­be­tar i en tuff värld. Vi har att han­te­ra gär­nings­män som an­vän­der va­pen. Idag har de rå­nat en bu­tik, vil­ket ta­gits på stort all­var av vå­ra med­ar­be­ta­re, som in­lett en jakt på rå­nar­na. En med­ar­be­ta­re har i sin iver att gö­ra ett bra jobb ut­satt sig för fa­ra, vil­ket lett fram till att han bli­vit påkörd och se­na­re av­li­dit.

Po­liskå­rer i he­la lan­det har ock­så ut­tryckt sitt stöd för sin sak­na­de kol­le­ga. Från Lund i sö­der till Umeå i norr flag­ga­des det un­der sön­da­gen på halv stång.

Klas Fri­berg be­skri­ver kol­le­gan, som ti­di­ga­re ar­be­tat på Hi­sing­en och se­dan någ­ra år till­ba­ka va­rit sta­tio­ne­rad i cen­tra­la Göteborg:

– Det var en duk­tig med­ar­be­ta­re som ar­be­ta­de här i Ci­ty i Göteborg. Ru­ti­ne­rad, cir­ka 43 år gam­mal, sä­ger han.

Hän­del­sen när po­lis­man­nen blev påkörd ut­reds i nu­lä­get som en olyc­ka. För Po­li­sen i re­gi­on Väst vän­tar ett in­ternt krishan­te­rings­ar­be­te. Det hand­lar om att stöt­ta de med­ar­be­ta­re som va­rit med un­der jak­ten på rå­nar­na, öv­ri­ga kol­le­gor och po­lis­man­nens an­hö­ri­ga.

De fy­ra per­so­ner som miss­tänks ha rå­nat to­baks­bu­ti­ken på Kag­ge­ledstor­get är grip­na. En man ska­da­des lind­rigt i hu­vu­det vid rå­net, men ing­en per­son har be­hövt upp­sö­ka vård. Vad som stu­lits från bu­ti­ken var un­der sön­da­gen oklart.

Bild: PER WAHLBERG

RISKFYLLD ARBETSPLAT­S. Re­gi­onpo­lis­che­fen Erik Nord och om­rå­des­che­fen Klas Fri­berg höll en press­kon­fe­rens un­der sön­da­gen där de be­rät­ta­de om sin kol­le­gas död.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.