Studiebesö­k

Strömstads Tidning - - Nyheter - HAM­PUS EKLUND 0526-62 40 00 ham­pus.eklund@stromstads­tid­ning. se

” Nu gäl­ler det att ska­pa bra för­ut­sätt­ning­ar för po­li­ti­ken, så att ett be­slut kan tas”

åker. Här har vi en bra di­a­log, sä­ger han.

Han be­to­nar vik­ten av att de dri­van­de till en ny park är per­so­ner över fle­ra ge­ne­ra­tio­ner. Dess­utom finns det de som åker oli­ka sa­ker, som ska­te­board, BMX och kick­bi­ke. Andrew Matt­hews sä­ger att det är väl­digt vik­tigt att en ny park ska kun­na pas­sa al­las be­hov.

I STENUNGS­SUND MÖT­TES säll­ska­pet av re­pre­sen­tan­ter från Stenungs­sunds fri­tids­ut­skott och per­so­ner från den lo­ka­la ska­te­för­e­ning­en. På det sät­tet fick man ta del av hur ar­be­tet har fun­ge­rat där.

– Det var vär­de­fullt att ta del av fri­tids­an­sva­rig Strömstads kom­mun de­ras pro­cess. Sen går vår pro­cess här väl­digt snabbt. Vi ska ha näs­ta mö­te i sep­tem­ber och det är kul att det rul­lar på or­dent­ligt, sä­ger Andrew Matt­hews.

ATT DET BLIR en ny ska­te­park är allt­så än­nu in­te klart. Men ar­be­tet mot det må­let går fram­åt.

– Nu gäl­ler det att ska­pa bra för­ut­sätt­ning­ar för po­li­ti­ken, så att ett be­slut kan tas. Men det finns många bra fun­de­ring­ar och det ser ljust ur, sä­ger Strömstad Kom­muns fri­tids­an­sva­ri­ge Kurt Dahl­berg.

KURT DAHL­BERG,

Bild: AU­GUST COSTER

parken. Bland de som vill ha en ny park i Strömstad finns det ska­te­board-, BMX- och kick­bi­keå­ka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.