Lyc­kad räk­dag

Strömstads Tidning - - Nyheter - HAMPUS EKLUND 0526-62 40 00 hampus.eklund@stromstads­tid­ning. se

Väd­ret gjor­de årets räk­helg till en stor­hit. Det var 600-700 be­sö­ka­re ba­ra till årets räk­fru­kost. Strömstads Tid­ning har pra­tat med Bengt Johansson från Svens­ka Räka­ka­de­mi­en.

Un­der hel­gen bjöds det på or­dent­ligt som­mar­vä­der. Dess­utom var det dags för årets Räkans Dag. En­ligt Svens­ka Räka­ka­de­mi­ens ord­fö­ran­de Bengt Johansson var årets ar­range­mang nå­got ut­ö­ver det van­li­ga.

– Det var en oer­hört lyc­kad helg. Det var myc­ket Strömstad­bor och tu­ris­ter. Det var ock­så många barn­fa­mil­jer i år, vil­ket är kul. Sen var väd­ret per­fekt, sä­ger han till Strömstads Tid­ning.

DA­GEN STARTADE SOM van­ligt med räk­fru­kosten. Till den kom det i år re­kord­många en­ligt Bengt Johansson.

– Det var mel­lan 600 och 700 be­sö­ka­re, vil­ket är re­kord. Det var kö från kvart över åt­ta fram till tio på mor­go­nen, sä­ger han.

Se­na­re på kväl­len ar­ran­ge­ra­des i van­lig ord­ning Po­li­ti­kerska­let, För­e­nings­ska­let och Svens­ka Mäs­ter­ska­pen i Räkskal­ning. Även det­ta ar­range­mang kal­lar Bengt Johansson för lyc­kat.

– Det var ovan­ligt många som var med och del­tog i år, och så var det en bra upp­slut­ning med publik. Dess­utom var det rik­tigt jämnt och kul på det sät­tet, sä­ger han.

I ÅR AR­RAN­GE­RA­DES även be­sök på räktrå­lar un­der da­gen. Nå­got som in­te har gjorts på ett par år. Där fick in­tres­se­ra­de se med eg­na ögon hur det fun­ge­rar att fis­ka rä­kor.

– Det var en ro­lig grej. Det är lo­ka­la Strömstad­fis­ka­re som var med och spons­ra­de det­ta. Det ver­ka­de väl­digt upp­skat­tat, sä­ger Bengt Johansson.

Svens­ka Räka­ka­de­mi­en ar­ran­ge­rar Räkans Dag till­sam­mans med Strömstads Köp­manna­för­e­ning. Det är en dag för att bå­de mark­nads­fö­ra rä­kor från Strömstad, samt mark­nads­fö­ra sta­den som tu­ristort.

Bild: THOMAS BENNELIND

SM I RÄKSKAL­NING. En av höjd­punk­ter­na un­der Räkans Dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.