Vill in­te se båt­hamn

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - HAMPUS EKLUND hampus.eklund@stromstads­tid­ning.se

Brygg­kon­flik­ten i Hav­stens­sund fort­sät­ter. Kvar­ne­ki­lens Vän­ner me­nar att pro­jek­tet finns till för att tjä­na pengar.

”Hav­stens­sund är känt som en ge­nu­in Bo­hus­kustort. Så vill vi fort­sät­ta ha det”

PEDER KOLDEUS, lo­kal­bo

I Hav­stens­sund har ett om­tvis­tat brygg­pro­jekt de­lat or­ten i fle­ra år. Kvar­ne­ki­lens Vän­ner me­nar att båt­ham­nen för­stör bå­de na­tur och den kul­tu­rel­la mil­jön.

I för­ra vec­kan be­rät­ta­de Strömstads Tid­ning om det om­tvis­ta­de brygg­pro­jek­tet i Hav­stens­sund. Då träf­fa­de vi Kjell-ove Blom, ord­fö­ran­de för Hav­stens­sunds brygg­för­e­ning. Nu har vi va­rit till­ba­ka i den lil­la or­ten i Ta­nums kom­mun, för att pra­ta med Kvar­ne­ki­lens vän­ner, som är mot­stån­da­re till hamn­pro­jek­tet.

Jag mö­ter Peder Koldeus i hans bostad, som lig­ger ett sten­kast bort från där den ak­tu­el­la ham­nen kan byg­gas. I 40 år har han bott i Hav­stens­sund, och är en av få hel­tids­bo­en­de kvar ne­re vid vatt­net. Han är en av de ak­ti­va mot­stån­dar­na till den even­tu­el­la ham­nen, och sä­ger sig va­ra choc­kad att den, ef­ter al­la år av kamp, nu kans­ke kan kom­ma att byg­gas.

– DET HÄR för­sla­get har för­kas­tats av al­la möj­li­ga in­stan­ser un­der lång tid. Läns­sty­rel­sen och Havs- och Vat­ten­myn­dig­he­ten har ti­di­ga­re av­sla­git pro­jek­tet, sä­ger han.

Vänd­ning­en för be­slu­tet har kom­mit ge­nom en luc­ka i om­rå­dets de­talj­plan från 40-ta­let. Peder Koldeus frå­gar sig hur en ut­märk­ning med tillå­tel­se av in­du­stri, han­del och hant­verk, nu kun­nat an­vän­das som tillå­tel­se för att byg­ga en båt­hamn. Koldeus me­nar dess­utom att det in­te finns nå­got re­ellt be­hov av över 50 nya båt­plat­ser på den lil­la or­ten.

– Tju­go­ta­let plat­ser finns det ett be­hov för. Det har vi för­sökt ge al­ter­na­tiv till hur det skul­le kun­na upp­nås, på ett sätt som be­hål­ler den Bo­hus­läns­ka kul­tu­ren med trä­bryg­gor. Det här pro­jek­tet som de vill ge­nom­fö­ra är en enorm gäst­hamn. Byggs det här blir Hav­stens­sund än­nu en ex­plo­a­te­rad fis­ke­ort.

– Strax ut­an­för här lig­ger ett ”Na­tu­ra 2000-na­tur­om­rå­de”. Den här gam­la de­talj­pla­nen från 40-ta­let tar in­te hän­syn till na­tu­rel­ler kul­tur­si­tu­a­tio­nen. Det är ett Kal­le An­ka-pro­jekt för eko­no­misk ex­plo­a­te­ring, sä­ger Peder Koldeus.

KENT LÖVESTEDT, SOM bor cir­ka 30 me­ter från plat­sen där ham­nen är pla­ne­rad att byg­gas, sä­ger att al­la som bor i an­slut­ning till vi­ken är emot byg­get.

– De dri­van­de i pro­jek­tet har re­dan båt­plat­ser. Det här hand­lar om pengar. Var­je båt­plats kostar minst 125 000 kro­nor och spe­ku­la­tions­köp är re­dan igång, sä­ger han.

Bå­da två kän­ner att kam­pen bör­jar kän­nas för­lo­rad, men de väg­rar att ge upp.

– Hav­stens­sund är känt som en ge­nu­in Bo­hus­kustort. Så vill vi fort­sät­ta ha det. De dri­van­de för det­ta hamn­pro­jekt är delårs­bo­en­de från Gö­te­borg och Stock­holm och har ett eko­no­miskt syf­te med pro­jek­tet. Det ser in­te bra ut, men vi kom­mer fort­sät­ta käm­pa för Hav­stens­sund, av­slu­tar Kent Lövestedt.

Bild: HAMPUS EKLUND

UTSIKT. Den här ut­sik­ten kan snart dras­tiskt för­änd­ras om byg­get av en båt­hamn med 54 plat­ser byggs i Kvar­ne­ki­len.

Bild: HAMPUS EKLUND

KVAR­NE­KI­LEN. He­la om­rå­det som är tänkt att bli båt­hamn. Åt and­ra hål­let lig­ger ett av Sveriges 4000 Na­tu­ra 2000 om­rå­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.