Tuff brud gjorde dun­der­suc­cé

STRÖMSTAD: FARTFYLLT, PER­SON­LIGT OCH FLIRTIGT

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - APRIL CAARP 0526-62406 april.caarp@stnb.se

Från förs­ta to­nen, från förs­ta dans­ste­get, och tills att strål­kas­tar­na släck­tes, så bjöd den folk­kä­ra ar­tis­ten Bar­bro ”Lill-babs” Svens­son på ett per­son­ligt, char­migt och fartfyllt upp­trä­dan­de på Hamnskôjs scen un­der tis­dags­kväl­len.

Un­der en dryg tim­me sjöng hon på väl­kän­da lå­tar såsom: ”En tuff brud i lyx­för­pack­ning”, ”Bli en clown”, ”Ing­en gör bort sig som jag” samt ”Le­va li­vet”.

OCH LE­VA ÄR nå­got som hon gör fullt ut. Lill-babs har all­tid va­rit en ak­tiv ar­tist och hon ald­rig gjort nå­gon come­back un­der si­na 63 år som sång­ers­ka. Ti­di­ga­re i år fyll­de Lill-babs 79 år, och hon har inga pla­ner som helst på att slu­ta med mu­si­ken.

– Mås­te man slu­ta? Så länge som jag har kul och så länge som jag har en un­der­bar publik som jag ha­de i kväll så vill jag fort­sät­ta, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Jag har ett råd: man kör tills man dör!

Lill-babs gav även åskå­dar­na ett smak­prov på hen­nes egen tolk­ning av hip­hop­mu­si­kern Pet­ters låt ”Så klart” som hon kom­po­ne­ra­de ihop ti­di­ga­re i år un­der hen­nes med­ver­kan i pro­gram­met ”Så myc­ket bätt­re”.

I sista lå­ten sjöng Lill-babs om kär­lek i lå­ten ”Vän­ta in­te”:

– Vän­ta in­te med att äls­ka tills du blir gam­mal, för i så fall så kan det hän­da sig att du dör, för­rän du äls­kat en en­da gång.

Och någ­ra som in­te kun­de vän­ta med att vi­sa sin kär­lek var pa­ret Siv West­lund och Nils-åke Sten från Borås som satt bland publi­ken.

– Vi har va­rit till­sam­mans i 25 år, och nu vill vi för­lo­va oss då vi be­sö­ker Strömstad väl­digt of­ta. Vi har va­rit i Strömstad 28 gång­er de se­nas­te 24 åren, sä­ger Nils-åke Sten och fort­sät­ter:

– Se­dan så tyc­ker vi att Lill-babs är en bra ar­tist så vi tänk­te pas­sa på nu. Så det känns spän­nan­de.

En tuff brud i snyggt fo­dral – det mins­ta man kan sä­ga om sång­ers­kan Lill-babs, som un­der tis­dags­kväl­len bok­stav­li­gen tog sin publik med storm, och en hel del charm.

FÖRLOVNING­EN VAR NÅ­GOT som in­te ba­ra väck­te var­ma käns­lor hos pa­ret ut­an även hos Lill-babs som bad pa­ret kom­ma fram till sce­nen där hon gav dem varsin kram.

– Låt oss hur­ra för dem, hur­ra, hur­ra, hur­ra, sä­ger Lill-babs.

Siv West­lund och Nils-åke Sten pas­sa­de på att för­lo­va sig un­der kon­ser­ten ef­ter att ha va­rit till­sam­mans i 25 år.

Bild: APRIL CAARP

FULLSATT TÄLT. Lill-babs fyll­de Hamnskôjs tält med gläd­je och ener­gi un­der tis­da­gens upp­trä­dan­de.

Bild: APRIL CAARP

PER­SON­LIGT. Lill-babs char­ma­de publi­ken med hu­mor, skratt och ett per­son­ligt fram­trä­dan­de.

NYFÖRLOVAD­E.

FANS. Ing­e­la Pers­son, He­ga Gil­ler­stedt, P-G Nils­son och Lo­vis Hans­son var på plats för att lyss­na på Lill-babs.

SKÄMT­SAMT. Lill-babs gav en flic­ka i publi­ken en clown­nä­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.