Lo­ka­la re­ak­tio­ner på Löfvens be­slut

Un­der tors­da­gen pre­sen­te­ra­de Ste­fan Löfven en re­ge­rings­om­bild­ning ef­ter It-skan­da­len. Ett be­slut som bac­kas av lo­ka­la Strömstads­po­lit­ker.

Strömstads Tidning - - Nyheter - HAM­PUS EKLUND ham­pus.eklund@stromstads­tid­ning.se

Ef­ter den upp­da­ga­de It-skan­da­len vid Trans­port­sty­rel­sen har nu två mi­nist­rar av­gått. Al­li­an­sen och Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na gick gans­ka om­gå­en­de ut med att man tänk­te rik­ta miss­tro­en­de­för­kla­ring mot in­ri­kesmi­nis­tern An­ders Yge­man, in­fra­struk­tur­mi­nis­tern An­na Jo­hans­son och för­svars­mi­nis­tern Pe­ter Hul­tqvist. De två ti­di­ga­re har nu av­gått, me­dan stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven sä­ger sig ha fort­satt för­tro­en­de för Pe­ter Hul­tqvist. Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na och Al­li­an­sen öpp­nar dock fort­fa­ran­de för en miss­tro­en­de­för­kla­ring mot för­svars­mi­nis­tern.

ORD­FÖ­RAN­DEN I STRÖMSTADS kom­mun­sty­rel­se Pe­ter Daf­teryd (C) tyc­ker att Ste­fan Löfven ta­git rätt be­slut an­gå­en­de Pe­ter Hul­tqvist och hop­pas nu att Al­li­an­sen in­te går vi­da­re med en miss­tro­en­de­för­ka­ring mot för­svars­mi­nis­tern.

– Jag tyc­ker Hul­tqvist har gjort ett okej jobb som för­svars­mi­nis­ter. Det är in­te han som har felat i det här fal­let och dess­utom känns det in­te som att det är rätt väg att gå, med tan­ke på den oro som finns kring Sve­ri­ges grän­ser just nu, sä­ger han.

I öv­rigt an­ser Pe­ter Daf­teryd att rätt be­slut ta­gits när det kom­mer till re­ge­rings­om­bild­ning.

– Jag tror in­te nå­gon ha­de tjä­nat på ett ex­tra­val här i ok­to­ber, no­vem­ber. Då ha­de vi haft en ny re­ge­ring på plats i ja­nu­a­ri, och sen ett val igen i sep­tem­ber. Det här var det rim­li­gas­te be­slu­tet, slår Pe­ter Daf­teryd fast.

SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NAS Ron­nie Brors­son de­lar Daf­teryds upp­fatt­ning.

– Jag an­ser att Ste­fan Löfven har löst frå­gan på ett till­freds­stäl­lan­de sätt. Jag ha­de in­te va­rit för­vå­nad över ett ny­val, men tyc­ker att det togs rätt be­slut så här nä­ra näs­ta val, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Där­e­mot tyc­ker jag att det är märk­ligt att op­po­si­tio­nen var så snab­ba med prat om miss­för­tro­en­de­för­kla­ring­ar. De bor­de ha lå­tit KU ut­re­da först. Det är där­för man har KU, de här ut­spe­len känns ba­ra som ett po­li­tiskt spel.

Mar­ga­re­ta Fred­riks­son (L) tyc­ker dock att op­po­si­tio­nen har gjort helt rätt.

– Jag tyc­ker det lig­ger i op­po­si­tio­nens roll att re­a­ge­ra när för­ord­ning­ar och la­gar in­te följts, sä­ger hon.

HON SÄ­GER ÄVEN att de­ras miss­tro­en­de för Pe­ter Hul­tqvist står kvar och att, som det ser ut nu, bör en miss­tro­en­de­för­kla­ring mot ho­nom gö­ras.

– Vi får se vad som kom­mer fram i ut­red­ning­en kring det­ta. Men han har ett an­svar i det­ta som för­svars­mi­nis­ter, för­kla­rar hon.

Bild: JA­KOB SIMONSON

KOM­MUN­STY­REL­SENS ORD­FÖ­RAN­DE. Pe­ter Daf­teryd (C) tyc­ker Ste­fan Löfven har ta­git rätt be­slut kring ef­ter­spe­let av It-skan­da­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.