Jämn kamp i tufft seg­lar­vä­der

Strömstads Tidning - - Nyheter - LILIAN HEIJEL

”Vi var än­då gans­ka nöj­da med vår pre­sta­tion och det var in­te så enk­la ba­nor”

Regn och hår­da vin­dar in­led­de sön­da­gen den 16 ju­li då som­ma­rens sto­ra seg­lings­täv­ling, Greb­bestads­re­gat­tan, äg­de rum. 17 bå­tar var an­mäl­da men en­dast 7 bå­tar gick till start.

Vid den pla­ne­ra­de start­ti­den 10.30 blås­te det 12 me­ter per se­kund och reg­net vräk­te ner. Start­ti­den sköts där­för upp till 12.30. Ba­nan var den­sam­ma som fö­re­gå­en­de år, det vill sä­ga start vid Vadskär – sö­der om Ot­terön – rund­ning start­bo­jen vid Vadskär – rund­ning Brämskär – mål vid Vadskär, en sträc­ka på cir­ka 15 di­stans­mi­nu­ter.

Om­vänd jaktstart gäll­de, det vill sä­ga den båt som först gick över mål­lin­jen räk­na­des som seg­ra­re i täv­ling­en.

STRAX EF­TER KLOC­KAN 15.30 gick den förs­ta bå­ten över mål­lin­jen. Det var First 36,7 med skep­pa­re Lars Ni­klas­son, därefter följ­de Erik Si­mons­sons Ex­press S 575 och som trea kor­sa­des mål­lin­jen av Ex­press S 97, med Jo­han­nes Sörquist som rors­man.

Un­der seg­ling­en läm­na­des en pro­test in. Det vi­sa­de sig att tre bå­tar ha­de mis­sat ett rund­nings­mär­ke. Pro­tes­ten god­kän­des och de fe­lan­de bå­tar­na fick ett tids­tillägg på var­de­ra 10 mi­nu­ter.

Bild: LILIAN HEIJEL

GREB­BESTADS­RE­GAT­TAN. Täv­ling­en präg­la­des av hår­da vin­dar och regn. Vann gjor­de Lars Ni­klas­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.